Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Noves tecnologies en psicologia general sanitària

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) NOVES TECNOLOGIES EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA Codi 11685213
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SOLE PIJUAN, ESTER
Adreça electrònica ester.sole@urv.cat
Professors/es
SOLE PIJUAN, ESTER
Web
Descripció general La asignatura de Nuevas Tecnologías en Psicología General Sanitaria pretende proporcionar a los alumnos una formación teórico-práctica actualizada referente a la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario. También persigue el objetivos de preparar al alumno para incorporar/utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de intervención psicológica y fomentar las habilidades necesarias para que el alumno sea capaz de adaptar un tratamiento tradicional utilizando las posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A19 Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'exercici professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Coneix els resultats de les investigacions més recents
 A19 Adquireix els coneixements, habilitats i estratègies necessàries per utilitzar les noves tecnologies per a l'estudi, diagnòstic i tractament de diferents problemes de salut.
Identifica àrees de desenvolupament futur i potencialitats de les noves tecnologies en diferents nivells i unitats d'actuació en Psicologia de General sanitària
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1) Nuevas tecnologías en la Psicología General Sanitaria
2) Realidad virtual y realidad aumentada
3) Telesalud
4) Nuevas tecnologías de las neurociencia

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
C2
8 1 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
A19
4 2 6
Treballs
A4
A19
C1
C2
C3
14 37 51
Supervisió
A4
C2
3 2 5
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Se presentará la asignatura y se expondrá el funcionamiento y las actividades que se deberán realizar.
Sessió Magistral Se presentarán los contenidos teóricos de la asignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Ejercicios basados en los contenidos de la asignatura que se desarrollarán en el aula.
Treballs Diseño de un tratamiento psicológico online (esto es, un tratamiento administrado a distancia). El trabajo se presentará de forma oral en el aula.
Supervisió Se realizarán tutorías individualizadas sobre el trabajo a desarrollar en la asignatura.
Atenció personalitzada Se resolverán las dudas o consultas de los alumnos sobre la asignatura.

Atenció personalitzada
Descripció
El profesor/a de la asignatura resolverá las dudas planteadas por los alumnos sobre la asignatura ya sea personalmente en el horario de atención, en el aula o en las tutorías individualizadas o bien mediante correo electrónico o vía el entorno virtual Moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A4
A19
C1
C2
C3
Diseño de un tratamiento psicológico online (esto es, un tratamiento administrado a distancia, por ejemplo mediante un ordenador). 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

·

Desarrollo de un tratamiento psicológico ${1}ionline${1}i (esto es, un tratamiento administrado a distancia, utilizando ordenadores). Peso en la nota: 80% Exposición oral de 15 minutos del trabajo

n?? J ? P? antino, M. J., Miller, S. J., Brackman, E. H., & Montgomery, G. H. (2012). The therapeutic relationship in e-therapy for mental health: a systematic review. ${1}iJournal of Medical Internet Research${1}i, ${1}i14${1}i(4), e110. doi:10.2196/jmir.2084


Fonts d'informació

Bàsica

Botella,  C.,  Baños,  R.,  García-Palacios,  A., Quero,  S., Guillén, V., & Marco, H.J.  (2007).  La  utilización  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la comunicación en psicología clínica. UOC Papers, 4, 32-41. 

Botella, C., García-Palacios, A., Baños, R., & Quero, S. (2009). Cybertherapy: Advantages, limitations, and ethical issues. PsychNology Journal, 7, 77-100. 

Clarke, G., & Yarborough, B. J. (n.d.). Evaluating the promise of health IT to enhance/expand the reach of mental health services. General Hospital Psychiatry, 35(4), 339–44. doi:10.1016/j.genhosppsych.2013.03.013

Hilty, D. M., Ferrer, D. C., Parish, M. B., Johnston, B., Callahan, E. J., & Yellowlees, P. M. (2013). The effectiveness of telemental health: a 2013 review. Telemedicine Journal and E-Health?: The Official Journal of the American Telemedicine Association, 19(6), 444–54. doi:10.1089/tmj.2013.0075

Larsen, S., & Sherlin, L. (2013). Neurofeedback. Psychiatric Clinics of North America, 36(1), 163–168. doi:10.1016/j.psc.2013.01.005

Mohr, D. C., Burns, M. N., Schueller, S. M., Clarke, G., & Klinkman, M. (n.d.). Behavioral intervention technologies: evidence review and recommendations for future research in mental health. General Hospital Psychiatry, 35(4), 332–8. doi:10.1016/j.genhosppsych.2013.03.008

Pascual-Leone, Á., & Tormos-Muñoz, J. J. M. (2008). Estimulación magnética transcraneal: fundamentos y potencial de la modulación de redes neurales específicas. Revista de Neurología, 46(Supl 1), S3–10. 

Postel, M. G., de Haan, H. A., & De Jong, C. A. J. (2008). E-therapy for mental health problems: a systematic review. Telemedicine Journal and E-Health?: The Official Journal of the American Telemedicine Association, 14(7), 707–14. doi:10.1089/tmj.2007.0111

Sucala, M., Schnur, J. B., Constantino, M. J., Miller, S. J., Brackman, E. H., & Montgomery, G. H. (2012). The therapeutic relationship in e-therapy for mental health: a systematic review. Journal of Medical Internet Research, 14(4), e110. doi:10.2196/jmir.2084

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili