Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010) | Coaching nutricional

 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) COACHING NUTRICIONAL Codi 14224215
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Psicologia
Coordinador/a
ARANDA PONS, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.aranda@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
ARANDA PONS, NÚRIA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A17 Identificar els factors que influeixen en la nutrició.
 A35 Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
 B5 Treballar de forma col·laborativa.
 B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A17 Conèixer entendre la importància dels aspectes socials i psicològics que influeixen en la nutrició
 A35 Aprendre els mètodes i les eines psicològiques més eficients per aconseguir el canvi de conducta favorable en l’ambit de la nutrició i la salut
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Coneixer i comprendre la realitat social dels usuaris/pacients(empatia)
Reconeix les limitacions i punts febles en els seus processos i mètodes de treball
 B5 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió
 B7 Adaptar el seu missatge i els medis emprats a les característiques de la situació i a l’audiència
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

Continguts
Tema Subtema
UNITAT DIDÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ AL COACHING
Tema 1. Contextualització del coaching nutricional
Tema 2. El procés del coaching
UNITAT DIDÀCTICA 2: HABILITATS I EINES DEL COACH Tema 3. Entrevista Motivacional
Tema 4. Tècniques de modificació de conducta
Tema 5. Eines i Habilitats del Coach Nutritional

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A17
A35
12 24 36
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
B3
B5
B7
C2
C4
12 24 36
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A17
A35
B3
C4
2 0 2
Proves pràctiques
A17
A35
B3
B5
B7
C2
C4
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació general del funcionament de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació a classe dels continguts teorics de l'assignatura
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Resolució de problemes pràctics/ casos clínics a l'aula relacionats amb els continguts de l'assignatura
Atenció personalitzada Es podrà concertar cita prèvia via email amb les professores per tal de resoldre dubtes que sorgeixin durant les sessions magistrals i pràctiques.

Atenció personalitzada
Descripció
Els professors atendran als alumnes al finalitzar la classe i en el seu despatx a hores concertades

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A17
A35
B3
C4
Examen tipus test i/o preguntes curtes 30%
Proves pràctiques
A17
A35
B3
B5
B7
C2
C4
Exposició oral i treball escrit sobre un cas pràctic aplicant els continguts treballats a l'assignatura 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Qualificació

Per poder fer mitjana entre les diferents proves d'avaluació, s'ha d'obtenir com a mínim un 40% de la nota màxima tant en el bloc teòric com en el bloc pràctic.

S'aprova amb el 50% de la puntuació màxima possible.

Normativa

En les proves d'avaluació i en la revisió d'exàmens no està permès l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster), a més de les indicacions específiques que faci el professor. L' incompliment d'aquesta norma invalida la prova d'avaluació.

El incompliment de les normes generals en les proves d'avaluació comportarà una avaluació negativa i o expedient de l'alumne.

2a Convocatòria

Hi haurà segona convocatòria tant de la part pràctica com teòrica amb els mateixos criteris d'avaluació de la primera convocatòria.


Informació per als repetidors
Els repetidors que l'any anterior haguessin aprovat la part pràctica, se'ls guardarà la nota per aquest curs sempre i quan signin un document en el despatx de Nutrició i Salut Pública abans de l'1 de Novembre. A tots els alumnes se'ls donarà còpia del document signat.

La nota de la part pràctica tindrà el pes establert en el curs actual.


Fonts d'informació

Bàsica Molins Roca, J. , Coaching y salud. , Barcelona: Editorial Plataforma., 2010
Molins Roca, J. , Coaching y peso ideal. , Barcelona: Editorial Amat. , 2012
Hernández Lira, N. A. y de la Cruz Sánchez Sanchez, J. , Manual de psicoterapia cognitivo-conductual para trastornos de la salud., Librosenred, 2007
Miller, W.R. y Rollnik, S. , La Entrevista motivacional: preparar para el cambio de conductas adictivas., Paidós, 1999
Caballo, V.E. , Manual de tècnicas de terapia y modificación de conducta. , Siglo XXI, 1998

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Nota important en el seguiment de les classes teòriques: Es recomanarà assistència a classe, prestar atenció i agafar apunts. S’indicarà la documentació pel seguiment de cada tema, però no es penjaran al moodle de forma sistemàtica les presentacions utilitzades a classe per l’explicació del tema. Encara que l’assistència no és obligatòria, tindrà una valoració positiva en les consideracions globals de seguiment i avaluació de l’assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili