Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats emocionals i de relació

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ Codi 11264215
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FORCADELL VERICAT, MARIA CINTA GUADALUPE
Adreça electrònica cinta.forcadell@urv.cat
Professors/es
FORCADELL VERICAT, MARIA CINTA GUADALUPE
Web
Descripció general Matèria pràctica que preten donar eines per desenvolupar les competències emocionals posant en pràctica els coneixements adquirits.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
 A4 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A5 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
 A11 Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Troba nous mètodes per fer les coses
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. Introducció. Bases teòriques 1.Concepte d'educació emocional.Emocions vs sentiments. Intel•ligència emocional/educació emocional. Fonaments de l'educació emocional.Competències emocionals. Metodologia

2. Constructe d’IE. Aportacions de la neurociència.


MÒDUL II. L' educació emocional en l'educació infantil 1.Efectes de l'educació emocional. Propostes pràctiques.
2. L'educació emocional en l'àmbit familiar

MODUL III . Programes d'educació emocional 1. Estratègies d’intervenció. Potencialitats. Eines per un programa d’Educació emocional. Disseny d’un programa emocional.
2. Creativitat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
Sessió Magistral
A1
5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
5 5 10
Presentacions / exposicions
A5
B4
3 15 18
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
B1
0 10 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A11
3 8 11
Avantprojecte
A11
B3
4 5 9
Atenció personalitzada
1 0 1
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats d'activació de coneixements previs dels mòduls de continguts.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de cada mòdul.
Presentacions / exposicions Els equips de treball exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge Carpeta d'aprenentatge personalitzada, ordenada i justificada.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudi i resolució de casos relacionats amb el contingut dels mòduls.
Avantprojecte Dossier d'una proposta per abordar les competències emocionals a l'aula ordinària
Atenció personalitzada Hores d'atenció personalitzada individual o en grup.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personalitzada individual i de grup. Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2
Crítica i anàlisi dels exercicis plantejats. Pensament alternatiu que avalue els riscos i els avantatges. 40%
Presentacions / exposicions
A5
B4
Gestió de la informació amb capacitat de síntesi i continguts i explicacions adients a la temàtica. 30%
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
B1
Portafoli individual que recull les activitats realitzades al llarg del curs justificant els aprenentatges realitzats i les tranferències amb altres continguts relacionats.

Mínims: índex, introducció, conclusió i fonts d'informació utilitzades.
10%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A11
situacions pràctiques 5%
Avantprojecte
A11
B3
Dossier d'una proposta per abordar les competències emocionals a l'aula ordinària 15%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova escrita

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Bisquerra, R., Educación emocional y bienestar, 2010, Wolkers Kluwer
Bisquerra, R., Psicopedagogia de las emociones, 2009, Sintesi
Alvarez Gonzalez. M. (coord), Diseño y evaluación de programas de educación emocional , 2001, Praxis
Trianes Torrres, V. i altres, Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia, 2007, Piràmide
López, E., Eduación emocional.Programa para 3-6 años, 2008, Wolters Kluwer
Baena, G., Como desarrollar la inteligencia emocional infantil, 2005, Trillas
Schleifer, M. , Valores y sentimientos de los 2 a los 5 años, 2007, Claret
Darder, P (i altres), Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia, 2013, Octaedro
Lopez Cassà, E., Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años), 2011, Wolters Kluwer
Bisquerra, R, Inteligencia emocional en educación, 2015, Sintesis

Complementària Güell, M., El món des de Nova Zelanda, 2008, Graó
Güell, M., Per què he dit blanc si volia dir negre?, 2005, Graó
Segura, M. y Arcas, M, Relacionarnos bien : programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años, 2005, Narcea

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili