Research Center for Behavior Assessment
 
 

 

 

Formació

- Programa de Màster i Doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge -CCiL

CCiL és un programa de postgrau (màster i doctorat) interuniversitari i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques actualment existents entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge i en la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

El Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge té tres especialitats diferents: Psicologia (Models cognitius de Processament del Llenguatge), Lingüística (Teoria Gramatical i Processament Lingüístic) i Filosofia (Lògica i Filosofia).

Màster reconegut amb la menció "International Master's Programme" (AGAUR)

http://www.urv.cat/masters_oficials/arts_humanitats/ciencia_cognitiva/master_ciencia_cognitiva.html

El programa de doctorat Ciència Cognitiva i Llenguatge és un programa interuniversitari format per tres universitats catalanes: la Universitat de Barcelona (UB, coordinadora), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. El seu caràcter interdisciplinari es palesa en els set departaments implicats en la formació i la recerca.

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/cognitiva/ciencia_cognitiva.html


- Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria

L'objectiu principal del programa és oferir un marc multidisciplinari que contribueixi a una millor formació del doctorand, amb l'objectiu de formar investigadors en l'àmbit de la salut, la psicologia i la psiquiatria amb la capacitat de transmetre els seus coneixements tant en col·loquis científics internacionals com en el terreny divulgatiu, perquè puguin traslladar els coneixements a la societat i aplicar-los.

D'altra banda, aquest programa agrupa els camps d'estudi específics relacionats amb la salut en general i amb la salut mental en particular, agrupant aspectes de la psicologia i de la psiquiatria, la neurotoxicologia i la neurorehabilitació.

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/salud_psicologia_psiquiatria.html

 

- Programa de doctorat en Avaluació i Mesura de la Conducta

Actualment, gran part de professionals i investigadors de la psicologia treballen en àmbits directa o indirectament relacionats amb la investigació i innovació orientada a la mesura i l'avaluació de la conducta tant en grups d'investigació com en empreses que necessiten de l'especialització adequada en aquest àmbit. D'acord amb l'American Psychological Association (APA), el desenvolupament d'instruments i tècniques de mesura és una de les contribucions més importants que ha fet la Psicologia en la societat, atès que aquest desenvolupament ha permès obtenir millores en la pràctica psicològica en tots els àmbits en general. Alhora, la revisió de la recerca que es fa en Psicologia (incloent criteris de qualitat, instruccions per als autors, etc.) posa de manifest que la mesura de la conducta és un tema molt complex, que requereix el desenvolupament d'instruments fiables, vàlids i estandarditzats. Estem doncs enfront d'un tòpic alhora fonamental i complex, que a més sembla tenir una importància creixent. Prova d'això la hi creació en els últims anys d'associacions tant nacionals com a internacionals en l'àmbit de l'avaluació i la mesura, així com un clar increment en el nombre de publicacions sobre el tema.

El doctorat en Avaluació i mesura de la conducta ofereix formació de recerca en aquest àmbit punter de la recerca psicològica, on els investigadors del departament de Psicologia de la URV (tutors dels treballs de tesi) són referents nacional i internacional en els seus respectius àmbits d’especialització.

http://www.urv.cat/estudis/doctorat/avaluacio_conducta_doc.html

 

- Col·laboració del CRAMC en el Màster universitari de Psicologia de la Salut

Aquest Màster té com a objectiu principal preparar als estudiants com a professionals competents en l'avaluació i tractament de problemes psicopatològics i de la salut. Aquesta preparació està inspirada en el model del científic-practicant que argumenta que una bona preparació com a professional implica l'adquisió de competències tant professionals (aplicades) com d'investigació. Aquest màster s'ha concebut com una formació aplicada i avançada en un cos de coneixements conceptuals, procedimentals, tècnics i actitudinals que permetin als futurs professionals desenvolupar-se en el context de la Psicologia Sanitària. A través dels continguts d’aquest Màster es pretén, també, la formació investigadora bàsica i aplicada en aquest àmbit, així com de les capacitats crítiques i reflexives de l'alumnat que resultin en una millora de la seva pràctica professional.

http://www.urv.cat/masters_oficials/psicologia_sanitaria_12-13.html