2. Possibles causes del fracàs acadèmic.

En les gràfiques següents podem comprovar la mitjana de les respostes als diferents ítems de l'enquesta que fan referència a la importància que els alumnes donen a les possibles causes del fracàs escolar.
Tal i com podem comprovar les puntuacions més elevades en l'enquesta fan referència a l'excessiva exigència de la llicenciatura en el sentit d'un nombre excessiu de continguts, treballs, fotocòpies, hores de classe i concentració d'exàmens. A continuació i amb una puntuació inferior podem diferenciar dos blocs més que fan referència per un cantó al professor i per altre a l'alumne. Així el primer bloc senyalaria com a causa del fracàs que el professor no explica bé i que fa servir una metodologia que no és la més adient. El segon bloc fa referència a la responsabilitat de l'alumne en el fracàs al senyalar que només es treballa els dies previs a l'examen i que es treballa poc a diari.

Per altra part els elements que son vistos pels propis alumnes com a menys responsables del fracàs acadèmic són la preparació i coneixements dels professors i l'incompliment de les expectatives de l'alumne envers la llicenciatura, així com els elements relacionats amb l'absentisme a classe.

Juntament amb aquestes possibles causes es va demanar als alumnes amb preguntes obertes si creien que hi havia algun altre causa del fracàs acadèmic. En aquest sentit les més citades (entre dos i cinc individus) van ser l'absència de parcials, la incompetència dels professors, la poca capacitat dels professors per motivar als alumnes i la novetat de la situació.

2.1.Relació causes fracàs acadèmic amb altres variables.

En aquest apartat analitzarem les possibles relacions entre les diferents causes percebudes del fracàs i diferents variables que poden influir en les mateixes. En la següent taula es mostren les relacions significatives.

Ítem


Edat

Suspeses

No presentades

Exàmens no corresponen amb continguts

"r"

-,143

,111

,012


(p)

,038

,128

,868

Tècniques d'estudi no adequades

"r"

-0,13

0,23

-0,01


(p)

0,06

0,00

0,94

Poca dedicació per feina remunerada

"r"

0,29

0,03

0,19


(p)

0,00

0,73

0,01

Excessiva concentració exàmens

"r"

0,19

-0,09

0,03


(p)

0,00

0,21

0,67

Massa informació amb fotocòpies i poc treballada

"r"

-0,14

0,09

0,12


(p)

0,04

0,22

0,09

Massa hores de classe diàries

"r"

-0,25

-0,07

-0,10


(p)

0,00

0,37

0,19

Exàmens massa difícils

"r"

-0,19

0,08

-0,19


(p)

0,01

0,25

0,01

No resolc dubtes

"r"

-0,01

0,16

0,04


(p)

0,92

0,03

0,60

En primer lloc cal senyalar que l'opinió dels alumnes es gairebé independent del nombre d'assignatures suspeses i no presentades. En aquest sentit cal senyalar que el nombre d'assignatures suspeses tan sols presenta una relació significativa amb els ítems "Les meves tècniques d'estudi no són adequades" i "No acostumo a resoldre els meus dubtes".

El nombre d'assignatures no presentades tan sols mostra una relació significativa amb els ítems "Puc dedicar-me poc a l'estudi perquè tinc una feina remunerada" i "Exàmens massa difícils tenint en compte el que s'ha anat fent a classe en el dia a dia".

Pel que fa a l'edat, aquesta variable presenta relacions positives amb els ítems que fan referència al fet de compaginar els estudis amb una feina remunerada i a l'excessiva concentració d'exàmens. Per altra part cal senyalar que la variable edat presenta relacions negatives amb els ítems que fan referència a l'excessiva exigència de la llicenciatura, es a dir, sembla ser que els alumnes de més edat perceben la llicenciatura com a menys exigent en comparació amb els més joves.

Finalment, i pel que fa als resultats pels diferents cursos, sembla ser que els cursos superiors creuen que hi ha una excessiva concentració d'exàmens i de treballs mentre que els dels primer cursos tenen una major tendència a senyalar que hi ha massa hores del classe, exàmens massa difícils i una mala base per encarar la llicenciatura.