PRACTICUM DE PSICOLOGIA

6) Desenvolupament de les pràctiques

6.1 Coordinació Facultat-Centre de Pràctiques

6.1 Calendari del Practicum i procediment de preinscripció

 • El/la coordinador del Practium de la Facultat es posarà en contacte durant el mes d'abril amb els centres concertats per tal de concretar les places de pràctiques per al curs vinent. Els centres ompliran una fitxa concretant el nombre de places ofertades, el nom del tutor/a, les tasques principals a desenvolupar per part de l'estudiant, les possibilitats d'horari, etc.

 • Durant el mes de maig es fera publica la llista de places a la plana web del Departament de Psicologia (http://psico.fcep.urv.es).

 • El període de preinscripció al Practicum serà durant el mes de maig. L'alumne realitzarà personalment la preinscripció a la plana web del Departament de Psicologia. La sol·licitud impresa de la preinscripció serà lliurada a l'Oficina de Suport a Deganat de la Facultat. El termini de presentacions de sol·licituds serà el 31 de maig.

 • L'assignació de places i tutors interns es realitzarà durant el mes de juny, i es fera pública al més de juliol (http://psico.fcep.urv.es).

 • A partir del mes de setembre els alumnes es podran posar en contacte amb els tutors interns. Els tutors interns informaran als alumnes de quan poden començar a assistir al centre de pràctiques i presentaran els alumnes al centre.

Es procurarà donar el màxim d'informació possible per tal d'orientar l'alumne en la tria de la seva opció.

6.2 Procés d'adjudicació de places de Pràctiques

Adjudicació de places: la Comissió de Pràctiques, en funció de les sol·licituds rebudes, aprovarà la distribució dels alumnes entre les opcions ofertades seguint els criteris següents:

 1. Les sol·licituds s'ordenaran de més a menys en funció del nombre de crèdits matriculats per l'alumne. Si es disposa de la informació necessària, la suma serà ponderada per les qualificacions dels alumnes.

 2. En cas d'igualtat, l'ordre de preferència s'establirà a partir de la mitjana de l'expedient acadèmic.

 3. També es podran tenir en compte: criteris de proximitat geogràfica del centre amb el domicili de l'alumne, o haver aprovat les assignatures que tenen a veure amb la plaça de pràctiques.

Els alumnes matriculats de Practium ompliran el full de compromís de pràctiques, que haurà d'anar amb el vist-i-plau del tutor acadèmic i del tutor del centre. Aquest full el lliuraran al coordinador de Pràctiques de la Facultat.

El vicedegà/ana de Pràctiques enviarà als centres de pràctiques una relació dels alumnes de pràctiques i el nom del corresponent tutor acadèmic.

6.3 Horari

S'intentarà que les hores de Practicum interfereixin el mínim possible en la resta de les activitats docents, i s'articularan les alternatives que siguin necessàries per facilitar que l'alumnat pugui continuar les assignatures.

Ara bé, caldrà que els alumnes s'adaptin als requisits posats pels centres pel que fa als horaris i les tasques a realitzar. En principi, sempre que sigui possible, s'intentarà concentrar les hores de Practicum en els dies que quedin lliures de docència. En el pla d'estudis 2002, es procurarà que el Practicum es porti a terme al cinquè curs, segon quadrimestre.

6.4 Coordinació tutor a acadèmic - tutor centre

Per tal de dur a terme la implementació i seguiment de les pràctiques de l'alumne, el tutor acadèmic i el tutor del centre s'hauran de reunir com a mínim en dues ocasions per:

 1. formular el pla de treball que haurà de desenvolupar l'alumne, a partir de la detecció de les necessitats de cada institució.

 2. implementar i seguir les activitats de l'alumne, incidències, coordinació de recursos disponibles per part de les dues institucions, etc.

 3. avaluar l'estudiant, en funció de la fitxa emplenada pel tutor del centre i la memòria presentada al tutor acadèmic.

6.5 Avaluació i memòria de Pràctiques

L'avaluació del Practicum de l'alumne es farà a partir de:

 1. Valoració per part del tutor del centre: omplint la fitxa de valoració de les pràctiques de l'alumne.

 2. Avaluació de la memòria de pràctiques per part del tutor acadèmic: la memòria de pràctiques ha de ser una descripció i anàlisi de la informació, experiències i vivències de l'estudiant des de l'inici del període de pràctiques. Pot estructurar-se en els apartats següents (són orientacions a partir de les quals cada tutor farà la seva proposta segons les característiques del centre al qual vagi l'alumne):

  1. Descripció de les característiques del centre en el qual s'han dut a terme les pràctiques:

   • descripció general:
    • marc legal que regula l'organització,

    • ubicació i entorn sòcio-cultural,

    • espai intern,

    • organigrama, etc.

   • característiques especifiques:

    • objectius generals del centre,

    • professionals del centre,

    • tipus de problemàtiques que es tracten (població atesa),

    • marc teòric en el qual s'emmarquen les intervencions dels professionals del centre,

    • tècniques d'intervenció utilitzades,

    • recursos amb què es compta, tècniques, instruments, etc.

   Si el centre demana una còpia de la memòria dels alumnes, aquesta ha de ser lliurada.

  2. Descripció del pla del treball de l'alumne:
   • procés de coordinació amb els tutors: reunions mantingudes, intercanvi d'informació, etc.

   • activitats desenvolupades: en funció del tipus de centre al qual hagi acudit l'alumne descriurà els instruments i les tècniques utilitzades, la tècnica d'intervenció utilitzada, la participació en sessions de treball, etc. Serà una descripció de tot el seu treball en aquell centre.

   • horari que ha fet

   • observacions, etc.

  3. Reflexió i crítica personal de les pròpies vivències:

  L'avaluació tindrà en compte tant aspectes del contingut formal de la memòria i les pràctiques com aspectes actitudinals de l'alumne envers aquestes.

 3. L'alumne que no ha complert amb la totalitat de les activitats del pla de treball, serà suspès i haurà de repetir l'assignatura de Practicum el curs següent. Els alumnes que han fet les activitats previstes en el pla de treball i no hagin lliurat la memòria corresponent quedaran també suspesos, però podran presentar la memòria en la segona convocatòria.

6.6 Avaluació de l'assignatura de Practicum

L'assignatura de Practicum serà avaluada seguint un procediment triangular. Els avaluadors i els avaluats en cada cas seran:

Avaluador Avaluat
Tutor extern Tutor intern, alumne i coordinació
Tutor intern Tutor extern, alumne i coordinació
Alumne Tutors intern i extern i coordinació

Els instruments d'avaluació seran qüestionaris de preguntes tancades i obertes que seran lliurats a cada avaluador al finalitzar el Practicum. Aquestes dades seran analitzades pel Departament de Psicologia de forma confidencial. Tot i la confidencialitat, els resultats hauran de ser utilitzats per garantir la qualitat del Practicum.