Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Infermeria (2009) | Fonaments de psicologia aplicada

 

Grau d'Infermeria (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Codi 18204005
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Descripció general L’objectiu de la infermeria és la cura de la persona durant tot el seu procés vital, tenint-la en compte com a ser integral, per tant, el professional d’infermeria ha de tenir coneixements de les bases i de les principals funcions del comportament humà. Durant l’exercici professional ajuden les persones a desenvolupar estratègies per assolir l’equilibri amb elles mateixes, els altres i l’entorn. Per oferir unes cures de qualitat s’ha de considerar la persona com un tot únic amb les seves particularitats biològiques, intel•lectuals, emocionals, socials i creences, el funcionament integral de les quals contribueix en el procés de salut i malaltia. Si aquestes dimensions i processos no s’integren i interactuen adequadament l’equilibri es trenca i la persona necessitarà ajuda. Per reconèixer i donar resposta a aquestes necessitats cal conèixer les diferents dimensions i processos de funcionament del comportament humà des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents els diferents marcs teòrics o models conductuals actuals.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A8.1 Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda en les mateixes.
 A8.2 Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
 A8.3 Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A8.1 Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
 A8.2 Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
Conèixer les pròpies reaccions emocionals
Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
 A8.3 Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT4 Treballar de forma autónoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.
1.- La psicologia com l'estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie

3.-El binomi herència-aprenentatge: plasticitat
neuronal.

4.- Perspectiva holistica del comportament humà: la conducta com un sistema.

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.
Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius


1.- El concepte de maduració i els aprenentatges bàsics associats

2.-Concepte de Període empremta: dependència i afecció. Patologia de la afecció.

3.- Trets bàsics del procés de desenvolupament emocional.

4.- Trets bàsics del procés de desenvolupament cognitiu: pensament , intel·ligència i llenguatge.

5.- Trets bàsics del procés de desenvolupament psicosocia
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics


1.- Sensació-percepció i aprenentatge.

2.- Motivació, seqüència de la motivació, frustració i conflicte.

3.- Emoció, concepte i diferències amb els conceptes d'instint i sentiment. Les emocions bàsiques

4.- L'emoció de la por i les seves implicacions en el comportament humà.

5.- Anàlisi evolutiva de les pors infantils.

6.- Els condicionaments del medi sociocultural. L'estrès professional, estratègies d'afrontament i adaptació al canvi.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8.1
1 0 1
Sessió Magistral
A8.1
A8.2
A8.3
CT4
27 50 77
Seminaris
A8.1
A8.2
A8.3
CT4
32 40 72
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
A8.1
A8.2
A8.3
CT4
2 0 2
Proves objectives de tipus test
A8.1
A8.2
A8.3
CT4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’anàlisi reflexió.
Seminaris Plantejament,anàlisi i discussió d'un tema monogràfic directament relacionat amb els continguts de la sessió magistral. Es desenvoluparà amb suport audiovisual i supòsits pràctics.
Atenció personalitzada A petició de l'alumne de dubtes no resolts a l'aula

Atenció personalitzada
Descripció
A petició del alumnes.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A8.1
A8.2
A8.3
CT4


Quatre proves objectives tipus test sobre els continguts teòrics i els del seminari, distribuïdes de la següent manera:
Una prova de les Unitats Temàtiques I i II i una prova dels continguts de seminari corresponents a les dues Unitats. Les dues proves es faran un setmana després de la finalització de la Unitat Temàtica II.

Una prova de la Unitat temàtica III i una prova dels continguts de seminari corresponents a aquesta unitat. Aquestes dues proves es faran una setmana després de la finalització de la Unitat temàtica III.

La proves seran d'aproximadament 30 preguntes amb tres possibilitats de resposta. Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final.50% cada parell de proves.

S'aprova l'assignatura si la mitjana de la suma dels resultats de les proves donen el valor de 5 o més.
Seminaris
A8.1
A8.2
A8.3
CT4
L'avaluació dels seminaris està inclosa en la descripció anterior, Sessió Magistral.
El pes dels seminaris sobre la nota final està inclòs en la descripció anterior. Sessió Magistral.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
  • D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.
  • Tant a les classes magistrals com durant els seminaris l'ús de  dispositius mòbils queda restringit a les necessitats exclusivament acadèmiques. No cal insistir que durant les avaluacions, la presència d'aquests dispositius serà sancionada amb l'expulsió de l'examen.
  • La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

SEGONA CONVOCATÒRIA: Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podran accedir a una segona convocatòria el dia 21 de juny de 2017 a les 9 h., on hauran de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels continguts i/o dels seminaris que no hagin estat superats. Es concretarà amb una prova de 10 preguntes curtes a desenvolupar i corresponent a la part i /o parts no aprovades. El resultat farà mitjana amb els resultats de l'avaluació continuada,


Fonts d'informació

Bàsica

 

·         Bàsica

·         Ansermet,F. Magistretti,P. (2006) A cada cual su cerebro: plasticidad neuronal e inconsciente, Katz editores. Buenos Aires.

·         Fierro, A., (1996) Manual de Psicología de la personalidad. Paidos. BCN.

Myers DG. (2005) Psicología., Medica Panamericana.. Madrid

·         Nelly, J,A., (2998) Entrenamiento de las habilidades sociales. Desclée de Brouwer. Bilbao

·         Perez, V., (2005) Procesos psicológicos básicos. Pearson Madrid.

·         Puente, A., (1993) Manual de Psicología Básica. Panamericana. Madrid.

·         Stassen K, Thomson R. (2004) Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia., Medica Panamericana. Madrid.

·         Tazón P, Aseguinolaza L, García-Campayo J. (2004) Ciencias psicosociales., Masson. Barcelona.

 

 

Complementària

Latorre JM,., Ciencias psicosociales aplicadas I., Síntesis., 1995 Madrid.


López F, Desarrollo afectivo y social, Pirámide, 2003 Madrid


Lange S, El libro de las emociones, EDAF, 2004 Madrid.


Aguado L, Emoción, afecto y motivación, Alianza, 2005 Madrid


Lluch M. T,, Enfermería psicosocial y de salud mental: marco conceptual y metodológico., Universidad de Barcelona., 2005 Barcelona.


Goleman D, Inteligencia social, Kairós, 2006 Barcelona


Gil J., Psicología de la Salud., Pirámide., 2004 Madrid.
Nieto J, Abad M A, Esteban M, Tejerina M., Psicología para Ciencias de la Salud: estudio del comportamiento humano ante la enfermedad., McGraw-Hill., 2004 Madrid.


Penzo W., Psicologia per a les Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, 1999 Barcelona


Olivares J, Méndez FX, Técnicas de modificación de la conducta, Biblioteca nueva, 2005 Madrid

Shives L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental: conceptos básicos. McGraw-Hill, 2005 Madrid.

 

http://wwwpsiquitria.com, http://wwwcop.es, http://wwwpsicologia-online.com, http://wwwrems.com, http://wwwpsicocentro.com , http://psicovirtual.com

 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili