PRACTICUM DE PSICOLOGIA

4) Centres de Practicum

Els centres que han signat un conveni amb la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, per possibilitar l'estada dels estudiants en període de pràctiques. Aquests convenis són signats, d'una banda, pel degà/ana de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i, d'altra banda, pel representant de la institució amb la qual se signa el conveni. També hi ha convenis mare signats pel rector de la URV amb institucions, que poden acollir alumnes d'altres facultats a més de la nostra.

La facultat disposa d'un model de conveni de pràctiques. Aquest conveni especifica les clàusules generals d'aquesta col·laboració. L'elaboració del pla concret de treball, el nom dels tutors del centre i de la Facultat, el nombre de places ofertades es concretaran al començament de cada curs.

Aquests convenis no impliquen cap relació laboral per part de la institució o empresa que acull l'alumne en pràctiques.

Sempre que sigui possible, s'intentarà que els alumnes acudeixin prioritàriament a aquells centres en els quals el tutor sigui psicòleg.