Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009) | Pràctiques externes I

 

Màster: Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES I Codi 11605105
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyament d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Primer AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Economia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
Adreça electrònica joan.igual@urv.cat
antoni.gavalda@urv.cat
mariaaurora.ruiz@urv.cat
montserrat.guasch@urv.cat
anna.clotet@urv.cat
mteresa.novo@urv.cat
montserrat.corretger@urv.cat
pere.navarro@urv.cat
annamaria.masdeu@urv.cat
nuria.ruizm@urv.cat
dolors.puigjaner@urv.cat
carme.oriol@urv.cat
alfonso.garcia@urv.cat
francesc.massip@urv.cat
iban.garciabores@urv.cat
vicent.terol@urv.cat
francesca.pellice@urv.cat
javier.lopez@urv.cat
mteresa.domingo@urv.cat
cristina.valls@urv.cat
sara.paco@urv.cat
roser.llagostera@urv.cat
joan.ferran@urv.cat
nuria.masgoret@urv.cat
silvia.vea@urv.cat
anselm.crusells@urv.cat
oscarjavier.miranda@urv.cat
albert.oliva@urv.cat
Professors/es
IGUAL RIPOLLÈS, JUAN
GAVALDÀ TORRENTS, ANTONI
RUIZ MANRIQUE, MARIA AURORA
GUASCH GARCIA, MONTSERRAT
CLOTET ROMEU, ANNA MARIA
NOVO MOLINERO, MARIA TERESA
CORRETGER SÀEZ, MONTSERRAT
NAVARRO GÓMEZ, PERE
MASDEU BULTÓ, ANNA MARIA
RUIZ MORILLAS, NÚRIA
PUIGJANER RIBA, MARIA DOLORES
ORIOL CARAZO, MARIA DEL CARME
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
MASSIP BONET, JESÚS FRANCESC
GARCIA-BORES COMAS, IBAN
TEROL GRAU, VICENT
PELLICE SALVAT, FRANCESCA
LÓPEZ FERNÁNDEZ, JAVIER
DOMINGO MASDEU, MARIA TERESA
VALLS BAUTISTA, CRISTINA
PACO SÁNCHEZ, SARA ENCARNACIÓN
LLAGOSTERA ESPELT, ROSER
FERRAN MERCADÉ, JOAN
MASGORET FORTUNY, NÚRIA
VEÀ VILA, SÍLVIA
CRUSELLS DOMINGO, ANSELM
MIRANDA BUESA, ÒSCAR JAVIER
OLIVA RAMAL, ALBERT
Web
Descripció general Periode d'activitat en centre educatiu on els estudiants tenen la possibilitat d'observar i analitzar alguns contextos en els quals es podrà desenvolupar el seu treball en el futur, de manera que puguin tenir un coneixement vivencial de la tasca professional de professor i de les metodologies emprades, així com dels aspectes que integren l'activitat professional (Serveis, programes, organització, funcions, metodologia...)

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del professor de secundària obligatòria i postobligatòria. AP9
AP10
Identificar els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollida per al desenvolupament de les pràctiques. AP9
Observar l'organització, planificació, gestió i intervenció que es porta a terme en la institució educativa. AP1
Obtenir un coneixement proper de la realitat educativa i els professionals que en formen part (prestant una especial atenció a la figura del docent). AP1
Percebre com s’ensenya i com s’apliquen diferents models, estratègies i sistemes d’ensenyança. AP1
AP2
AP3
AP7
Desenvolupar actituds personals adients pel futur exercici professional de la docència CP5

Procediments de selecció
Procediments
La Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV, té signat un conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya perquè l'alumnat de l'Ensenyament del Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxiller, FP i Ensenyament d’Idiomes, pugui realitzar pràctiques en els centres docents públics. També té convenis signats amb centres docents privats - concertats.

Els moments més rellevants en el procediment de selecció de centre de pràctiques són els següents:

- Informació a l'alumnat del procés d'organització del Pràcticum i publicació de les places ofertades.
- Elecció del Centre Docent per part de l'alumnat i assignació del tutor de la Facultat .

L'assignació de centre docent per a la realització de les pràctiques es farà en funció de dos criteris: la nota mitjana de l'expedient i l'ordre de preferències manifestades per l'alumne.

En cas que l’alumne no demani plaça en el període corresponent, se li assignarà d’ofici, sense opció a triar.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes 0 1 1
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes 2 0 2
Relació amb el tutor de pràctiques intern 6 3 9
Relació amb el tutor de pràctiques extern 12 0 12
Estada de pràctiques 30 10 40
 
Memòria 0 10 10
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del funcionament de les pràctiques i la seva avaluació.
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes L'alumnat tria el centre educatiu on desitja realitzar les seves pràctiques, a partir del llistat d'ofertes que el Departament d'Ensenyament i altres institucions posen a disposició dels alumnes de l'ensenyament.
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes Des de la coordinació del Màster s'assignen les places de pràctiques definitives a cada alumnat.
El seguiment de les pràctiques es realitza mitjançant contactes periòdics entre el tutor acadèmic (intern) i el tutor del centre educatiu (extern).
Relació amb el tutor de pràctiques intern L'alumne haurà de seguir les directrius proporcionades per tutor intern i assistir a totes les reunions de tutoria o seguiment que s'acordin.
Relació amb el tutor de pràctiques extern Un cop l'alumne inicia la seva estada al centre, seguirà les indicacions proporcionades pel tutor que se li hagi assignat.
Estada de pràctiques Realització de les pràctiques en un centre educatiu.
Memòria Realització de la Memòria de Pràctiques.

Mecanismes coordinació/seguiment
 
Relació amb el tutor de pràctiques extern
Relació amb el tutor de pràctiques intern
Mecanismes de coordinació i seguiment de pràctiques externes
Selecció/assignació del lloc de pràctiques externes
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Estada de pràctiques Estada al centre de pràctiques 45%
Memòria Realització de la Memòria de Practiques 30%
Altres

Entrevistes amb el tutor acadèmic 15% Autoavaluació 10%

25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A LES PRÀCTIQUES EXTERNES NO HI HA SEGONA CONVOCATÒRIA.


Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili