Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Pràctiques externes II

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES II Codi 11685402
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
18 Pràctiques Externes obligatòria Segon AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SOLE PIJUAN, ESTER
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
margarita.torrente@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
ester.sole@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
CANALS SANS, JOSEFA
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
SOLE PIJUAN, ESTER
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Web
Descripció general El principal objetivo de las Prácticas Externas II es poner en contacto el alumnado con los contextos donde el profesional de la Psicología General Sanitaria desarrolla sus funciones de manera que se facilite la integración de los conocimientos teóricos y prácticos, y que pueda conocer las demandas y los programas de intervención más habituales en un contexto concreto (e.g., centro, hospital etc.).

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
 A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 A7 Conèixer el marc d'actuació del Psicòleg General Sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A17 Conèixer la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C4 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar.
 A2 Ser capaços d'aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
 A3 Posar en funcionament, en un àmbit professional i de manera integrada, tot un seguit de competències específiques, transversals i nuclears.
 A7 Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
 A13 Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l'àmbit.
 A17 Conèixer institucions i organismes vinculats a l'àmbit estudiat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B2 Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C4 Identifica necessitats de formació

Procediments de selecció i assignació
Procediments
Calendario de las Prácticas Externas II (de septiembre a diciembre):

Septiembre (1a quincena): reunión informativa con los alumnos obre el funcionamiento de las Prácticas Externas I. Se hará pública la lista de plazas en la página web del Departamento de Psicología y los alumnos realizarán la pre-inscripción a través de la misma página web.
Septiembre (2a quincena): se realizará la asignación de centros y de tutores académicos.  El alumno podrá ponerse en contacto con el tutor académico para concretar fechas y horarios de prácticas.
Septiembre-diciembre: realización de la estancia de prácticas en los centros.  Las 405 horas de prácticas se realizarán de septiembre a diciembre.  

Proceso de adjudicación de plazas de los centros de Prácticas:

El coordinador de las Prácticas Externas II junto con el director del Máster, en función de las solicitudes recibidas, aprobarán la distribución de los alumnos entre las opciones ofrecidas. En caso que haya más de un candidato por plaza, el orden de preferencia se establecerá a partir de la nota media del expediente académico.
Los alumnos rellenarán la hoja de compromiso de prácticas, que deberá ir firmada con el visto bueno del tutor académico y del tutor del centro. Deberán entregar esta hoja al coordinador de las Prácticas o en la Oficina de Suport al Deganat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
C2
1 0 1
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
A7
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
B1
B4
C2
C4
10 0 10
Estada de pràctiques
A1
A2
A3
A7
A13
A17
B1
B2
B4
B5
C3
405 0 405
Memòria
B1
B4
C2
0 34 34
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Se realizará una reunión informativa sobre el funcionamiento de las Prácticas Externas II y de cómo realizar la elección de centro.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes El tutor académico deberá coordinarse con el tutor de centro y además realizará el seguimiento de las prácticas de los alumnos que tenga asignados.
Estada de pràctiques La estancia de prácticas es presencial y deberá realizarse en un tiempo y centro específico asignado.
Memòria El alumno deberá realizar una memoria de las prácticas realizadas. La memoria de prácticas debe ser una descripción y análisis de la información, experiencias y vivencias del estudiante de todo el período de prácticas.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció
Cada alumno será asesorado por dos tutores: uno designado por el centro de prácticas (tutor de centro) y el otro por el Máster (tutor académico). El tutor académico será propuesto por el coordinador de Prácticas Externas entre los propuestos por la dirección del Máster. 

El tutor académico y el tutor de centro deben encontrarse personalmente como mínimo en dos ocasiones durante la realización de las prácticas Externas I. Una primera reunión permitirá establecer el programa de la asignatura de Prácticas Externas I, mientras que la segunda permitirá el intercambio de opiniones y valoraciones respecto a la calificación académica que merece el alumno. Esto no excluye otras reuniones conjuntas, aquellas que se crean convenientes, ni el contacto periódico entre ambos tutores. Estas reuniones forman parte de la dedicación docente del profesor.


Son funciones conjuntas de los tutores académico y del centro:

· Elaborar el plan detallado de actuaciones del alumno en el centro de prácticas. Este plan será tratado como el programa de la asignatura de Prácticum y se hará público el mes de octubre en la página web del departamento de Psicología. Este programa debe ser propuesto, y renovado cada curso académico si es necesario, para describir con detalle las actividades del alumno en el centro. Si el centro admite más de un estudiante, y cada estudiante desarrolla una actividad diferente en el centro, el programa debe establecer las diferentes actividades desarrolladas. El programa deberá incluir los siguientes puntos desarrollados:

1.    Integración del alumno al centro.
2.    Formación específica que se pretende.
3.    Descripción de las principales actividades desarrolladas por el alumno en el centro.
4.    Metodologías profesionales aplicadas por el alumno.
5.    Forma de participación del alumno a la actividad del centro.
6.    Criterios de evaluación particulares del centro.

.  Coordinarse en todo aquello que sea necesario en ambas instituciones.
·  Informarse mutuamente de las incidencias en el desarrollo del programa y de las dificultades e imprevistos que surjan.

Son funciones específicas del Tutor del Centro:

1.    Coordinarse con el tutor académico para confeccionar el plan de trabajo del alumno.

2.    Recibir los alumnos e informarles del funcionamiento general del centro o servicio. Explicar a los alumnos las actividades que deberán desarrollar.

3.    Supervisar la asistencia, actitud, participación y rendimiento de los alumnos.

4.    Atender las consultas teóricas y/o prácticas de los alumnos en relación con su trabajo.

5.    Rellenar una hoja de evaluación que le será proporcionado por la Coordinación del Prácticas. 

Son funciones específicas del Tutor Académico:

1.    Coordinarse con el tutor del centro para confeccionar el plan de trabajo del alumno.

2.    Asesorar al estudiante en cuanto a los contenidos y características del Prácticum.

3.    Explicar al estudiante el contenido del plan de trabajo.

4.    Recibir a los alumnos en tutorías para atender consultas y problemas del estudiante en relación con el Prácticum y conocer el desarrollo de las prácticas durante todo el proceso. En este sentido también podrá hacer sesiones en grupo según los diferentes ámbitos de trabajo, para contrastar diferentes puntos de vista y lograr un intercambio de información entre los diversos alumnos.

5.    Hacer un seguimiento de las actividades del estudiante en el centro.

6.    Evaluar a sus alumnos a partir del informe del tutor del centro, y de la memoria que cada estudiante debe entregar allí después de las prácticas.

7.    Comunicar al Coordinador de Prácticas la evolución de las Prácticas de los alumnos.


Criteris i procediments d'avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Metodologies Competències Descripció Pes        
Estada de pràctiques
A1
A2
A3
A7
A13
A17
B1
B2
B4
B5
C3
La valoración de la estancia de prácticas va a cargo del tutor del centro, que cumplimentará un cuestionario de valoración sobre la estancia de prácticas del alumno en el centro. 80%
Memòria
B1
B4
C2
La evaluación de la memoria de prácticas la realizará el tutor académico. 20%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A causa de las características particulares de esta materia, las PE tendrán una única convocatoria por curso.

La evaluación de los alumnos en la asignatura de Prácticas Externas se hará a partir de:

1. La valoración por parte del tutor del centro, que cumplimentará un cuestionario de valoración de la estancia de prácticas del alumno.  Esta valoración tiene un 80% de peso en la nota total de la asignatura.

2. La evaluación de la memoria de prácticas por parte del tutor académico: la memoria de prácticas debe ser una descripción y análisis de la información, experiencias y vivencias del estudiante desde el inicio del período de prácticas. Esta valoración tiene un 20% el peso en la nota total de la asignatura.

El alumno que no ha cumplido con la totalidad de las actividades del plan de trabajo, será suspendido y tendrá que repetir la asignatura de Prácticas Externas I el curso siguiente. Los alumnos que han realizado las actividades previstas en el plan de trabajo y no hayan entregado la memoria correspondiente quedando también suspendidos.Fonts d'informació

Bàsica , , ,

El tutor académico puede sugerir fuentes bibliográficas concretas en función de las características del centro asignado y de las tareas realizadas por el alumno. 

Complementària

El tutor académico puede sugerir fuentes bibliográficas concretas en función de las características del centro asignado y de las tareas realizadas por el alumno. 

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TREBALL DE FI DE MÀSTER/11685301

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PRÀCTIQUES EXTERNES I/11685401
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili