Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009) | Treball de fi de grau

 

Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 11274301
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Treball fi de grau Quart AN conv. única
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
Adreça electrònica pilar.iranzo@urv.cat
maria.bras@urv.cat
gerardo.meneses@urv.cat
silvia.molina@urv.cat
ramon.palau@urv.cat
yolanda.susin@urv.cat
ana.torres@urv.cat
marta.camarero@urv.cat
josefa.cumplido@urv.cat
marina.fortuny@urv.cat
Professors/es
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
BRAS AMOROS, MARIA
MENESES BENITEZ, GERARDO
MOLINA ROLDAN, SILVIA
PALAU MARTIN, RAMON FELIX
SUSÍN BALLESTEROS, YOLANDA
TORRES GARCÍA, ANA
CAMARERO FIGUEROLA, MARTA
CUMPLIDO MANCEBO, JOSEFA
FORTUNY LLORACH, MARINA
Web http://http://www.fcep.urv.cat/
Descripció general El Treball de Fi de Grau (TFG) s’ha d’entendre com un mòdul o matèria de caràcter globalitzador orientat a la integració de les competències associades al títol. Per tant, té com a finalitat afavorir que l’estudiant consolidi el marc competencial recollit a les directrius dels nous graus d’Educació (Ordres ECI/3854/2007 i ECI/3857/2007). Situat al final de la titulació, el TFG té com a objectius garantir l’assoliment de les competències professionalitzadores del futur mestre/a i palesar la capacitat d’autoregulació conreada al llarg de la formació, així com conscienciar l’estudiant sobre les pròpies necessitats enfocades a la pràctica docent. Per aquesta raó, el TFG ha de ser fruit de planificacions acurades, de presa de decisions estratègiques, d'avaluació constant dels corresponents processos i de l'aprofitament dels intercanvis mantinguts amb els tutors responsables. Més específicament, el TFG consisteix en el desenvolupament d’un projecte de recerca, anàlisi o planificació educativa orientats a la millora de la pràctica escolar, amb una vinculació preferentment directa amb el Pràcticum II sota la direcció d’un professorat tutor. Aquest projecte, d’acord amb el pla d’estudis vigent, és de naturalesa obligatòria, compta amb una càrrega lectiva de 9 crèdits ECTS i per a matricular-lo cal tenir assolits 168 crèdits. Es pot realitzar en anglès com a forma de certificar la competència C1. Com en el cas de les pràctiques, el TFG és d'una única convocatòria. A la web de la FECP, http://www.fcep.urv.cat/ es troba la Normativa o Guia del TFG dels Graus d'Educació Infantil i Primària, on hi consten totes les informacions relatives a àmbits de treball del TFG, assignació de tutors, així com es concreten les informacions d'aquesta guia docent.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A7 Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A9 Conèixer l'organització de les escoles d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
 A2 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà
 A3 Disenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Utilitza les tècniques i recursos didàctics necessaris per a una bona gestió del procès educatiu a l'aula.
Actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la pràctica de la professió de mestre
 A4 Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A5 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
 A6 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
 A7 Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A8 Identifica les característiques de l'alumnat sobre el qual s'incidirà.
 A9 Coneix els serveis, centres i institucions vinculats a l'àmbit professional del mestre
Identifica els aspectes institucionals i organitzatius més rellevants del servei, centre o institució escollit pel desenvolupament de les pràctiques
 A10 Aplica les habilitats de comunicació i interacció didàctica.
 A11 Dissenya, desenvolupa i avalua una unitat didàctica.
Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia.
Comunica correctament en la llengua pròpia o en anglès un resum coherent del treball realitzat.
Accepta i integra les crítiques sobre la seva actuació com a futur mestre.
 A12 Demostra pensament crític i creatiu.
Elabora un discurs breu, coherent i que comuniqui els resultats del treball.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Dirigeix reunions amb eficàcia
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
 B7 Soluciona els problemes considerant els elements del desenvolupament sostenible i les seves implicacions
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
 B8 Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant les necessitats que han de ser objecte del projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Procediments de selecció i assignació
Procediments
<p align=&quot;justify&quot;>A la web de la FECP, <a href=&quot;http://www.fcep.urv.cat/&quot; target=&quot;_blank&quot;>http://www.fcep.urv.cat/</a>&nbsp;es troba la Guia del TFG on hi consten totes les informacions relatives a àmbits de treball del TFG i&nbsp;assignació de tutors.&nbsp;</p> <p align=&quot;justify&quot;>Per norma general, en 2 dels&nbsp;3 àmbits de treball del TFG ('Anàlisi i proposta de millora de la pràctica escolar' i 'Planificació curricular contextualitzada'), l'assignació de tutors es farà per part dels Responsables de l'ensenyament d'entre el professorat adjudicat pels departaments implicats. Donat que el TFG en aquests dos àmbits està clarament associat al Practicum II, cal atendre els criteris de selecció i assignació publicats a la Guia docent de Practicum II (i que apareixen a la web citada).</p> <p align=&quot;justify&quot;>En el cas de l'àmbit de 'Col.laboració amb línies de recerca escolar', els estudiants hi optaran voluntàriament i els grups d'investigació adjudicaran les places atenent a criteris oportunament fets públic (Fonamentalment, Carta de motivació i expedient acadèmic). </p>

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 10 14
Selecció/assignació del treball de fi de grau
5 10 15
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau
20 80 100
Elaboració del treball de fi de grau
11 55 66
Presentació i defensa del treball de fi de grau
10 20 30
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Pla específic d'actuació
  Descripció
Activitats Introductòries Sessions de formació globals i específiques de recerca
Selecció/assignació del treball de fi de grau Sessions de decisió sobre temàtiques del TFG.
Visites als centres.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau Tutories individuals i/o grupals de planificació i revisió del progrés del TFG.
Elaboració del treball de fi de grau Elaboració de l'informe seguint els esquemes proporcionats a la Guia del TFG i específics per a cadascun dels 3 àmbits.
Presentació i defensa del treball de fi de grau Exposició davant del tribunal avaluador.

Mecanismes coordinació/seguiment
Descripció
<table class=&quot;MsoNormalTable&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;> <tbody> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Data</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Acció</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;207&quot; colspan=&quot;2&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><b><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Agents</font></span></i></b></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Juliol</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Matriculació</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants</font></span></i></p></td> <td valign=&quot;top&quot; rowspan=&quot;13&quot; width=&quot;4&quot;> <p class=&quot;MsoNormal&quot;></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Juliol-agost</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Assignació de tutors</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Departaments</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Setembre</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Primera tutoria</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants amb tutors</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>1a setmana novembre </font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Lliurament annexos 1-2</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Novembre</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Segona tutoria</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants amb tutors</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Novembre-abril</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Desenvolupament del projecte de TFG</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Novembre-abril</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Tutories de seguiment (annex 3)</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants amb tutors*(es poden fer tutories grupals i revisions per parelles)</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>1a setmana maig</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Lliurament primera versió memòria a tutors</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Maig</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Millora de la memòria partint del <i>feedback</i> dels tutors</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants amb tutors</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Última setmana maig</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Valoració, si s’escau, positiva de la memòria (annex 4)</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Tutors</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Última setmana maig</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Dipòsit de la memòria i de les autoreflexions</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Principi juny</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Definició dels tribunal</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>FCEP i departaments implicats</font></span></i></p></td></tr> <tr> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;178&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><b><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Final juny</font></span></b></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;175&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot;><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Defensa oral del TFG</font></span></p></td> <td valign=&quot;top&quot; width=&quot;203&quot;> <p class=&quot;Normal1&quot; align=&quot;center&quot;><i><span lang=&quot;CA&quot;><font face=&quot;Times New Roman&quot;>Estudiants i tribunal</font></span></i></p></td></tr></tbody></table>

Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de grau
Avaluació inicial, Planificació i seguiment i progrés del TFG.
Avaluació final del TFG per part del professor tutor.
50%
Elaboració del treball de fi de grau
Autoavaluació per part de l'estudiant.
Valoració de l'adquisició de les competències del Grau.
10%
Presentació i defensa del treball de fi de grau
Avaluació del TFG per part del Tribunal.
Exposició del TFG.
40%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat) i una autoavaluació (per part de l'estudiant).

A causa de les característiques particulars d'aquesta matèria, el TFG tindrà una única convocatòria per curs.

Per superar el TFG l'estudiant haurà d'obtenir una qualificació positiva, de 5 sobre 10, en cadascun dels següents apartats:

- l'avaluació del tutor

- l'avaluació de l'exposició davant del tribunal


Fonts d'informació

Bàsica BOLÍVAR, A., DOMINGO, J., FERNÁNDEZ CRUZ, M. , La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y , 2001, Madrid: La Muralla
LIEBERMAN, A. y MILLER, (Eds.) L. , La indagación como base de la formación del profesorado y la mejora de la , 2003, Barcelona: Octaedro.
MATEO, J. , La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas. , 2000, Barcelona: ICE UB/Horsori
ZABALZA, M. A., Diarios de classe. Un instrumento de investigación y desarrollo profesional., 2004, Madrid. Narcea
BUSQUERRA, R., Metodologia de la investigación educativa, 2004, Madrid: La Muralla
ANGROSINO, M., Etnografia y observaciónparticipante en investigación cualitativa., 2012, Madrid: Morata
FLICK, U., Introducción a la investigación qualitativa., 2007, Madrid: MOrata
BARBOUR, R., Los grupos de discusión en investigación cualitativa., 2013, Madrid: Morata

Complementària ARNAL, L., DEL RINCON, D. LATORRE, D. , Investigación educativa. Fundamentos y metodología., 1992, Barcelona: Cabor
SHÖN, D., El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan., 1998, Barcelona: Paidos
TEJADA, J. , El proceso de investigación científica. , 1997, Barcelona: La caixa
IRANZO, P., Asesoramiento pedagògico al profesorado., 2012, Barcelona: Erasmus

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili