Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18254005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALMAGRO CARDENETE, MARIA YOLANDA
Adreça electrònica yolanda.almagro@urv.cat
Professors/es
ALMAGRO CARDENETE, MARIA YOLANDA
Web
Descripció general El primer dia de classe el professor/a explicarà detalladament el progama de l'assignatura, continguts, planificació, avaluació, etc.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8.1 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes.
 A8.2 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
 A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8.1 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A8.2 Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
Conèixer les pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
 A8.3 Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I. Introducció i conceptes generals. La psicologia com estudi de la conducta humana
Models de la conducta humana. Perspectiva holística de la persona.
Unitat temàtica II. Processos i condicionants evolutius
Dimensió psicobiològica:bases biològiques de la conducta. La son i la salut mental. Herència filogenètica/ontogenètica. Condicionants evolutius: maduració i adquisicions bàsiques. Afecció.

Unitat temàtica III. Processos psicosocials bàsics. Dimensió intel·lectual: sesopercepció, aprenentatge i memòria, pensament i intel·ligència, processos de comunicació. Dimensió emocional: motivació, emoció, afrontament i adaptació al canvi, estrés, intel·ligència emocional. Dimensió social: factors socioculturals.
Unitat temàtica IV. Perspectiva holística del cicle vital Infància. Adolescència. Edat adulta i vellesa.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
Seminaris
A7
A22
B1
B3
12 26 38
Pràctiques clíniques
A7
A22
B1
B3
20 12 32
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
28 46 74
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Seminaris Desplegament, anàlisi, debat i resolució del material presentat amb suport audiovisual.
Pràctiques clíniques Resolució dels tallers pràctics plantejats en les classes de laboratoris amb una finalitat d'aprendre a administrar i corregir probes de screening reconegudes internacionalment en la valoració clínica i psicopatologica així com amb una aproximació als tractaments psicològics.
Sessió Magistral Les sessions teòriques seran bàsicament tipus magistral on el professor explicarà els coneixements i continguts de cada temàtica del programa. En tot moment les sessions han de ser actives amb la participació i enriquiment de les classes gràcies a les intervencions dels alumnes.
Atenció personalitzada L'atenció personalitzada tindrà per objectiu l'aclaració dels procediments de treball de l'assignatura i dels sistemes d'avaluació; la resolució de dubtes dels continguts i el seguiment individualitzat del treball pràctic demanat.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada tindrà per objectiu l'aclaració dels procediments de treball de l'assignatura i dels sistemes d'avaluació; la resolució de dubtes dels continguts i el seguiment individualitzat del treball pràctic demanat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A7
A22
B1
B3
Durant els seminaris es realitzaran activitats de debats organitzats al voltant de la temètica treballada. L'alumne haurà de fer les seves aportacions d'una manera activa i organitzada.
Pràctiques clíniques
A7
A22
B1
B3
Durant els laboratoris l'alumne haurà de realitzar les activitats, debats o pràctiques vinculades a cada temàtica. La participació de l'alumne es tindrà en compte per a acabar de arrodonir la nota final de l'apartat de de laboratoris.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els coneixements apresos durant el curs s'avaluaran a través de proves objetives d'opció múltiple de resposta (tipus test). La part teòrica tindrà un pes d'un 60% respecte el total de l'assignatura i s'avaluarà mitjançant dues proves, una a meitat de curs i una altra una vegada finalitzada la matèria per tal de fer contribuir a fer una avaluació més continuada, amb més evidències i facilitar la tasca d'estudi de l'alumne. Cada prova tindrà un pes del 30% respecte del total de la part teòrica (60%). La nota de la primera prova farà mitja amb la nota de la segona prova. És a dir, el segon parcial no servirà per recuperar el primer si no s'ha superat. La part pràctica s'avaluarà a través d'una única prova que tindrà lloc a finals de curs i tindrà un pes del 40% respecte de la nota final (20% dels casos pràctics i 20% dels exercicis i resolució de problemes). La nota final de l'assignatura serà la nota ponderada dels exàmens teòrics i de l'examen pràctic.  


Els alumnes que no superin els examens de primera convocatòria hauran de presentar-se a la segona convocatòria. Els alumnes que hagin de presentar-se a segona convocatòria hauran d'examinar-se de les dues parts de que consta la matèria: teoria i pràctica. Caldrà superar com a mínim el 50% de les preguntes (una vegades restats els errors) per tal de superar l'assignatura. La nota màxima de l'examen de segona convocatòria serà d'un 5.  

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Morris Ch G, Maisto A A, Psicología, 2009, México:Pearson Educational
Myers DG, Psicología, 2005, Madrid: Medica Panamericana
Pérez V, Procesos psicológicos básicos, 2005, Madrid: Pearson
Gil J, Psicología de la Salud, 2004, Madrid: Pirámide
Goleman D, Inteligencia social, 2006, Barcelona: Kairós
Miller GA, Introdución a la psicología, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Lahey, B., Introducción a la Psicología , 1999, McGraw Hill

Complementària Lange S, El libro de las emociones, 2004, Madrid: EDAF
López, F, Desarrollo afectivo y social, 2003, Madrid: Pirámide
Latorre JM, Ciencias psicosociales aplicadas, 1995, Madrid: Síntes
José María Ruiz-Vargas, Manual de Psicología de la Memoria, 2014, Síntesis
Alan Baddeley, Memoria Humana:Teoría y Práctica, 1998, McGraw Hill

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili