Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Psicologia del dolor

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DEL DOLOR Codi 11685201
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
ester.sole@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SOLE PIJUAN, ESTER
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
 A15 Dissenyar, desenvolupar i, en el seu cas, avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 A18 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària,
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A12 Coneix els components de l'experiència de dolor, base per al disseny de qualsevol programa de tractament o de prevenció.
 A14 Coneix les diferents alternatives per avaluar els pacients amb dolor crònic, i identificar la més adequada per a cada cas i situació.
 A15 Reconeix, analitza, i interpreta els factors que configuren l'experiència en cada cas.
Sap identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que mantenen i agreugen el problema.
Adquireix els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dissenyar, implementar i avaluar programes específics d'intervenció, considerant tant les característiques del problema específic com del pacient.
 A18 Identifica les alternatives per promoure la prevenció (secundària) de dolor i la discapacitat crònics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C3 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Aspectos conceptuales del dolor
a. Definición
b. Componentes de la experiencia de
dolor
c. El dolor crónico
2. La evaluación de los pacientes de dolor
a. Aspectos psicológicos de la
evaluación de los pacientes con
dolor crónico
b. Técnicas e instrumentos para la
evaluación de los pacientes con
dolor crónico
3. El tratamiento de los pacientes con dolor crónico
a. Las unidades de dolor
b. El tratamiento multidisciplinar de
los pacientes con dolor crónico
c. Contribuciones de la Psicología al
tratamiento de los pacientes con
dolor crónico

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Treballs
A12
C1
C2
1 25 26
Presentacions / exposicions
A12
C1
C2
5 15 20
Sessió Magistral
A12
A14
A15
28 33 61
Resolució de problemes, exercicis
A12
A14
A15
A18
1 13 14
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del professor sobre detalls generals de l'assignatura, continguts i procediments d'avaluació
Treballs Realització d'una revisió sisemàtica sobre tema relacionat amb el contingut de l'assigatura, guiada i supervisada.
Presentacions / exposicions Presentació de part dels grups d'alumnes dels resultats dels seus treballs de revisió
Sessió Magistral Presentació de part del professor dels temes teòrics fonamentals (utilitzant suport audiovisual) promovent discussió i participació activa dels alumnes
Resolució de problemes, exercicis Realització d'un diari sobre continguts de les sessions magistrals i plantejament d'implicaciones pràctiques per a l'exercici de la professió
Atenció personalitzada Resolució dels dubtes dels/les alumnes en horari d'atenció d'alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Resolució dels dubtes dels/les alumnes en horari d'atenció d'alumnes. Aquestes tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Para conseguir los objetivos y abordar todos estos contenidos, la asignatura se fundamenta en una metodología didáctica básicamente activa:

Actividad introductoria: presentación de la asignatura por parte del profesor, detalle de la planificación de las sesiones, explicación del proceso de evaluación y resolución de dudas iniciales.

Exposición de los contenidos de la asignatura por parte del profesor, fomentando la participación del alumnado.

Resolución de diferentes casos prácticos extraídos de la clínica, elaborar un protocolo de evaluación y aplicación de diversas técnicas de intervención que se incluyen en el programa de la asignatura. Solución de las dificultades surgidas.

Debates/discusión sobre diferentes contenidos de la asignatura.

Tutorías individuales para el seguimiento de los trabajos.

· Trabajo individual (o en diada) sobre alguno de los contenidos de la asignatura, y discusión de los contenidos con el profesor responsable (realizar una revisión).

· Trabajo individual sobre las sesiones presenciales: ¿qué he aprendido hoy? Cada alumno deberá llevar un diario en el que recogerá tres aprendizajes realizados durante cada una de las sesiones de clase (explicar cómo o en qué sentido resulta un aprendizaje) y reflexionar cómo pueden ayudar estos aprendizajes en la actividad profesional futura


Fonts d'informació

Bàsica

Miró, J. (2010). Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica. Bilbao: Desclée de Brower (2ª edición).

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili