Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013) | Practicum I

 

Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PRACTICUM I Codi 11904401
Ensenyament
Doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (2013)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
21 Pràctiques Externes obligatòria Segon AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
CORNADÓ REBATE, JOSE MARIA
Adreça electrònica antoni.gavalda@urv.cat
lenke.kovacs@urv.cat
josemaria.cornado@urv.cat
aitor.gomez@urv.cat
juan.fuguet@urv.cat
ramon.palau@urv.cat
evelin.blanco@urv.cat
llucia.mauri@urv.cat
carmen.castillo@urv.cat
joanjosep.sans@urv.cat
Professors/es
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
KOVÁCS ., ANIKA LENKE
CORNADÓ REBATE, JOSE MARIA
GOMEZ GONZALEZ, AITOR
FUGUET BUSQUETS, JUAN
PALAU MARTIN, RAMON FELIX
BLANCO COBO, EVELIN
MAURI MASDEU, LLUCIA
CASTILLO PERALTA, CARMEN
SANS CUCALA, JOAN JOSEP
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 Aei1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 Aei2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 Aei3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 Aei4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 Aei5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 Aei6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 Aei7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 Aei8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 Aei9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 Aei10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 Aei11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 Aei12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 Aei1 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
 Aei2 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 Aei3 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació e interacció didàctica.
 Aei4 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual es va a incidir.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 Aei5 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
 Aei6 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 Aei7 Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre.
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 Aei8 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 Aei9 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 Aei10 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
 Aei11 Demostra pensament crític i creatiu.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
 Aei12 Demostra pensament crític i creatiu.
Acepta i integra les crítiques sobre la teva actuació com a futur mestre.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de mestre.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
 B5 Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Dirigeix reunions amb eficàcia
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves implicacions
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen durant l’ execució del projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

L'alumnat disposa, a l'aplicatiu web de la Facultat, d'informació referent als centres educatius que podrà escollir per realitzar aquest període de pràcticum: http://www.fcep.urv.cat/

Un dels aspectes més importants del projecte de pràcticum és tenir criteris pedagògics per a la tria del centre de Pràctiques. És per aquesta raó per la qual, a l'aplicatiu web de la FCEP, l'alumnat disposa de informació que l'ajudara a establir aquests criteris: Un accés a les pàgines web de tots els centres educatius dels Serveis Territorials de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La informació que hi consta es gestiona des del propi centre. http://aplitic.xtec.cat/MapaEscolar/

Tenint en compte aquestes premisses l'alumnat selecciona, per ordre de prioritat, els centres on vol fer el pràcticum.

L'assignació definitiva de la plaça que ha demanat l'alumnat es realitza tenint en compte la qualificació definitiva de l'expedient acadèmic de l'alumnat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
0 2 2
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
15 0 15
Estada de pràctiques
300 0 300
Memòria
0 205 205
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Reunió informativa sobre l'oferta de les pràctiques (places, periodes, requisits, ..), i sobre el protocol a seguir en la selecció i l'assignació de les places.
Els temes a tractar són:
1. Introducció
2. Finalitat del pràcticum
3. Competències
4. Resultats d’aprenentatge
5. Distribució de les pràctiques
6. Activitats per realitzar
7. Seguiment del pràcticum
8. Avaluació d’activitats
9. Funcions dels agents implicats en les diferents fases del pràcticum als centres educatius
10- Informe de pràcticum de 2n curs. Document de suport per al centre educatiu
11. Informe d’avaluació. Pràcticum de 2n curs
12. Esquema de la memòria del pràcticum de 2n curs
13. Valoració final de l’alumnat
14. Valoració final del tutor o de la tutora de la Facultat
15. Valoració final del tutor o de la tutora del centre educatiu
16. Document de compromís de practiques
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.
El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.
A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).
Estada de pràctiques Els estudiants faran una estada de pràctiques de 300 h. repartides entre l'estada als dos cicles d'educació Infantil. L'horari a realitzar serà el mateix que el mestre tutor al que són assignats.
Memòria Els estudiants realitzaran una document on recolliran totes les evidències del procés del Pràcticum als dos cicles d'Educació Infantil

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

L'alumnat disposarà d'un/a tutor/a a la Facultat i d'un/a tutor/a al centre educatiu.

Els tutors o les tutores de la Universitat es reuniran quatre vegades a 2n curs durant el període de pràcticum amb l’alumnat que tutoritza, amb la finalitat de fer un seguiment del procés. Es realitzarà una reunió abans del començament de les pràctiques de cada curs i tres durant el desenvolupament.

El professorat tutor de la Universitat farà dues visites obligatòries al centre educatiu. Una primera visita amb la finalitat de consensuar, juntament amb l’alumnat tutoritzat i el mestre tutor o la mestra tutora del centre educatiu, el pla de treball que hauran de realitzar els estudiants en la seva estada. I una última visita, al final del període de pràctiques, per avaluar conjuntament amb el tutor o la tutora del centre educatiu les tasques fetes per l’alumnat tutoritzat.

A més a més de les visites inicial i final, el professorat tutor de la Universitat farà totes les visites que consideri necessàries al centre educatiu, amb la finalitat de fer un seguiment de l’alumnat tutoritzat i, en tot cas, sempre hi haurà comunicació per fer aquest seguiment, utilitzant les diferents eines disponibles (videoconferència, correu electrònic, telèfon…).


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
Seguiment del desenvolupament de les pràctiques per part del tutor de la Facultat. 20%
Estada de pràctiques
Avaluació de l'estada de pràctiques per part del tutor del centre educatiu. 40%
Memòria
Avaluació de la memòria de pràctiques per part del tutor de la Facultat. 40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder aprovar el Pràcticum s'ha de tenir com a mínim un 5 sobre 10 a l'avaluació professor tutor de la Facultat i a l'avaluació del tutor del centre educatiu.


Fonts d'informació

Bàsica ALEGRE, M.A, L’acollida i l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger al sistema educatiu català., 2006, Ed. Mediterrània.Barcelona
ANTUNEZ, S., Claves para la organización de centros escolares, 1993, Horsori. Barcelona.
ANTÚNEZ, S. i GAIRÍN, J., La organización escolar: práctica y fundamentos, 1996, Graó. Barcelona.
ARMENGOL, C. i altres, Seguint el fil de l’organització., 2003, Col.lecció Materials, Publicacions UAB. Bellaterr
CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M., Para comprender las organizaciones escolares., 1994, Repiso, Sevilla.
GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Coord.), Organización de centros educativos. Aspectos básicos., 1996, Praxis, Barcelona.
JACKSON, P. W (2000), La Vida en las aulas, , 2000, Morata, Madrid.
SANTOS, M., La escuela que aprende, 2001, Morata, Madrid.

- ALEGRE, M.A.(2006). L’acollida i l’escolarització de l’alumnat d’origen estranger al sistema educatiu català. A BONAL, X (dir). L’Estat de l’educació s Catalunya.Anuari 2005. Barcelona, Ed. Mediterrània, 2006.

- ANTÚNEZ S. (1993). Claves para la organización de centros escolares. Horsori, Barcelona.

- ANTÚNEZ, S. i GAIRÍN, J. (1996). La organización escolar: práctica y fundamentos. Graó, Barcelona.

- ARMENGOL, C. i altres (2003). Seguint el fil de l’organització. Col.lecció Materials, Publicacions UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès.

- CORONEL, J.M.; LÓPEZ, J. y SANCHEZ, M. (1994). Para comprender las organizaciones escolares. Repiso, Sevilla.

- GAIRÍN, J. y DARDER, P. (Coord.) (1996). Organización de centros educativos. Aspectos básicos. Praxis, Barcelona.

- JACKSON, P. W (2000) La Vida en las aulas, Morata, Madrid.

- SANTOS, M. (2001): La escuela que aprende. Morata, Madrid.

Webs d’interès

http://www.gencat.cat/educacio

http://www.xtec.cat

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Per poder realitzar el pràcticum de 3r curs, s’ha de tenir un 40% dels crèdits del grau aprovats. D’aquest 40%, és obligatori que estiguin aprovades la totalitat de les matèries de formació bàsica de 1r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili