PRACTICUM DE PSICOLOGIA

3) Objectius específics del Practicum

L'estada dels estudiants en els centres de Practicum haurà de ser com a mínim de 90 hores, per tal de cobrir els 9 crèdits troncals corresponents al pla d'estudis.

Durant aquest període, al marge d'objectius més concrets en funció de la plaça de pràctiques assignada, l'alumne haurà d'aconseguir els objectius següents:

  • integrar els coneixements teòrics i pràctics

  • identificar i descriure quines són les funcions del professional de la Psicologia en el context professional assignat a l'alumne

  • conèixer les demandes i els programes d'intervenció més habituals en el context concret

  • identificar els recursos disponibles en el centre

  • descobrir quins són els perfils de formació necessaris per a l'exercici de la Psicologia per tal de tenir la informació necessària per orientar-se en el seu futur professional

  • iniciar-se en la planificació i l'acció pròpia del treball psicològic

  • col·laborar amb el personal especialitzat en la planificació i desenvolupament del pla de treball

  • elaborar una memòria de pràctiques