MÈTODE

Subjectes:

La mostra va estar formada per 677 alumnes de la Universitat Rovira i Virgili que van ser enquestats des del mes de maig de 2002 al novembre de 2002. La selecció de la mostra es va fer per ensenyaments, agafant aleatòriament un curs per cadascun d'ells.

La mitjana d'edat era de 21,13 anys (Sd=3,5; mín.=17 i màx.=45). La mostra estava composada majoritàriament per dones (el 82%) ja que els diferents ensenyaments universitaris que van participar en l'estudi hi predomina el gènere femení. Els estudiants pertanyien als ensenyaments de Psicologia (6,4%), Magisteri (15,4%), Infermeria (3,1%), Educació Social (4,9%), Pedagogia (2,7%), Dret (8,3%), Relacions Laborals (6,6%), Treball Social (14,5%), Ciències del Treball (2,5%), Dietètica i Nutrició (9,9%), Fisioteràpia (9,6%), Medicina (7,8%) i Administració i Direcció d'Empreses (8,4%). Els primers cursos (primer i segon) van ser els que van tenir un nivell de representació més gran a la mostra (Gràfic 1), atès que el treball de camp es va interrompre per qüestions alienes al Departament i, conseqüentment, no es va poder avaluar el total de la mostra. No vam accedir als ensenyaments d'Enginyeries, Químiques, Enologia, i als pertanyents a la Facultat de Lletres.Gràfic 1. Distribució per cursos
Instrument:

L'instrument que es va elaborar per aquest estudi va ser un qüestionari (veure annex 1) que incloïa queixes sobre problemes psicològics i preguntes sobre la conveniència de gaudir d'un Servei d'atenció i assessorament psicològica a la URV.

Per elaborar el contingut de queixes indicatives de possibles problemes o trastorns psicològics ens vam basar amb els criteris de diagnòstic en salut mental més estandaritzats universalment. Aquests criteris són els publicats per l'American Psychiatric Association (APA) en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV Revised (2000). Aquesta part consta d'un total de 74 ítems tipus Likert, amb quatre opcions de resposta. Setanta-tres dels setanta-quatre ítems tracten d'enunciats sobre com els alumnes es poden o s'han pogut trobar durant els darrers 6 mesos de les seves vides. Se'ls demanava que indiquessin amb quina freqüència podien experimentar o sentir cadascun dels enunciats que se'ls presentava. Hi havia 4 opcions de resposta: mai o alguna vegada, poques vegades, bastants vegades i sempre o moltes vegades, essent clínicament significatives les 2 últimes opcions. L'ítem 66, en canvi, recollia el consum de substàncies per part de l'alumne; en el sentit de què consumeixen, amb quina freqüència (mai, diàriament, caps de setmana, esporàdicament) i a quina edat van començar.

La segona part, darrera d'aquests 74 ítems, incloïa si consideraven interessant gaudir d'un servei d'atenció i assessorament psicològic, i més enllà d'una acció individualitzada, responien sobre la idoneïtat que se'ls ofertessin altres alternatives d'assessorament adreçades a grups.

Procediment:

L'administració del qüestionari va ser grupal. Es va connectar, primer via carta (veure annex 2) i a posteriori, via telefònica, amb el responsable de cada centre. Se li exposava l'acció que s'estava duent a terme des del Departament de Psicologia de la URV, com a una acció del pla estratègic, i se'ls demanava la seva col·laboració. En aquest primer contacte, o de vegades en un segon contacte, després que el responsable de cada centre hagués parlat amb el professor del curs que havia de ser enquestat, s'acordava el dia i l'hora en què s'aniria al centre a passar el qüestionari. La passació de l'instrument durava aproximadament 15 minuts.

L'objectiu que es perseguia en un inici no s'explicava als enquestats; la consigna que se'ls donava era la següent: "Des del Departament de Psicologia s'està duent a terme un estudi, en el que necessitem la vostra col·laboració. El que us demanem és que contesteu amb sinceritat una sèrie de preguntes. Les vostres respostes seran totalment confidencials i anònimes. Les instruccions de com contestar el qüestionari apareixen escrites (l'enquestador llavors les llegia en veu alta i ho exemplificava amb el primer enunciat). Si teniu algun tipus dubte, si us plau no dubteu en preguntar". Un cop contestats i recollits tots els qüestionaris, s'explicava el fi de l'estudi. L'enquestador va ser sempre el mateix.

Seguidament les dades es codificaven i es recollien en una base de dades. Les anàlisis descriptives es van fer utilitzant el programa SPSS Versió 10.0 per a Windows.