Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009) | Desenvolupament i educació psicomotriu

 

Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU Codi 11274213
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
SÁNCHEZ FEUTRIE, FABIANA
Adreça electrònica fabiana.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ FEUTRIE, FABIANA
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil. A partir d’aquest estudi, s’orientarà l’alumnat sobre la pràctica psicomotriu adient a cada moment evolutiu i segons les característiques del grup de nens.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 MEP1 Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Comprèn la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
Identifica activitats psicomotrius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Fa presentacions interessants i convincents
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1) El desenvolupament psicomotor en el context de la Psicologia del desenvolupament - La globalitat en el desenvolupament.
- Moviment i desenvolupament psicològic: Implicacions psíquiques de l’activitat motriu de l’infant els primers anys de vida.
2) Desenvolupament Psicomotor i construcció de la identitat personal - Observació i seguiment del desenvolupament psicomotor.
- El to i el diàleg tònic: el seu paper en la construcció de la totalitat
- Desenvolupament de l'esquema i la imatge corporal
- Intervenció sobre el to i l'esquema corporal: jocs específics, respiracio, relaxació i massatge.
3) Intervenció psicomotriu i optimització del desenvolupament - La psicomotricitat com intervenció educativa en el desenvolupament.
- Orientacions per a optimitzar el desenvolupament psicomotor a l'escola infantil.
- La pràctica psicomotriu com a mitjà d'adaptació a l'escola infantil.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B1
3 0 3
Sessió Magistral
MEP1
MEP2
20 0 20
Debats
B6
C4
4 0 4
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
MEP2
B2
B5
6 0 6
Pràctiques a laboratoris
MEP2
B4
B5
20 0 20
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
MEP1
MEP2
B4
B5
C3
C4
3 60 63
Atenció personalitzada
B1
2 0 2
 
Proves mixtes
MEP1
MEP2
2 30 32
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Debats Confrontació raonada i critica de diferents punts de vista sobre un cas o situació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisis de casos en petit grup amb possibilitat de presentació en vídeo. Exposició al grup de les principals conclusions
Pràctiques a laboratoris Vivència dels continguts de l’assignatura, en situacions pràctiques, a la sala de psicomotricitat, verbalització en el grup i reflexió personal.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Atenció personalitzada Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
MEP1
MEP2
B4
B5
C3
C4
A través del portafoli s’avaluen les activitats individuals i de grup realitzades per l’alumnat. 60 %
Proves mixtes
MEP1
MEP2
Els coneixements teòrics i pràctics adquirits per l’alumne s’avaluen a través d’una prova objectiva de caràcter mixte. 40 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació te caràcter continu i formatiu. Per a cadascuna de les activitats rebran els indicadors d'avaluació. Per a aprovar l'assignatura cal aprovar cadascun dels apartats de l'avaluació (portafoli, amb les activitats individuals i grupals, i examen) i assistir al 80 % de les classes.

Recuperació/Segona convocatòria

En cadascun dels apartats de la matèria es preveu una recuperació.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Camps, Cori, El esquema corporal. En: Llorca, M. y otros: La Pactica Psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento., Málaga: Aljibe, 2002
Camps, Cori, El diálogo tónico y la construcción de la identidad personal, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas corporales, 25, 5-30, 2007
Pikler, Emmi, Moverse en libertad, Madrid: Narcea, 1985
Sánchez, Josefina, El desarrollo psicomotor. En: Llorca, M. y otros: La Pactica Psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Málaga: Aljibe, 2002
Tardos, Anna, Autonomia i/o dependència, In-fàn-ci-a, 15, 4-9, 1992
Pikler, Emmi, La conquesta de l'autonomia, Barcelona: Rosa Sensat, 2004
Garcia Olalla, Lola, La construcción del saber hacer en la formación práctica del psicomotricista , Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y técnicas corporales, 36, 48-63 , 2011
Garcia Olalla, Lola , El proceso de separación y adaptación a la escuela infantil mediante la intervención psicomotriz, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y técnicas corporales, 25, 69-82, 2007
Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Barcelona: Graó., 2008

Complementària , ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
, REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES, , www.psicomotricidadum.com
, PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias, , Madrid: Citap.
Aucouturier, B, Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, , Barcelona: Graó.
Rizo, M. , Crecer juntos, , Barcelona: Octaedro
Chokler, Myrtha , Los organizadores del desarrollo , 2011, X Jornadas Práctica Psicomotriz, Vitoria
Alexander, G. , La eutonía , , Buenos Aires: Paidós
Falk, Judit , Mirar al niño. La escala de desarrollo Instituto Pikler (Lóczy) , , Ariana

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA MÚSICA, L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I L'EXPRESSIÓ CORPORAL I/11254101
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili