Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Psicologia General Sanitària (2014) | Avaluació cognitiva en neuropsicologia

 

Màster: Psicologia General Sanitària (2014)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) AVALUACIÓ COGNITIVA EN NEUROPSICOLOGIA Codi 11685107
Ensenyament
Psicologia General Sanitària (2014)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
marc.guasch@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
GUASCH MOIX, MARC
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Analitzar críticament i utilitzar fonts d'informació clíniques.
 A12 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment als relacionats amb la salut mental.
 A13 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que es deriven d'aquests processos en l'aboratge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb problemes de salut.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 B5 Sabre comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 B6 Demostrar una actitud senseible en vers als temes mediambientals
 B7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Gestionar la informació i el coneixement.
 C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Pot extreure la informació més rellevant d'un article científic en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria i comunicar adequadament tant de fora oral com escrita.
 A12 Coneix les principals alteracions del llenguatge i la memòria.
 A13 Coneix els supòsits i la metodologia de treball utilitzada en neuropsicologia cognitiva
Coneix i es familiaritza amb els principals mètodes i instruments dissenyats per a l'avaluació cognitiva de les alteracions del llenguatge i la memòria.
És capaç de seleccionar les proves adequades per a la realització d'una avaluació cognitiva en l'àmbit de les alteracions del llenguatge i la memòria.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
 B6 En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
 B7 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C3 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1: Introducció: supòsits i metodologia en l'avaluació cognitiva en neuropsicologia
-Tema 2: Alteracions en la comprensió i la producció del llenguatge
-Tema 3: Avaluació de les alteracions del llenguatge
Tema 4: Alteracions en l'àmbit de la lectura
Tema 5: Avaluació de la memòria en neuropsicologia
Tema 6: Alteracions de la memòria

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A12
A13
1 0 1
Sessió Magistral
A12
A13
12 12 24
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
B6
9 8 17
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A4
A12
A13
C2
C3
2 30 32
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. El centre d'interès seran les alteracions del llenguatge i la memòria, així com els procediments i eines existents per avaluar aquestes alteracins.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es presentaran als alumnes les eines (proves, tests, tasques) més habituals per avaluar les alteracions del llenguatge i la memòria. Els estudiants podran practicar administrant-se les proves entre ells.
També es presentaran als estudiants casos de persones amb alteracions dela memòria i del llenguatge per a que els treballin a l'aula.
Atenció personalitzada S'atendrà als estudiants durant les hores d'atenció a l'alumnat del professorat.

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà als estudiants durant les hores d'atenció a l'alumnat del professorat.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A4
A12
A13
C2
C3
S'avaluaran els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura i també els continguts de l'article treballat a partir de la resposta dels alumnes a una sèrie de preguntes que se'ls plantejaran i que hauran de resoldre per escrit. 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Berrios, G.H. y Hodges, J.R., Trastornos de memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson.
Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J., Cerebro y lenguaje: Sintomatología neurolingüística, 2012, Madrid: Ed. Médica Panamericana
Goodglass, H., Evaluación de la afasia y trastornos relacionados. Adaptación española de J.E. García-Albea, 2005, Madrid: Ed. Panamericana
Arnedo, Bembibre y Triviño, Neuropsicología a través de casos clínicos, 2013, Madrid: Ed. Panamericana

Complementària

- Serra, M. (2013). Comunicación y lenguaje (2 vols.). Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili