Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Intervenció en malalties cròniques

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EN MALALTIES CRÒNIQUES Codi 11685109
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Adreça electrònica catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A11 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
 A14 Planificar, realitzar i, en el seu cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb problemes de salut per establir una avaluació dels mateixos.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Cercar, obtenir i processar informació de manera autònoma, amb capacitat per aplicar-la a en situacions complexes o poc conegudes.
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A11 Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb malalties cròniques.
 A12 Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb malalties cròniques.
Reconeix, analitza i interpreta les relacions entre l'estrés i la malaltia, i entre aquests i els processos d'afrontament.
 A13 Coneix els elements centrals del procés d'avaluació i tractament psicològic en persones amb malalties cròniques.
 A14 Entén la intervenció psicològica des d'un model complex que contempla diferents nivells i unitats d'actuació.
És capaç d'identificar, avaluar i tractar els factors psicosocials que intervenen en els diferents problemes crònics de salut: dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia.
Té els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per a dissenyar, implementar i avaluar programes específics d'intervenció per a cada im dels problemes crònics de salut que inclou el programa ( dolor, càncer, diabetis, asma i epilepsia)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
Psicología de la Salud
(1) Concepto salud-enfermedad
(2) Proceso de adaptación a problemas crónicos de salud/enfermedad
Intervención Psicológica en enfermedades crónicas
(1) Protocolos de la intervención psicológica
(2) Tipos de intervención psicológica
Adherencia en enfermedades crónicas

Aplicación de técnicas psicológicas especificas en el contexto de enfermedades crónicas

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A11
A12
4 0 4
Sessió Magistral
A11
A12
32 5 37
Treballs
A11
4 8 12
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A11
4 5 9
Treballs
A11
A12
A13
A14
2 8 10
Atenció personalitzada
4 0 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducción a los temas y presentación de la asignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs Treballs que realitza l'alumne (tant del contingut teòric com més apicat) - El paper de la Psicologica de la Salut en problemes de salut/malaties
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Formulació, anàlisi i resolució de casos pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne
Treballs Treballs que realitza l'alumne (tant del contingut teòric com més apicat) - Ùs de tecniques psicologicas en contexte salut-malaties
Atenció personalitzada Temps que els professors tenen reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia. S`atendran les demandes dels alumnes via correu electrònic o en hores del despaxt

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A11
Treball de grup - En aquest treball es pretén que l'alumne / a descriu adequadament una tècnica psicològica i la seva aplicació clínica a incloure en el protocol d'intervenció psicològica en determinat problema de salut (ex. Migranya, dolor crònic, ansietat, estrès, diabetis, hipertensió, asma)
(1) Descriure el problema de salut / malaltia
(2) Descriure el protocol d'intervenció psicològica usat en el problema de salut / malaltia
(3) Identificar, descriure la tècnica psicològica triada (del protocol) i destacar la seva utilitat i aplicació clíniques
50%
Treballs
A11
A12
A13
A14
Treball de grup - conèixer l'ús de tècniques psicològiques en diversos tipus de problemes de salut / malaltia
(1) Presentar la utilitat i aplicació clínica de la tècnica psicològica seleccionada en el context de la malaltia / problema de salut en enfocament
(2) Debat sobre la tècnica
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Requisits Avaluació -- Percentatges

1. TRABAJO ESCRITO (50%) – 10 paginas máximo

En este trabajo se pretende que el alumno/adescriba adecuadamente una técnica psicológica y su aplicación clínica aincluir en el protocolo de intervención psicológica en determinado problema desalud (ej. migraña, dolor crónico, ansiedad, estrés, diabetes, hipertensión,asma)

(1) Describir el problema de salud/enfermedad (2) Describir el protocolo de intervención psicológica usado en elproblema de salud/enfermedad (3) Identificar, describir la técnica psicológica elegida (del protocolo)y destacar su utilidad y aplicación clínicas ü Se valorará la adecuación del protocolo deintervención psicológica en el contexto especifico del problema de salud oenfermedad elegidos ü Se valorará la adecuación de la sustentación empíricay clínica de la técnica elegida tal como su uso y aplicación clínicas

Aspectos básicos

a)Entrega dentro del plazo del trabajo escrito vía Moodle 

b)Referenciar adecuadamente fuentes bibliográficas ( reglas de la APA ) 
c) Saberdocumentar las fuentes (situaciones de plagio o trabajos sin bibliografíallevan a la anulación directa del trabajo) NB: No se aceptarán trabajos entregues fuera del plazo ya establecido y que no cumplan con los aspectos básicos antes mencionados. 

2. TRABAJO ORAL (50%) – 10 minutos máximo 
Serán organizadas dos sesiones de presentación los trabajos que constan de: (1) Presentar la utilidad y aplicación clínica de latécnica psicológica seleccionada en el contexto de la enfermedad/problema desalud en enfoque (2) Debate sobre la técnica ü Se valorará la capacidad del alumno/a en fundamentar empíricay clínicamente el uso de la técnica incluida en el protocolo de intervenciónpsicológica en el contexto de la enfermedad/problema de salud en enfoque ü Se valorará la capacidad del alumno/a en debatir laaplicación de la técnica psicológica (ej. aplicación en el contexto delproblema de salud/enfermedad, beneficios, desventajas, alternativas, factorespotenciadores de los resultados terapéuticos, su práctica)

Fonts d'informació

Bàsica Amigo, I., Fernández, C. y Pérez-Álvarez, M, Manual de psicología de la salud , 3a Edición, 2009, Madrid
Brannon, L. y Feist, J, Psicologia de la Salud, , 2001, Madrid
Simón, M.A., Manual de psicología de la salud. Fundamentos, metodología y aplicaciones, , 1999, Madrid
Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I, Guía de tratamientos psicológicos eficaces II. Psicología de la Salud, , 2003, Madrid
Morrison, V. y Bennet, P., Psicología de la Salud, , 2008, Madrid
Gil Roales-Nieto, J., Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones, , 2004, Madrid

Complementària Fernández-Abascal, E., Hipertensión. Intervención psicológica, , 1993, Madrid
Gil, F. , Manual de Psico-oncología, , 2000, Madrid
Gutiérrez, T., Raich, R.M., Sánchez, D. y Deus, J., Instrumentos de evaluación en psicología de la salud, , 2003, Madrid
Miró, J., Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica, , 2003, Madrid
Taylor, S.E. , Psicología de la salud, , 2007, Méjico

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili