Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Salut laboral

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) SALUT LABORAL Codi 11685209
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web
Descripció general És una assignatura on s'analitzen els nous i emergents riscos psicosocials en el treball. Es tracta de potenciar la cultura de la prevenció dels riscos psicosocials en les organitzacions i els empleats, aportant evidències per promoure ambients de treball saludables. Es tracta de desenvolupar una nova cultura del treball on es fomenti el suport social, s'incrementin les oportunitats de desenvolupament, es garanteixi la igualtat d'oportunitats i l'equitat, es fomenti la transparència dels procediments de la gestió de les persones, es promogui la conciliació entre l'empleat, la família i el treball i, a més, permeti adequar la càrrega de treball a les possibilitats físiques i psicològiques de l'empleat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1.-La salut i el treball. -La salut.
-Raons per a la prevenció de la salut laboral.
-Salut laboral i Ciències Aplicades.
2.-La qualitat de vida laboral (CVL). -Perspectiva històrica.
-Algunes definicions.
-Antecedents de la CVL.
3.-Les condicions laborals. -Algunes acotacions del terme.
-Classificació de les CL.
4.-Els riscos psicosocials.
-Des de la Psicologia de la Seguretat i de la Salut Laboral.
-Definició i característiques.
-Els models de dòmino, d'equilibri i de l'error humà.
-El model psicosocial.

5.-El mobbing. -Una breu aproximació conceptual i de mesura.
-Alguns arquetips de fustigació laboral.
-Fases del procés d'assetjament laboral.
-Perfil psicosocial dels emprats víctimes.
-Efectes i conseqüències en els emprats víctimes.
-Perfil del victimari laboral (mobber o assetjador).
6.-L'estrès laboral i el burnout. -Delimitació conceptual i mesurament.
-Alguns models interpretatius.
-Característiques, antecedents i fonts.
-El procés de coping.
7.-Els altres riscos psicosocials emergents. -Fatiga laboral.
-Tecnoestrés.
-Psicosomatizaciones.
-Workaholism.
-Diagnòstic i prevenció.

8.-La recerca en Salut laboral.
-Limitacions.
-Noves tendències.
9.-La prevenció i la intervenció de la Salut Laboral. -Prevenció primària, secundària i terciària.
-Intervenció en crisi vs prevenció.
-Programes d'ajuda als empleats.
10.-Coaching i Salut Laboral. -Exemples i casos.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
2 4 6
Treballs
10 30 40
Debats
3 6 9
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
5 11 16
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Discusió power point.
Sessió Magistral Discusió power point.
Treballs Treball d’avaluació que es realitza a la classe amb la supervisió del professor.
Debats Debat sobre un tema d’actualitat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d’un problema sobre un cas psicosocial.
Atenció personalitzada Supervisió personalitzada dels dubtes dels participants.

Atenció personalitzada
Descripció
1.-Discussió de casos a classe i participació. 2.-En cada sessió a l'aula, hi ha supervisió personalitzada del treball. 3.-No hi ha examen d'avaluació.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1.-Debats (15%)

2.-Treball (35%)

3.-Problemes (50%)

NOTA: NO  hi ha examen de l’assignatura, l’avaluació final se realitza en base a un treball final.


Fonts d'informació

Bàsica

Boada-Grau, J.  (1999). Psicología  del  (Trabajo + Organizaciones  + Recursos  Humanos).  Barcelona: PPU.

Boada-Grau, J. (Director  y Coordinador) (2009). La solución de conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.

Boada-Grau, J. (Director) (2001). Capital Humano: 52 casos. Manual de Supuestos Prácticos sobre Gestión de Recursos  Humanos  y  Procesos  Organizacionales.  Barcelona: Granica.

Boada-Grau, J. y Ficapal-Cusí, P. (2012). Salud y Trabajo y. Los nuevos y emergentes riesgos psicosociales. Barcelona: Editorial UOC.

Boada-Grau, J., Sánchez-García, J.C., Prizmic-Kuzmica, A-J. y Vigil-Colet, A. (2012). Work health and hygiene in the transport industry (TRANS-18): Factorial structure, reliability and validity. The Spanish Journal of Psychology. 15 (1), 357-366.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Agulló, E. (2004). Burnout and Psychosomatics Manifestations as consequences of Organizational Climate and Labour Motivation.Psicothema, 16 (1), 125-131.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y E. de Llanos. (2009). Team climate as an antecedent of burnout and psychosomaticmanifestations. Ansiedad y Estrés, 15, 279-289.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Macip, S. (2001). Cultura Organizacional y Formación Contínua: incidencia en la Prevención de Riesgos Laborales. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 17 (1), 91-107.

Boada-Grau, J., De Diego, R. y Vigil, A.  (2003). Mobbing: análisis de las propiedades psicométricas y estructura factorial de cuatro escalas (MOBB-90; MobbCF-21; MobbCG15 & MobbCs-28).  Revista Encuentros en Psicología Social, 1 (5), 26-31.

Boada-Grau, J., de Diego, R., Ester, S., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La motivación interna y el clima organizacional como moduladoras del burnout en una muestra ocupacional heterogénea. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.)Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva. (pp. 165-172).

Boada-Grau, J., Purcalla, M.A.,  Vigil, A. y  De Diego, R (2003). Cuestionario de Prevención de  Riesgos Laborales (PRL-26): fiabilidad y estructura factorial.  Revista Encuentros en Psicología Social, 1(1), 260-264.

Boada-Grau, J., Robert-Sentís, L., Gil-Ripoll, C. y Vigil-Colet, A. (2012, en  prensa). RL-14: Desarrollo, consistencia interna, fiabilidad y validez de una escala de riesgos laborales. Anales de Psicología.

Boada-Grau, J., Vigil, A., Chiapella, M. y Macip, S. (2000). La prevención de riesgos laborales como consecuente de la cultura organizacional y la formación en una muestra de trabajadores de los sectores secundario y terciario. En E. Agulló, C. Remeseiro y J.A. Fernández (Ed.) Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos. Nuevas Aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.(pp.132-138).

Mañas, M.A., Salvador, C.M., Boada-Grau, J., González; E. y Agulló, E. (2007). Satisfaction and Psychological Well-being as Antecedents of Organizational Commitment. Psicothema, 19 (3), 395-400.

Mier, L., Agulló, E., Rodríguez, J., Segurado, A., Agulló, S., Boada-Grau, J., Medina, R. y Iglesias, L.G. (2011). Trabajo a turnos: Propuestas de intervención para la planificación preventiva de la Policía Local. En E.Agulló, J. L. Álvaro, A. Garrido, R. Medina y I. Schweiger (Eds.). Nuevas formas de organización del trabajo y de la empleabilidad. (pp.409-428). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Segurado, A., Agulló, E., Rodríguez, J.,  Agulló, S., Boada-Grau, J., Medina, R. y Cuéllar, H. (2011). La evaluación del mobbing en la policía local. En E.Agulló, J. L. Álvaro, A. Garrido, R. Medina y I. Schweiger (Eds.). Nuevas formas de organización del trabajo y de la empleabilidad. (pp.385-398). Oviedo: Universidad de Oviedo.

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Avaluació continuada i treball final com a avaluació. NO hi ha examen.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili