La cerca en anglès permet trobar paraules que coincideixin amb els paràmetres lèxics especificats, com per exemple que pertanyin a un rang determinat de freqüències, a unes categories gramaticals determinades o que tinguin una longitut predefinida.

L'objectiu és facilitar la cerca de materials experimentals que responguin a les necessitats de l'experimentador.


Número de lletres: Coincidències:

Per buscar coincidències es poden fer servir dos caràcters comodí:

'_' - indica que aquest caràcter pot ser reemplaçat per qualssevol lletra (ex.: començar per 'c_sa' donaria lloc a 'casa' o 'cosa', entre d'altres).

'%' - indica que aquest caràcter pot ser reemplaçat per qualssevol seqüència (ex.: començar per 'cr%ado' donaria lloc a 'creado' o 'criado', entre d'altres).

Freqüència relativa (per milió):
Exactament:

Permet buscar paraules d'una longitut concreta.

En cas d'omplir totes les caselles de cerca per número de lletres, la cerca per valor exacte prevaldrà sobre la cerca per número mínim i màxim.

El rang de valors vàlid és entre 1 i 26 lletres. Els valors fora de rang es trunquen al valor vàlid més proper.

Que comencin per:

Permet buscar paraules que comencin per una determinada seqüència de lletres.

És important no deixar espais en blanc en aquesta casella. L'aplicació distingeix entre paraules accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules.

La longitut de la seqüència a buscar no pot ser major a 6 caràcters.

Exactament:

Permet buscar paraules amb una determinada freqüència d'aparició per milió.

En cas d'omplir totes les caselles de cerca per freqüència, la cerca per valor exacte preval sobre les demés.

Com els valors de freqüència relativa inclouen diversos decimals, una cerca exacta retornaria pocs resultats i seria poc pràctica.

Per aquest motiu la cerca funciona per valors enters, és a dir, per exemple: una cerca per freqüència relativa de 20 mostrarà paraules amb freqüència relativa entre 20 i 20'99.

Igual o major que:

Permet buscar paraules amb una longitut igual o superior a la especificada.

El rang de valors vàlid és entre 1 i 26 lletres. Els valors fora de rang es trunquen al valor vàlid més proper.

El valor per defecte és 1.

Que continguin:

Permet buscar paraules que continguin una determinada seqüència de lletres.

És important no deixar espais en blanc en aquesta casella. La aplicació distingeix entre paraules accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules.

La longitut de la seqüència a buscar no pot ser major a 6 caràcters.

Igual o major que:

Permet buscar paraules amb una freqüència d'aparició per milió superior a la especificada.

Es poden especificar valors decimals fent servir el punt "." com delimitador. Qualssevol altre delimtador (ex.: , o '), anular&agrace; el criteri de cerca.

Igual o menor que:

Permet buscar paraules amb una longitut igual o inferior a la especificada.

El rang de valors vàlid és entre 1 i 26 lletres. Els valors fora de rang es trunquen al valor vàlid més proper.

El valor per defecte és 26.

Que acabin per:

Permet buscar paraules que acabin per una determinada seqüència de lletres.

És important no deixar espais en blanc en aquesta casella. La aplicació distingeix entre paraules accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules.

La longitut de la seqüència a buscar no pot ser major a 6 caràcters.

Igual o menor que:

Permet buscar paraules amb una freqüència d'aparició per milió inferior a la especificada.

Es poden especificar valors decimals fent servir el punt "." com delimitador. Qualssevol altre delimtador (ex.: , o '), anular&agrace; el criteri de cerca.

 

Categoria gramatical:

Permet especificar les categories gramaticals a les que volem o no volem que pertanyin les paraules buscades.

En cas de no marcar cap casella es farà la cerca en totes les categories gramaticals.

   
Criteri de selecció:

Permet especificar si el que es vol és que les paraules pertanyin a una categoria gramatical o una altra/es, o si es vol que pertanyin a una categoria gramatical i a una altra/es a la vegada.

  Categories a evitar:

Permet especificar les categories gramaticals a les que NO volem que pertanyin les paraules buscades.

Marcar una casella com categoria a evitar, preval sobre marcar la mateixa casella en les categories a mostrar.

       
Subtantiu   Substantiu  
Adjectiu   Adjectiu  
Adverbi   Adverbi  
Verb   Verb  
Pronom   Pronom  
Conjunció   Conjunció  
Interjecció   Interjecció  
Altres   Altres