3. Elements que, segons els alumnes, ajudarien a reduir el fracàs acadèmic.

En la gràfica següent podem veure la mitjana de les respostes als diferents ítems de l'enquesta que fan referència a la importància que els alumnes donen als diferents elements que podrien ajudar a minvar el fracàs escolar.


Cal senyalar que totes les accions proposades en l'enquesta van presentar una puntuació elevada (superior a 5). Dins de les mateixes les puntuacions més elevades van ser aquelles que feien referència a la implementació d'exàmens parcials i a la reducció de la carrega lectiva disminuint el nombre d'assignatures simultànies i augmentant les hores de pràctica juntament amb un increment dels espais adreçats a les mateixes. Cal senyalar que la mesura que es va considerar menys útil van ser els cursos preparatoris per a la universitat.

Juntament amb aquestes accions es va demanar als alumnes amb preguntes obertes si creien que hi havia algun altre element que podria contribuir a reduir el fracàs acadèmic. En aquest sentit els elements més citats van ser l'increment d'implicació del professorat i la reducció de la carrega lectiva.

Pel que fa a les relacions de les diferents variables amb els ítems de l'enquesta, tan sols la variable edat va presentar relacions significatives en el sentit de que els alumnes de més edat creuen menys necessaris els exàmens parcials (r=-.25 p<0.01) i més necessari incrementar l'espai per a pràctiques (r=.18 p<0.01).


Finalment, i pel que fa als resultats per cursos, els alumnes de cursos superiors veuen menys útils els exàmens parcials (F(3,192) =4,2 p<0.01), la difusió de material via web (F(3,192)=5,7 p<.01) i els cursos preparatoris (F(3,192) =2,96 p<0.05) mentre que creuen necessaris més espais per a pràctiques (F(3,192) =4,1 p<0.01).

Tornar