PRACTICUM DE PSICOLOGIA

2) Objectius generals del Practicum

L'objectiu general del Practicum és posar en contacte els estudiants amb la pràctica professional del psicòleg, per poder aplicar els coneixements adquirits a la Universitat i equilibrar així la formació teòrica i pràctica.

Més concretament, es tracta d'oferir als estudiants la possibilitat d'observar i analitzar algun dels contextos en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial de la tasca professional del psicòleg i de les metodologies emprades, així com dels aspectes que integren l'activitat professional (serveis, programes, organització, funcions, deontologia ... ) i les característiques de les persones o dels grups objecte d'intervenció.

Aquest objectiu general del Practicum s'emmarca en un objectiu encara més ampli: connectar la Universitat amb el món professional, incorporant els professionals de la Psicologia en la formació dels llicenciats i oferint un marc de col·laboració i intercanvi entre ambdues institucions (Universitat i centre professional), al mateix temps que s'afavoreix la inserció dels estudiants en l'àmbit laboral.

És important, també, fomentar una actitud crítica de l'estudiant al voltant de les diferents alternatives de treball. Per això, serà fonamental en aquest procés d'aprenentatge que l'alumne pugui posar en relació i contrastar els coneixements teòrics i pràctics a través de la seva participació en el procés de planificació de les pràctiques i la seva reflexió. Tot això li permetrà reflexionar a través de la pràctica sobre les funcions i les responsabilitats de la professió elegida i extreure conseqüències de les realitats pràctiques no previstes a nivell teòric.

Per tal que aquests objectius es puguin dur a terme és essencial que en el disseny i desenvolupament del Pla de Practicum hi hagi una col·laboració eficaç entre les diferents institucions implicades, establint clarament les funcions de cadascú per tal de garantir la implicació en el procés formatiu de l'alumne de totes les persones i recursos necessaris.

Malgrat que el marc general d'aquest Practicum és, com hem dit més amunt, el contacte amb el món professional, de forma excepcional el Departament de Psicologia, en funció de l'activitat investigadora que estigui desenvolupant, podrà oferir la possibilitat del Practicum de recerca. El Departament de Psicologia canalitzarà la possible petició de places de Practicum per part de les diferents àrees de Psicologia i ho comunicarà a la Facultat al final de cada curs acadèmic, per tal que puguin sortir aquestes places junt amb les dels centres concertats. En aquest cas, caldrà fer també un pla de treball per l'alumne, haurà de ser assessorat per un tutor acadèmic i s'haurà d'ajustar en totes les altres exigències del Practicum (hores, avaluació, etc.).

Com a màxim, i sempre que quedi justificat, cada àrea de coneixement podrà oferir 2 places de Practicum d'investigació.