PRACTICUM DE PSICOLOGIA

5) Organització del Practicum

5.1 Coordinació i direcció del Practicum

La coordinació i direcció del Practicum es dura a terme des de la Facultat a través del Coordinador de Practicum. Tots els acords pel que fa als diferents aspectes que inclou el Practicum caldrà que siguin aprovats per la Comissió de Pràctiques i ratificats per la Junta de Facultat.

La tasca del Coordinador de Practicum de la Facultat serà:

 • Establir contacte amb els centres i institucions col·laboradores durant el mes d d'abril per tal de concretar les places de pràctiques per al proper curs i el nom dels tutors de cada centre.

 • Fer pública la llista de places de pràctiques que ofereixen els diferents centres. Aquesta informació serà publicada durant el mes de maig a la plana web del departament de Psicologia (http://psico.fcep.urv.es).

 • Fer la selecció de les places de pràctiques a partir de les sol·licituds rebudes conjuntament amb el coordinador del Practicum de l'ensenyament de Psicologia.

 • Fer el seguiment del Practicum durant el curs conjuntament amb el coordinador del Practicum de l'ensenyament de Psicologia.

 • Informar la Comissió de Pràctiques de l'evolució del Practicum.

 • Al final de cada curs, enviar als centres que han col·laborat en les pràctiques un full d'agraïment per al centre i un certificat per al tutor de pràctiques.

 • Promoure i gestionar els convenis de pràctiques dels alumnes.


5.2 Tutories

Cada alumne serà assessorat per dos tutors: un designat pel centre de pràctiques (tutor de centre) i l'altre per la Facultat (tutor acadèmic). El tutor acadèmic serà proposat pel coordinador de Practicum de Psicologia entre els proposats pel Departament (aquells professors als quals el Departament de Psicologia ha assignat crèdits de Practicum). Aquesta assignació es farà necessàriament en funció de l'afinitat entre l'àrea de coneixement a la quan pertany el professor i les característiques del centre al qual ha d'assistir 1'alumne. Per altra banda, es recomanable evitar assignar Practicum a professorat recentment llicenciat.

El tutor acadèmic i el tutor de centre han de trobar-se personalment com a mínim en dues ocasions durant el curs acadèmic. Una primera reunió permetrà establir el el programa de l'assignatura de Practicum; mentre que la segona permetrà un intercanvi d'opinions respecte a la qualificació acadèmica que mereix l'alumne. Això no exclou altres reunions conjuntes que es creguin convenients i el contacte periòdic entre ambdós tutors. Aquestes reunions formen part de la dedicació docent del professor.

Són funcions conjuntes dels tutors acadèmic i del centre:

 • Elaborar el pla detallat d'actuacions de l'alumne al centre de pràctiques. Aquest pla serà tractat com el programa de l'assignatura de Practicum i es farà públic al mes d'octubre a la plana web del departament de Psicologia. Aquest programa ha de ser proposat, i renovat cada curs acadèmic si és necessari, per tal de descriure amb detall les activitats de l'alumne al centre. Si el centre admet més d'un estudiant, i cada estudiant desenvolupa una activitat diferent al centre, el programa ha d'establir les diferents activitats desenvolupades. El programa haurà d'incloure els següents punts desenvolupats:

  1. Integració de l'alumne al centre.

  2. Formació específica que es pretén.

  3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne al centre.

  4. Metodologies professionals aplicades per l'alumne.

  5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat del centre.

  6. Criteris d'avaluació particulars del centre.

En el cas de Practicum de recerca al Departament de Psicologia el pla de treball haurà d'incloure els següents punts:

 1. Integració de l'alumne al grup de recerca

 2. Àmbit teòric de la recerca desenvolupada

 3. Descripció de les principals activitats desenvolupades per l'alumne durant la recerca.

 4. Metodologies investigadores aplicades per l'alumne.

 5. Forma de participació de l'alumne a l'activitat de recerca.

 • Coordinar-se en tot allò que sigui necessari en ambdues institucions.

 • Informar-se mútuament de les incidències en el desenvolupament del programa i de 1es dificultats i imprevistos que sorgeixin.

Són funcions especifiques del tutor del centre:

 • Coordinar-se amb el tutor acadèmic per confegir el pla de treball de l'alumne.

 • Rebre els alumnes i informar-los del funcionament general del centre o servei.

 • Explicar als alumnes les activitats que hauran de desenvolupar.

 • Supervisar l'assistència, actitud, participació i rendiment dels alumnes.

 • Atendre les consultes teòriques i/o pràctiques dels alumnes en relació amb el seu treball.

 • Omplir un full d'avaluació que li serà proporcionat pel tutor del Practicum de Psicologia.

Són funcions especifiques del tutor acadèmic:

 • Coordinar-se amb el tutor del centre per confegir el pla de treball de l'alumne.

 • Assessorar l'estudiant pel que fa als continguts i característiques del Practicum.

 • Explicar a l'estudiant el contingut del pla de treball.

 • Rebre als alumnes en tutories per tal d'atendre consultes i problemes de l'estudiant en relació amb el Practicum i conèixer el desenvolupament de les pràctiques durant tot el procés. En aquest sentit també podrà fer sessions en grup segons els diferents àmbits de treball, per contrastar diferents punts de vista i aconseguir un intercanvi d'informació entre els diversos alumnes.

 • Fer un seguiment de les activitats de l'estudiant al centre.

 • Avaluar els seus alumnes a partir de l'informe del tutor del centre, i de la memòria que cada estudiant ha de lliurar-li després de les pràctiques.

 • Comunicar al coordinador de Practicum de Psicologia l'evolució del Practicum dels alumnes.

 • Assistir a la jornada de Practicum com a part de les seves obligacions docents.

Són funcions del coordinador del Practicum de l’ensenyament Psicologia:

 • Assignar els centres de Practicum als tutors acadèmics en funció de la seva afinitat amb les característiques de cada centre.

 • Coordinar-se amb els tutors acadèmics per tal de fer el seguiment del Practicum.

 • Signar les actes amb les qualificacions del alumnes facilitades pels tutors interns.

5.3 Organització docent de les tutories al Departament

Cada professor que tingui docència en el Practicum s'encarregarà de les tutories dels alumnes d'un mateix centre de pràctiques. El professor tindrà tants centres com sigui necessari per a completar els seus crèdits de docència. Les hores dedicades a tutoria cal que constin en el POA dels professors afectats.

Aquests tutors acadèmics depenen del coordinador del Practicum de Psicologia, el qual estarà en contacte amb el coordinador de Pràcticum de la Facultat.

El reconeixement de les hores de tutories com a hores de docència es farà segons els criteris aprovats en el document de plantilles. Cada crèdit ofertat pel tutor intern correspondrà a 5 alumnes. En el cas de Practicum de recerca, cada crèdit correspondrà a 1 alumne.

El Departament de Psicologia caldrà que revisi cada curs, en funció de la previsió d'alumnes que cursaran el darrer curs, quants grups pràctics seran necessaris i haurà d'assignar el Practicum a les diferents àrees. En funció de la força docent disponible, aquest nombre de crèdits de Practicum podrà reduir-se provisionalment durant algun curs. El màxim de crèdits que podrà tutoritzar cada professor serà de 3 crèdits.