Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Treball de fi de màster

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11685301
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Treball fi de màster Segon AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
fabia.morales@urv.cat
perejoan.ferrando@urv.cat
josefa.canals@urv.cat
andreu.vigil@urv.cat
jordi.miro@urv.cat
ester.sole@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
MORALES VIVES, FÀBIA
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
CANALS SANS, JOSEFA
VIGIL COLET, ANDRÉS
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SOLE PIJUAN, ESTER
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Web
Descripció general En termes generals, el Màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat Rovira i Virgili pretén proporcionar els coneixements, habilitats i recursos que permetin l'exercici de la professió amb la qualitat tècnica i humana exigible, alhora que contribueix a la formació en investigació relacionada amb l'activitat clínica i assistencial primària del professional. És al voltant d'aquesta premissa sobre la qual es configura el Treball Final de Màster (TFM), i consisteix en la realització d'un treball individual, clínic i aplicat o de recerca, sobre les activitats específiques del psicòleg general sanitari. El TFM pot tenir dues orientacions, dirigit a la pràctica oa la investigació en salut. De manera específica, els objectius del TFM són: 1. Aprofundir i especialitzar-se en una àrea d'interès de les vinculades a la Psicologia general sanitària, per tal d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides en el màster. 2. Familiaritzar-se amb els procediments de la investigació: recerca documental (estat de la qüestió, hipòtesi), recollida de dades i anàlisi (quantitatiu o qualitatiu) i interpretació dels mateixos. 3. Redacció d'un informe clínic o d'investigació de nivell similar als informes de cas professionals o al d'un informe científic publicable en una revista, segons l'orientació del projecte.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de la gestió de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A6 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes aplicant el mètode científic.
 A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C4 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar.
 A4 Conèixer, analitzar i utilitzar críticament les fonts i la bibliografia.
 A6 Aplicar les tècniques pròpies la Psicologia sanitària en un projecte concret.
 A14 Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària
 A15 Desenvolupar adequadament un projecte clínic-assistencial en l'àmbit de la Psicologia sanitària
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B7 Estableix objectius clars pel projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C4 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments

El més habitual serà que cada alumne plantegi un tema i un tutor amb el qual acordarà tot el procés, en el cas que l'alumne no tingui ni tema ni tutor, tingui dubtes sobre què fer, la direcció del màster es responsabilitzarà d'orientar i proporcionar una reunió amb el tutor potencial. Igualment, la comissió proposarà alternatives de tema i tutor que es corresponguin amb els interessos de l'alumne/a, en cas de necessitat.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Selecció/assignació del treball de fi de grau
0 0 0
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau
A6
A14
B4
10 0 10
Elaboració del treball de fi de grau
A4
A6
A14
A15
B2
B3
B4
C2
C3
0 287 287
Presentació i defensa del treball de fi de grau
C3
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries La reunió informativa prèvia. Es tracta d'una reunió on s'informa a tots els / les estudiants de les diferents finalitats de TFM, del procediment que se seguirà per a l'assignació del professorat tutor, de l'elaboració de la proposta i del calendari. El calendari haurà de concretar les dates en què s'han de dur a terme les fases establertes: data límit per al lliurament de propostes, resolució sobre l'acceptació de propostes, lliurament del "contracte tutor / estudiant", desenvolupament del TFM, data límit per a la lliurament del TFM i presentació i defensa del TFM.
Selecció/assignació del treball de fi de grau El més habitual serà que cada alumne plantegi un tema i un tutor amb el qual acordarà tot el procés, en el cas que l'alumne no tingui ni tema ni tutor, tingui dubtes sobre què fer, la direcció del màster es responsabilitzarà d'orientar i proporcionar una reunió amb el tutor potencial. Igualment, la comissió proposarà alternatives de tema i tutor que es corresponguin amb els interessos de l'alumne/a, en cas de necessitat.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau En termes generals, les tasques de tutoria durant la realització del TFM es poden articular en tres etapes:
a) Fase inicial, d'origen i establiment del sistema de treball
b) Fase de desenvolupament i seguiment.
c) Fase final, d'avaluació i millora.

En cadascuna de les fases, les funcions i tasques a desenvolupar per part del tutor són diferents, encara que la orientació, supervisió i avaluació són tasques transversals a tenir en compte durant tot el procés.

Funcions del tutor / a:
En termes generals, el tutor / a orienta, fa el seguiment del projecte i assessora l'alumnat en cadascuna de les fases del TFM: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats així com la presentació i defensa. També oferirà, quan sigui necessari, orientació per a la recerca documental i la revisió bibliogràfica, col • laborarà en la planificació de la recerca i en la concreció de l'estructura del projecte (aspectes més rellevants a tractar, distribució de la informació de cada apartat del treball, etc.), també en la planificació dels temps i revisió gradual de l'informe (en el seu contingut i forma).
En certes ocasions, és aconsellable la intervenció d'altres professionals (col • tutors) que contribueixin al procés de tutoria. Els tutors / es, en general, s'encarreguen d'autoritzar la realització del treball, assessorar a l'estudiant al llarg del procés i valorar els resultats obtinguts.
És important acordar amb el / la professor / a tutories regulars i fixar un cronograma amb apartats de resultats, redacció d'esborranys, etc. fixats en un calendari per arribar a terme en temps i forma.
El tutor / a ha d'elaborar i enviar al director del Màster un informe amb una valoració justificada sobre l'acompliment que l'alumne ha tingut durant el desenvolupament del projecte. Aquest informe serà imprescindible per poder presentar i defensar el TFM.
Elaboració del treball de fi de grau ESTRUCTURA I PAUTES PER A LA REDACCIÓ

L'estructura de l'informe varia en funció de la seva orientació, sigui aplicada o de recerca.

Les memòries d'orientació pràctica i aplicada hauran d'incloure una descripció de casos treballats durant les pràctiques. L'alumne / a interessat / a ha d'acordar els detalls d'aquesta memòria amb el seu tutor / a, abans de presentar-la. Sigui com sigui, i com a base, la memòria ha d'incloure la descripció de 3 casos dels treballats (és a dir, casos en què el / la alumne / a ha estat present) durant les pràctiques. La simple descripció dels casos no és suficient. En essència s'haurà de presentar un informe de cas per a cada un. Això vol dir que ha d'incloure els següents apartats:

0. Portada: nom i cognoms de l'autor / a, títol del treball, i del tutor / a, etc. En això, com en la resta, s'haurà de seguir la normativa URV que en aquest cas proposa un model unificat de portada.

1. Fonamentació teòrica del problema o problemes presentats per a cada cas.

2. Presentació-descripció del cas (descripció de l'anàlisi funcional sempre que sigui possible).

3. Explicació i justificació de les tècniques d'avaluació aplicades i de les dades pretractament (sempre que sigui possible).

4. Hipòtesi

5. Definició d'objectius d'actuació (tractament).

6. Explicació i justificació de les tècniques de tractament utilitzades.

7. Presentació de dades post-tractament: resultats aconseguits.

8. Discussió dels resultats obtinguts.

9. Seguiment: resultats

10. Anàlisi de les limitacions del treball.

11. Conclusions crítiques sobre el que s'ha après i sobre els possibles canvis que s'haurien de fer en el futur.

12. Bibliografia actualitzada i específica del tema en format APA.

En aquells casos en què no s'ha tingut oportunitat de realitzar tot el treball de seguiment clínic (és a dir, concloure tot el procés d'intervenció, ja que la seva durada ha anat més enllà del període de pràctiques de l'alumne / a) o no es té notícies de seguiment, l'alumne haurà de fer una proposta terapèutica i d'estratègies per facilitar l'adherència i compliment del tractament / seguiment i les instruccions derivades, que haurà d'estar convenientment justificades. Finalment, la descripció dels casos està condicionada al tipus d'experiència durant el període de pràctiques.

S'aconsella que l'extensió no superi les 15 pàgines per a cada un dels casos que es presenten. Respecte al format, el treball deu estar escrit amb un tamany de lletra de 12 punts, presentat en un document justificat, amb un interlineat doble i amb les pàgines numerades.

Les memòries orientades a la investigació en Psicologia general sanitària tindran la mateixa estructura que qualsevol informe científic, és a dir: resum, introducció (descripció de la situació actual de la controvèrsia), mètode, resultats, discussió / conclusions, agraïments i bibliografia. L'alumne interessat ha d'acordar els detalls d'aquesta memòria amb el seu tutor / a, abans de presentar-la. Sigui com sigui, i per facilitar l'elaboració, es donen les següents indicacions:

1. Portada: nom i cognoms de l'autor / a, títol del treball, i del tutor / a, etc. En això, com en la resta, s'haurà de seguir la normativa URV que en aquest cas proposa un model unificat de portada.

2. Resum (Extensió màxima: 200 paraules).

3. Introducció: abasta l'explicació clara i concisa del propòsit del treball, on s'exposa l'objectiu que es persegueix per a la resolució del problema plantejat i de les hipòtesis de partida. A més haurà de plasmar l'interès pel tema i la justificació del treball en relació amb les necessitats detectades deixant clara la seva rellevància. En definitiva, es tracta de plantejar la controvèrsia a resoldre, i com el projecte que presenta es relaciona amb ella. Extensió màxima: 800 paraules.

4. Mètode: descripció clara i justificació de la metodologia emprada; identificar les variables, justificar les tècniques triades per a la recollida de dades, descripció de procediments i instruments empleats i especificació dels criteris d'anàlisi que s'empraran.

5. Resultats: inclou presentar els resultats obtinguts en la investigació.

6. Discussió / Conclusions: abasta l'argumentació dels resultats no només descripció o, si escau, propostes d'aplicacions pràctiques. És en aquest apartat on s'explica com els resultats es relacionen amb la literatura disponible i com el que recull contribueix al que es sap sobre el tema. També inclou les limitacions de la investigació i presenta propostes d'investigacions futures. Extensió màxima: 1700 paraules.

7. Agraïments: aquest apartat ha d'aparèixer després de la discussió i abans de les referències. Aquí s'inclouran les fonts de finançament del treball si n'hi ha, així com agraïments a persones / institucions per la seva col.laboració.

8. Referències: haurà de citar tota la bibliografia que es cita en el treball en format APA (en la versió més recent).

9. Annexos: en el cas que n'hi hagués, s'utilitzen per incloure dades, informació addicional que ajudin a valorar millor el treball realitzat. Per exemple, mostres documentals sobre activitats realitzades.

La memòria orientada a la investigació ha d'estar escrita en anglès amb una mida de lletra de 12 punts, i presentada en un document sense justificar, amb un interlineat doble i amb les pàgines numerades.
Presentació i defensa del treball de fi de grau L'exposició i defensa pública del TFM es farà durant la segona quinzena del mes de juny. La defensa pública del Treball requereix l'autorització expressa del tutor acadèmic. Aquest enviarà al coordinador del Màster i al president del tribunal un informe valoratiu del Treball final amb el qual es fa constar la seva autorització per a la defensa pública. Sense aquest informe / autorització no és possible defensar el Treball final.
L'exposició oral serà de 15-20min. En cap cas superarà els 30 minuts entre l'exposició de l'alumne i les preguntes dels membres del tribunal.
El tribunal que ha d'avaluar el treball i l'exposició de l'alumne estarà format per 3 professors del màster, cap dels quals pot ser el tutor / a del treball realitzat per l'alumne.

Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat).
Descripció

En base a les tutories, tal com es recull en aquesta guia docent.


Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau
A6
A14
B4
Elaboració del treball de fi de grau
A4
A6
A14
A15
B2
B3
B4
C2
C3
Presentació i defensa del treball de fi de grau
C3
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Seguint el model d'aprenentatge basat en competències que recomana el Sistema Europeu d'Educació Superior per avaluar el TFM, les avaluacions han d'aplicar el concepte de "nivell de domini" mitjançant la proposta de rúbriques. Una rúbrica és un descriptor qualitatiu, verbalitzat, que orienta sobre com valorar la naturalesa del compliment d'un estudiant en un treball determinat; es refereix més al criteri que no a la norma. La rúbrica organitza els criteris de manera esglaonada amb l'objectiu de dirigir el domini d'una matèria i de facilitar la puntuació quantitativa (nota numèrica) i la qualitativa (qualificació explicativa de judici de valor segons els paràmetres establerts). És un mètode que pretén facilitar de forma pràctica la valoració del Treball de Fi de Màster. És un instrument útil perquè aporta, de forma clara i concreta, els indicadors corresponents a cada avaluador; és factible perquè aporta l'inventari a emplenar ja elaborat; respon a un plantejament ètic perquè informa exhaustivament de la naturalesa dels indicadors als diferents avaluadors, així com als estudiants. I, finalment, és una eina exacta perquè permet avaluar de forma precisa tant el procés com el producte i la defensa oral del treball.

En aquest cas, l'avaluació i nota final del TFM resulta de la valoració dels aspectes següents:

1. Informe del tutor sobre el procés i del compliment de les activitats previstes així com de les tutories (20% de la nota final)

2. Elaboració del TFM, és a dir, el treball que es presenta per escrit i que valoren els membres del tribunal, així com de l'exposició i defensa del TFM (80% de la nota final (puntuació mitjana dels membres del tribunal).

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, el TFM tindrà una única convocatòria per curs.


Fonts d'informació

Bàsica

En aquesta assignatura, el TFM, no es contemplen referències específiques, doncs la llista seria tan llarga com diferents poden ser les orientacions dels TFMs. Així és que les fonts d'informació seran identificades, quan sigui necessari, per cada professor tutor del treball final de màster, segons sigui en la tipologia de recerca o clínica, i en funció de les necessitats de cada cas. 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili