Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Treball de fi de màster

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 11605107
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
Adreça electrònica joan.igual@urv.cat
jordi.ginebra@urv.cat
antoni.gavalda@urv.cat
mariaaurora.ruiz@urv.cat
magi.sunyer@urv.cat
montserrat.guasch@urv.cat
josep.m.lopez@urv.cat
anna.clotet@urv.cat
mteresa.novo@urv.cat
montserrat.corretger@urv.cat
pere.navarro@urv.cat
annamaria.masdeu@urv.cat
nuria.ruizm@urv.cat
dolors.puigjaner@urv.cat
gerard.fortuny@urv.cat
mariadolores.jimenez@urv.cat
carme.oriol@urv.cat
alfonso.garcia@urv.cat
francesc.massip@urv.cat
iban.garciabores@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
francesca.pellice@urv.cat
javier.lopez@urv.cat
cristina.valls@urv.cat
zoel.salvado@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
carme.julia@urv.cat
josepmaria.pons@urv.cat
roser.llagostera@urv.cat
joan.ferran@urv.cat
oriol.farras@urv.cat
nuria.masgoret@urv.cat
silvia.vea@urv.cat
tomas.biosca@urv.cat
oscarjavier.miranda@urv.cat
jaume.camps@urv.cat
albert.oliva@urv.cat
Professors/es
IGUAL RIPOLLÈS, JUAN
GINEBRA SERRABOU, JORDI
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
SUNYER MOLNÉ, MAGÍ
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
CLOTET ROMEU, ANNA MARIA
NOVO MOLINERO, MARIA TERESA
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
NAVARRO GÓMEZ, PERE
MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA
RUIZ MORILLAS, NÚRIA
PUIGJANER RIBA, MARIA DOLORES
FORTUNY ANGUERA, GERARD
JIMÉNEZ LÓPEZ, MARÍA DOLORES
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
MASSIP BONET, JESÚS FRANCESC
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
TEROL GRAU, VICENT
PELLICE SALVAT, FRANCESCA
LÓPEZ FERNÁNDEZ, JAVIER
VALLS BAUTISTA, CRISTINA
SALVADÓ BELART, ZOEL
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
JULIÀ FERRÉ, MARIA CARMEN
PONS ALTES, JOSEP MARIA
LLAGOSTERA ESPELT, ROSER
FERRAN MERCADÉ, JOAN
FARRÀS VENTURA, ORIOL
MASGORET FORTUNY, NÚRIA
VEÀ VILA, SÍLVIA
BIOSCA ESTEVE, TOMÀS
MIRANDA BUESA, ÒSCAR JAVIER
CAMPS GIRONA, JAUME
OLIVA RAMAL, ALBERT
Web
Descripció general

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional dels professor de secundària obligatòria i postobligatòria. AP9
Identificar els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques. AP1
AP7
AP9
AP10
Identificar les característiques de l'alumnat sobre el que es vol incidir. AP2
Dissenyar, desenvolupar i avaluar una unitat didàctica. AP2
AP3
AP4
AP5
Utilitzar les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procés educatius a l'aula. AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
BP2
BP3
BP6
CP3
Aplicar les habilitats de comunicació i interacció didàctica. AP7
BP6
CP4
Acceptar i integrar les crítiques sobre la seva actuació com a futur professor de secundària. CP5
CP6
Actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l'exercici de la professió de professor de secundària. CP5

Procediments de selecció
Procediments


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Selecció/assignació del treball de fi de màster 2 0 2
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster 10 0 10
Elaboració del treball de fi de màster 0 126 126
 
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster 0 10 10
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El tutor acadèmic explica a l'alumnat en què consisteix el TFM.
Selecció/assignació del treball de fi de màster L'alumne, amb l'orientació del tutor acadèmic, decideix el tema del seu TFM.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster El tutor acadèmic guiarà i avaluarà el progrés i la implicació de l'estudiant durant tot el procès d'elaboració del TFM mitjançant tutories.
Elaboració del treball de fi de màster L'alumne realitzarà el TFM en el qual haurà d'evidenciar-se que ha assolit totes les competències del Màster.
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster L'estudiant presentarà públicament davant un tribunal el treball realitzat i respondrà a les preguntes que se li formulin.

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster
Descripció
El tutor orientarà a l'estudiant i avaluarà el seu progrés i implicació mitjançant tutories

Criteris i procediments d’avaluació
  Descripció Pes
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster El tutor avaluarà la implicació de l'estudiant durant tot el procés (assistència a les tutories, etc.) 10%
Elaboració del treball de fi de màster Realització d'un treball on l'alumna demostrarà l'assoliment de les competències del Màster. 50%
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster L'alumne exposarà davant del tribunal el treball realitzat i respondrà a les preguntes que se li formulin. 30%
Altres

Autoavaluació.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

EN EL TREBALL DE FI DE MÀSTER NO HI HA SEGONA CONVOCATÒRIA.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili