Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015) | Bases de la neurotoxicologia

 

Màster: Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia (2015)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA Codi 14635201
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
FOLCH LOPEZ, JAUME
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
jaume.folch@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
FOLCH LOPEZ, JAUME
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context d’investigació
 B4 Treballar amb responsabilitat i iniciativa
 B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits tècnics concrets
 B7 Sensibilització en temes mediambientals
 B8 Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la psicofarmacologia
Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques (tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)
Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y patològica
Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxics
Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
 B2 Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
 B3 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B4 Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
 B5 Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones
Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i els terminis requerits
 B6 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats
 B7 Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
 B8 Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus, llegendes, etc)
Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de d'acord amb la seva planificació en el termini previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
Bloque 1. Toxicocinética y Biotransformación 1.1. Introducción: concepto general
1.2. Toxicocinética y Biotransformació: conceptos
1.2. Vías de exposición y cinética de los agentes tóxicos.
1.3. Biotransformación de xenobióticos: Principios generales que rigen los sistemas y reacciones de biotransformación de xenobióticos.
Bloque temático 2. Mecanismos generales de Neurotoxicidad 2.1. Mecanismos de neurotoxicidad neuronal: Mecanismos implicados en la excitabilidad neuronal y en lesiones neurales producidas por xenobióticos.
2.2. Mecanismos de neurotoxicidad glial: astrocitos y células ependimarias, oligodendroglía y células de Schwann.
Bloque temático 3. Agentes Neurotóxicos 3.1. Metales
3.2. Plaguicidas
3.3. Compuestos orgánicos Persistentes;
3.4. Disolventes
3.5. Psicofármacos y drogas de abuso
3.6. Toxinas naturales.
Bloque temático 4. Introducción a la Neurotoxicologia del desarrollo: 4.1. Conceptos básicos
4.2. Principios y métodos para la evaluación de la neurotoxicidad durante el desarrollo
Bloque temático 5 . Identificación y Evaluación de la neurotoxicidad

5.1. Criterios para la identificación de Neurotoxicidad. Principales Síndromes clínicos causados por Neurotóxicos
Bloque temáticos 6. Introducción a la evaluación de riesgos 6.1. Conceptos generales

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C2
1 1 2
Sessió Magistral
B7
C3
40 20 60
Treballs
B3
B4
B7
C2
C3
15 20 35
Atenció personalitzada
B3
2 1 3
 
Proves mixtes
B2
C3
15 10 25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar la planificació, evaluación y las herramientas a utiliza.

Definir los objetivos generales y de aprendizaje
Sessió Magistral Presentar los contenidos teóricos
Treballs Profundizar y aplicar los contenidos teóricos
Atenció personalitzada Valorar las posibles dificultades de cada alumno de acuerdo con sus conocimientos previos e intereses personales

Atenció personalitzada
Descripció
Valorar las posibles dificultades de cada alumno de acuerdo con sus conocimientos previos e intereses personales

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B3
B4
B7
C2
C3
Se evaluaran 3 tareas escritas, (30)
Se evaluará el trabajo final (50)

Se tendrá en cuenta
Organización
Capacidad de síntesis y de expresión
Utilización de fuentes adecuadas y actualizadas
30
Proves mixtes
B2
C3
Se evaluará en na tarea, la capacidad para discutir casos complejos
20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Hayes AW , Principles and methods of Toxicology, , Taylor and Francis
Wang, Cheng, Developmental neurotoxicology research : principles, models, techniques, strategies, and mechanisms, , Willey
Casaret and Doull, Casarett and Doull's toxicology : the basic science of poisons , , McGraw-Hill

Anger WK, Liang YX, Nell V, Kang SK, Cole D, Bazylewicz-Walczak B, Rohlman DS, Sizemore OJ (2000) Lessons learned--15 years of the WHO-NCTB: a review. Neurotoxicology. 21:837-846.

Complementària

EPA/630R-95/001F (1998) Guidlines for Neurotoxicity Risk Assesment

Cheng Wang, William Slikker, Jr.Hoboken. Developmental neurotoxicology research: principles, models, techniques, strategies, and mechanisms New Jersey : Wiley, cop. 2011

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES/14635103

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili