Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009) | Intervenció psicoeducativa en la diversitat social, ètnica i cultural

 

Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL Codi 11274216
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
NUÑEZ MORENO, ISABEL MARIA
Adreça electrònica isabelmaria.nunez@urv.cat
Professors/es
NUÑEZ MORENO, ISABEL MARIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos interculturals en l'educació, tant des d'un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic. Les propostes es centren en l'educació infantil.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3 Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1: IMMIGRACIÓ I CONTACTE ENTRE CULTURES - El fet avui rellevant de l'origen cultural, ètnic i social de les persones. Les persones immigrants
- Cultura i cultures. El caràcter obert, canviant de les cultures
- Les relacions i influències entre grups socials i culturals, determinades per posicions de poder
- El contacte entre cultures diverses, font de problemes? El conflicte
- Les relacions entre cultures en contacte: homogeneïtat cultural o pluralitat cultural
- Models de gestió de la diversitat cultural: model de la multiculturalitat, de la interculturalitat

MÒDUL 2: DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLOGIC - La relació entre desenvolupament psicològic i cultura.
- La primera socialització. Diferències culturals en les pautes de criança
- La construcció de la identitat: l’autoconcepte, la identitat de gènere, la consciència racial i ètnica, l’autoestima
- Diversitat social i cultural i exclusió: els efectes de situacions i entorns socials desafavorits.
- Situacions, factors i indicadors de risc social i de protecció en la infància
- Els fenòmens de la pobresa infantil, de la desnutrició, dels maltractaments
MÒDUL 3:INTERCULTURALITAT I EDUCACIÓ ESCOLAR - L'educació intercultural. Eixos bàsics, objectius i continguts de l'educació intercultural
- Mestres i aules interculturals. Les relacions interpersonals
- El centre escolar acollidor. Línies estratègiques i organitzatives.
- La comunitat educativa intercultural
- Noves propostes

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 4 8
Sessió Magistral
B6
15 53 68
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
B2
B3
C3
15 38 53
Treballs
C3
14 35 49
Atenció personalitzada
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Introducció dels continguts de la matèria
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Recull dels continguts de la matèria
Treballs - Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i solució d'exercicis relacionats amb la temàtica de la matèria.
Atenció personalitzada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
B2
B3
C3
Tècnica de recopilació i organització d’evidències que promouen la reflexió de l'estudiant sobre la seva evolució i demostren el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori. 10%
Treballs
C3
Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i solució d'exercicis relacionats amb la temàtica de la matèria. Hi haurà una part de treball grupal de l'assignatura i una part individual (exercicis, lectures, reculls, anàlisi de casos) 90%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

--> La segona convocatòria consistirà en una prova escrita

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica ESSOMBA, M.A. (coord.) , Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad etnica y cultural, 1999, Barcelona .Graó
MONTON, M.J, La integración del alumno inmigrante en el centro escolar: orientaciones, propuestas y experiencias, 2003, Barcelona .Grao
OLLER, C., COLOMÉ, E., Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización, 2011, Barcelona .Grao
BESALÚ, X., CLIMENT, T. , Construint identitats: espais i processos de socialització dels joves d’origen magrebí, 2004, Barcelona. Mediterrània
CARBONELL, J., SIMO, N., TORT, A. , Magrebíes en las aulas: municipio, escuela e inmigración: un caso a debate, 2005, Barcelona. Eumo/Octaedro
ESSOMBA, M.A. , Liderar escuelas interculturales e inclusivas, 2006, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., La gestión de la diversidad cultural en la escuela. , 2008, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., L’atenció a la diversitat a Catalunya. Debat en el sistema educatiu., 2009, Vic, Eumo editorial

Complementària SARRAMONA, J., Qui té raó? El permanent debat dia, 2007 , Barcelona: Cossetània Edicions
BALSELLS, M, Orientaciones para promover acciones socioeducativas con familias en situación de riesgo social , 2007 , Lleida: Milenium.
MUÑOZ, V, Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en las situaciones de riesgo , 2005 , Rev. Complutense de Educación, vol. 16 , nº 1, pg
GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?. , 2002 , Barcelona: ICE Universitat de Barcelona
Auxiliadora Sales (ed) Consol Aguilar, Rafaela García, Xavier Lluch, Francisco Marco, Joan A. Traver, Educació intercultural: la diversitat cultural a l’escola, 2003, Publicacions de la Universitat Jaume I.
Arnaiz, P., Educación inclusiva: una escuela para todos, 2003, Málaga: Aljibe
?. GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?., 2003, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili