Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11264009
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MORELL GONZALO, MARTINA
Adreça electrònica martina.morell@urv.cat
Professors/es
MORELL GONZALO, MARTINA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Conèixer la diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat. Conèixer les manifestacions dels trastorns del desenvolupament i dificultats d'aprenentatge per poder detectar les necessitats a l'aula i saber intervenir i coordinar amb els altres professionals

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A11 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva.
Dissenya recursos organitzatius, metodològics i materials per respondre a les necessitats educatives a l'aula infantil i primària.
Presenta un actitud crítica sobre les pràctiques a l'aula amb la finalitat d'optimitzar las tasca docent.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

Continguts
Tema Subtema
1. La diversitat i les necessitats educatives de l'alumnat 1.1. Principis educatius de l'escola inclusiva
1.2. Evolució històrica
1.3. Normativa de l'atenció a l'alumnat
1.4. Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat
2. Bases conceptuals de les dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament 2.1. Les classificacions i el diagnòstic
2.2. Els factors causals i predisponents
2.3. La interdisciplinarietat i la coordinació
3. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 3.1. Terminologies i classificacions
3.2. Manifestacions clíniques i detecció a l'aula
3.3. Factors de risc o causes
3.4. Intervenció psicoeducativa
3.5. Altres intervencions
4. Trastorns de l'Espectre Autista 4.1. Terminologies i classificacions
4.2. Manifestacions clíniques i detecció a l'aula
4.3. Factors de risc o causes
4.4. Intervenció psicoeducativa
5. Trastorns de la parla i del llenguatge 5.1. Terminologies i classificacions
5.2. Manifestacions clíniques i detecció a l'aula
5.3. Factors de risc o causes
5.4. Intervenció psicoeducativa
6. Trastorns d'aprenentatge 6.1 Problema de lectura, escriptura i càlcul: descripcions i diagnòstic
6.2. Avaluació
6.3. Intervenció psicoeducativa
7. Discapacitat intel·lectual 7.1. Terminologies i classificacions
7.2. Manifestacions clíniques i detecció a l'aula
7.3. Factors de risc o causes
7.4. Intervenció psicoeducativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A11
35 50 85
Presentacions / exposicions
B6
C3
6 25 31
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A11
15 15 30
Atenció personalitzada
3 0 3
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar l'assignatura, els seus continguts i mètodes d'avaluació
Sessió Magistral Presentació dels continguts fonamentals
Presentacions / exposicions Presentacions orals amb suport tecnològic de temes relacionats amb la matèria.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
Atenció personalitzada Atenció d'alumnes durant l'horari d'atenció.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitzada i/o en grup de dubtes sobre continguts, elaboració de treballs i/o exposicions.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A11
Donat que cada campus te una temporització diferent, cada seu realizarà una metodologia d'avaluació diferenciada:
CAMPUS SESCELADES: A través d'examen mixte amb preguntes tipus test (els errors penalitzen) i la resolució d'un cas pràctic.
Hi haurà dos exàmens, un al finalitzar la assignatura i un de recuperació per qui no hagi arribat al 5.
CAMPUS TERRES DE L'EBRE: A través d'un examen de desenvolupament i la resolució d'un cas pràctic.
Hi haurà dos exàmens, un al finalitzar l'assignatura i un de recuperació per a qui no hagi arribat al 5.
CAMPUS BAIX PENEDÈS: A través d'un examen objectiu tipus test (els errors penalitzen), en el que s'avaluarà tant la part pràctica com la teòrica.
Hi haurà 2 exàmens parcials (un al desembre i l'altre al març), un examen global i un examen de recuperació al març-abril per a qui no hagi arribat al 5.
6
Presentacions / exposicions
B6
C3
Presentació oral en format tecnològic que es realitzarà en grup.
A l'inici de curs s'especificarà els punts que es valoraran i els temes que es treballaran.
2
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A11
Es plantejaran diferents casos pràctics relacionats amb el contingut de l'assignatura que permetin reflexionar a l'alumne sobre els coneixements que està adquirint.
Aquestes activitats s'hauran de presentar a través del moodle.
CAMPUS SESCELDES: També es realitzaran auto-avaluacions de forma continuada en les sessions magistrals i /o seminaris sobre el contingut treballat a classe. El rendiment en les mateixes representarà un 10% de la nota total de l'assignatura. La resolució del cas pràctic esmentat anteriorment, correspon al 10% de la nota total de l'assignatura.
2
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per superar l'assignatura s'ha d'haver aprovat l'examen teòric (amb una nota igual o superior a 5). La suma de totes les activitats amb pes a la nota (examen + exposicions + supòsits pràctics) també ha de ser superior a 5.

Pels que suspenguis l'examen hi haurà una segona convocatòria. No hi ha segona convocatòria de les altres activitats d'avaluació.


D'acord amb la normativa vigent el professorat podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades i formatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les classes i de les proves avaluades i seran d'obligat compliment per a l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica Sánchez A., TorresJ., Educación especial I y II, Pirámide, 1998
Cardona M.C., Diversidad y educación inclusiva, Pearson, 2005
Orjales I., Déficit de atención con hiperactividad : manual para padres y educadores, CEPE, 1999
Soutullo C., Convivir con niños y adoelscentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Panamericana, 2008
Galligó M., El aprendizaje y sus trastornos: consideraciones psicológicas y pedagógicas, CEAC, 2003
Mena Pujol B., El alumno con TDAH, Jassen, 2006
Jané M.C. , Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i l'adolescència, Universitat autònoma de Barcelona, 2001
Lou M.A., López N., Bases psicopedagógicas de la educación especial, Pirámide, 1999
García Sanchez J.N, Dificultades del desarrollo, Pirámide, 2007
American Psychiatric Association, DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Panamericana, 2014
Martos, J., Ayuda, R., Freire, S., González, A. y Lorente, M., Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento: otra forma de aprender, Editorial CEPE, 2011
Juan Luis Castejón Costa, Dificultades y Trastornos del Aprendizaje en Infantil y Primaria, Editorial Club Universitario, 2011
Ezpeleta, L. i Toro, J., Psicopatología del desarrollo, Pirámide, 2014

Complementària Orjales I., Polaino A, Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención con hiperactividad , CEPE, 2002
Orjales I., Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH : "Mi cabeza... es como si tuviera mil pies" , Pirámide, 2009
Comellas M.J., Dificultats d'aprenentatge: diversos referents d'èxit , Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
, Dificultades del aprendizaje : detección, prevención y tratamiento : guía práctica para docentes, Vigo : IdeasPropias, 2004
Miranda A., Fortes C., Gil M.D., Dificultades del aprendizaje de las matemáticas : un enfoque evolutivo, Archidona, 2000
González Manjón D., Las Dificultades de aprendizaje en el aula , Edebé, 2002

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili