1.Característiques de la mostra.

La mostra emprada per aquest estudi va estar formada per 211 alumnes de la llicenciatura de Psicologia de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la U.R.V. que van ser enquestats durant el mes de Maig de 2002. La mitjana d'edat de la mateixa va ser de 21,30 anys amb una desviació típica de 2,72. La mostra va estar composada majoritàriament per dones (un 82 %) i, com es pot veure en la següent gràfica, el nivell de representació de cada curs va ser similar.


Com es pot veure en les següents gràfiques la majoria dels alumnes enquestats tenien assignatures suspeses o no presentades.
L'anàlisi de les dades demostra que, tan sols 8 alumnes no tenien alhora cap assignatura suspesa i cap de no presentada. Com es pot veure en la següent taula, els intervals més freqüents en que es troben els alumnes són entre 1 i 2 assignatures suspeses i entre 3 i 4.


Per altra part, en la següent taula podem veure que l'índex de fracàs escolar no presenta grans diferències al comparar els diferents cursos de l'ensenyament de Psicologia.