Perfils de formació en rrhh

demanats per les empreses enquestades

Sector Oci
(àrea selecció)

Sector Serveis
(àrea selecció)
Sector Químic
(àrea formació)
Sector Consultoria Selecció
Sector Consultoria Formació

Informació d'una enquesta realitzada a un seguit d'empreses

de diferents sectors d'activitat

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA PLA ESTRATÈGIC 2003-04