DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

 

NORMATIVA D’ĀREA

(Aprovat en consell de departament en data 9 de juny de 2004)

L'article 18 del Reglament del Departament de Psicologia (Article 11.3 dels Estatuts de la URV) especifica: "Cadascuna de les ārees de coneixement del Departament escolliran un/a coordinador/a d'entre els membres a temps complet del colˇlectiu docent i investigador. El Consell de Departament pot establir la normativa que reguli el funcionament de les reunions de les ārees”.

 

 

COMPOSICIĶ

 

La reuniķ d'ārea estarā formada per tot el personal docent i investigador de l'ārea amb el vot ponderat següent: Temps complet = 1 / Associat 18 cr. = 0,5 / Associat 9 cr. = 0,25 / Personal investigador i en formaciķ = 0,25.

 

 

COMPETČNCIES

 

ˇ      Les reunions d'ārea seran responsables de:

 

1.      Coordinar els continguts de la docčncia impartida per l'ārea.

2.      Proposar al consell de departament les decisions relatives a places: convocatōria, renovacions, etc.

3.      Proposar al consell de departament els itineraris i les assignacions docents.

4.      Nomenar els representants de l’ārea a les diferents comissions del Departament

5.      Totes aquelles altres funcions que el consell de departament delegui en l'ārea.

 

ˇ      Totes les propostes de les comissions d'ārea al consell de departament seran consultives.

 

 

DEL COORDINADOR D'ĀREA

 

ˇ      El coordinador d'ārea haurā de ser un membre a temps complet del colˇlectiu docent o investigador de l'ārea (Article 18 del Reglament del Departament i 11.3 dels Estatuts).

ˇ      El coordinador d'ārea serā escollit pels membres de la reuniķ d'ārea per majoria simple.

ˇ      La durada en el cārrec del coordinador d'ārea serā de 4 anys, coincidint amb l'elecciķ de director de departament, amb possibilitat de reelecciķ consecutiva una sola vegada.

ˇ      El coordinador d'ārea serā responsable de:

 

1.    Canalitzar la informaciķ entre el departament i l'ārea.

2.    Portar al consell de departament les propostes de l'ārea (En cas d'impossibilitat d'assistčncia podrā delegar en un altre membre de l'ārea).

3.    Presidir les reunions de l'ārea.

4.    Representar l'ārea en les reunions de coordinadors convocades pel departament. (En cas d'impossibilitat d'assistčncia podrā delegar en un altre membre de l'ārea).

5.    Totes aquelles altres funcions que el consell de departament delegui en la seva persona.

 

REUNIONS

 

ˇ      Les reunions d'ārea les convoca el coordinador d'ārea bé a iniciativa prōpia, bé a iniciativa del director del departament o bé a peticiķ de la meitat dels membres de l'ārea.

ˇ      Pel que fa a convocatōries de les reunions de les ārees, s'aplicarā la mateixa normativa que estableix el Reglament del Departament de Psicologia per al consell de departament.

ˇ      La convocatōria de la reuniķ serā duta a terme pel coordinador d'ārea, bé en format electrōnic o bé en format paper. El coordinador en remetrā una cōpia al departament per a tenir-ne constāncia.

ˇ      El membre més jove de la reuniķ d'ārea actuarā com a secretari i aixecarā acta d'acords de la reuniķ.

ˇ      Els acords de la reuniķ d'ārea s'adoptaran per majoria simple dels membres presents.

ˇ      Les votacions seran a mā alįada, excepte quan sigui solˇlicitat per qualsevol membre de forma explícita, en quč el vot serā secret.