Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Trastorns emocionals i conductuals en infants i adolescents

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TRASTORNS EMOCIONALS I CONDUCTUALS EN INFANTS I ADOLESCENTS Codi 11685203
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web
Descripció general Conèixer les característiques clíniques dels trastorns d'ansietat, de l'humor i de conducta en l'etapa infantil i adolescent. S'estudiaran les manifestaciones evolutives, classificacions i diagnòstic, etiopatogènia, avalaució i diagnòstic diferencial. Orientacions sobre intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el que tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius de la OMS.
 A2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació de la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari a les disposicions de la Llei 44/2003 del 21 de novembre, d'ordenació de professions sanitàries.
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C4 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els diferents contextos.
 A2 Treballa coordinadament amb altres professionals de la salut
 A4 Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els diferents contextos.
Busca i processa informació de forma adequada per a poder gestionar aquestes situacions psicopatològiques.
 A12 Detecta de forma precoç, avalua i diagnostica els problemes emocionals i conductuals en els diferents contextos.
 A13 És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
 A15 És capaç d'intervenir psicològicament davant els problemes emocionals i conductuals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4 Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
 B7 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C4 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
1. Trastorns d'ansietat
2. Trastorns de l'espectre obsessiu-compulsiu
3. Trastorns depressius
4. Trastorns de l'espectre bipolar
4. Trastorns de conducta
Per cada tema:
-Classificació i epidemiologia
- Manifestacions clíniques específiques per cada trastorn
- Comorbiditats i diagnòstic diferencial
- Factors de risc i models etiopatogènics
- Avaluació
- Intervenció

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A4
A12
A13
12 22 34
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A15
B1
B3
C2
12 12 24
Presentacions / exposicions
A4
B1
B2
B3
B4
C1
4 8 12
Atenció personalitzada
2 1 3
 
Proves mixtes
A1
A12
A13
C3
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar el programa de l'assignatura i l'avalaució
Sessió Magistral Explicar els continguts corresponents a cada tema amb informació actualitzada i encaminada a la pràctica clínica
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es plantejaran casos clínics que l'alumne ha de resoldre a classe aportant els seus coneixments i debatent amb els compnays i professor
Presentacions / exposicions Els alumnes en grups de 2 persones preparan una exposició
Atenció personalitzada Correspon a la part virtual de l'assignatura. El professor atendrà als alumnes de forma individual

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre els alumnes al despatx de manera individualitzada per dubtes en tot el procès d'aprenentatge

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1
A4
A12
A13
S'avalaurà mitjançant un examen i assistència
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A2
A15
B1
B3
C2
S'avaluarà mitjançant l'examen i assistència-participació a classe
Presentacions / exposicions
A4
B1
B2
B3
B4
C1
Es farà en grup de dos alumnes o individual (depenent del nombre d'alumnes) 20
Proves mixtes
A1
A12
A13
C3
Examen amb preguntes curtes i casos clinics 70
Altres  

Assistència i participació a classe

10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura s'han d'haver realitzat i aprovat les diferents activitats (examen, exposició i participació-assistència). No hi ha segona convocatòria. La prova escrit es podrà fer online, previ acord amb els alumnes.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d'avaluació. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Victoria del Barrio, M Angel Carrasco, Depresión en niños y adolescentes, , 2013
American Psychiatric Association, Guía de consulta de los criterios diagnóstiocs del DSM-5, Panamericana, 2014
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders., American Psychiatric Press. , 2013
Cesar Soutullo, Ana Figueroa, Convivir con niños y adolescentes con ansiedad, Panamericana, 2011
C Soutullo, MJ Mardomingo, Manual de psiquiatría del niño y del adolescente, Panamericana, 2010
M.J Mardomingo, Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente, Díaz de Santos, 2014
Ezpeleta L, Toro J., Psicopatología del desarrollo, Pirámide, 2014
Gavino A, Nogueira R, Godoy A, Tratamiento del TOC en niños y adolescentes, Pirámide, 2014

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). Wasghinton: American Psychiatric Press.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili