Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009) | Escola inclusiva i atenció primerenca

 

Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ESCOLA INCLUSIVA I ATENCIÓ PRIMERENCA Codi 11264005
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MORELL GONZALO, MARTINA
Adreça electrònica martina.morell@urv.cat
Professors/es
MORELL GONZALO, MARTINA
Web
Descripció general En aquesta matèria es donen a conèixer els principis organitzatius,curriculars i metodològics per aconseguir una escola inclusiva

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A6 Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
 A3 Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
 A6 Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
 A8 Coneix el principis i fonaments de l'atenció primerenca.
Identifica els processos anormals del desenvolupament en l'etapa d'educació infantil.
 A11 Coneix els recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula en l'etapa d'educació infantil.
Presenta una actitud crítica respecte a l'ús dels recursos organitzatius, metodològics, curriculars, personals i materials per atendre la diversitat a l'aula.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Realitza treballs d'aprofundiment, de síntesi, de resolució de problemes,etc, a partir de les diferents fonts documentals.
 B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
 B5 Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. L'atenció primerenca. 1.1. Identificació primerenca de problemes en el desenvolupament
1.2. Els problemes en la construcció del vincle
1.3. Els problemes conductuals, de la comunicació i la relació
2. Intervenció primerenca a l'educació infantil. 2.1. Aspectes metodològics de la lectura primerenca.
2.2. Programes d'atenció primerenca a l'educació infantil.
3. Educació Inclusiva: la inclusió escolar i social de l'alumnat en un centre acollidor. 3.1. El centre acollidor. Conceptualització.
3.2. Actituds envers l'atenció a la diversitat.
4. Recursos organitzatius, curriculars i metodològics per atendre les necessitats específiques de l'alumnat a l'etapa d'infantil 4.1. Recursos organitzatius de centre i d'aula
4.2. Recursos curriculars. Plans individualitzats
4.3. Recursos metodològics
4.4. Professionals i serveis per atendre a la diversitat
5. Materials i recursos per atendre la diversitat a l'aula 5.1. Les noves tecnologies aplicades a l'atenció a la diversitat e l'alumnat
5.2. Llibres i material adaptat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A3
A6
A8
A11
20 10 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A11
B2
B3
14 18 32
Treballs
A2
B3
B4
B5
B6
C2
C3
C4
4 36 40
Debats
A11
B6
C4
2 0 2
Presentacions / exposicions
B6
C3
C4
4 15 19
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves mixtes
A2
A3
A6
A8
A11
B3
B6
2 20 22
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació dels continguts conceptuals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Anàlisi de documents audiovisuals, lectures i comentaris d'articles, etc.
Donada una situació concreta, buscar possibles alternatives per tal d'ajustar la intervenció psicoeducativa.
Treballs Treball d'aprofundiment d'un o més temes de l'assignatura
Debats Visites d'experts. Discussió i argumentació de punts problemàtics per fer realitat una escola inclusiva.
Presentacions / exposicions Presentació en grup d'un dels treballs de l'assignatura.
Atenció personalitzada Tutories personalitzades d'atenció a l'alumnat.

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades d'atenció a l'alumnat sobre temes relacionats amb la temàtica de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A11
B2
B3
Assistència i participació activa a les pràctiques.

Lectura d'articles.

Comentari de documents audiovisuals.

Anàlisi de materials educatius.
25%
Treballs
A2
B3
B4
B5
B6
C2
C3
C4
Treballs d'aprofundiment sobre temàtica de la matèria 25%
Proves mixtes
A2
A3
A6
A8
A11
B3
B6
Prova escrita on es valoraran els continguts treballats a la matèria. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per a aprovar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les parts (pràctiques, treballs i prova) amb un mínim de 5. Les parts suspeses tindran opció de recuperació. 


Fonts d'informació

Bàsica AINSCOW,M., Desarrollo de las escuelas inclusivas., 2004, Narcea
BLUMA, S.M. et al., Guía Portage de educación preescolar, 1995, Portage: Cooperative Educational Service Agency 5.
Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, Libro blanco de la atención temprana, 2005, Real Patronato sobre Discapacidad
GINÉ, C. (coord.), La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado, 2009, ICE Universitat de Barcelona
HUGUET, T., Aprendre junts a l'aula, , Graó
INCLUD-ED Consortium, Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, 2011, Instituto de Formación del Profesorado, Investigac
JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T., & HOLUBEC E. , Los nuevos círculos del aprendizaje. La cooperación en el aula y la escuela, 1999, Aique
NEWBORG, J., STOCK, J.R., & WNEK, L, Battelle inventario de desarrollo, 1996, TEA
PUIGDELLÍVOL, I., La educación especial en la escuela integrada: una perspectiva desde la diversidad, 2005, Graó
STAINBACK,S, STAINBACK,W., Aulas inclusivas, 2004, Narcea

ADRECES INTERNET

 

            http://needirectorio.cprcieza.net   -   El NEEDirectorio recursos sobre N.E.E.

 

            http://www.rpd.es -              Real Patronato sobre Discapacidad

 

            http://sid.usual.es -            SID. Servicio de información sobre Discapacidad

 

            http:// paidos.rediris.es/needirectorio/ -   Pàgina de N.E.E. a Internet

 

            http://www.discapnet.es/ -          Web de la discapacitat a Espanya

 

            http://www.xtec.es  -     Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Programes educatius

 

            http://www.hood.edu/seri/serihome.htm    -    SERI. Special Education Resources on the Internet

 

           

 

 

Complementària

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

AINSCOW,M. i altres (2001): Hacia escuelas eficacespara todos. Narcea ediciones. Madrid.

ALMADIZ,MM i altres : Com ens ho fem?. Propostes pereducar en la diversidad. Ed. Graó. Barcelona.

ARNAIZ,P;GUERRERO,C.(1999): Discapacidad psíquica:formación y empleo. Aljibe. Málaga.

ASHMAN,A.F.; CONWAY,R.N.F.(1990): Estrategias cognitivas en educación especial. Santillana/Aula XXI. Madrid.

BASSEDAS,E i altres (2000): L’assessorament psicopedagògic a Catalunya. Graó. Barcelona.

CARDONA, M.C(2005). Diversidad y educación inclusiva. Pearson.Prentice may. Madrid.

CLARIANA, M. (2003): Informe psicopedagògic.Materials 124. Departament de Psicologia de l’Educació. U.Autònoma deBarcelona. Servei de Publicacions.

COMES,G. (2001) L’ensenyament inicial de la lecturaamb síndrome de Down a Catalunya. Ed. El Mèdol. Tarragona.

COMES,G; PONCE,C.(2003): “Petitons” Una experienciad’intervenció socioeducativa primerenca. Regidoria de Serveis Socials. Ajuntament deReus.

COMES, MARTÍ, PARERA i VIVES (2004): Ensenyar a escriure a alumnes amb síndromede Down. Ed. El Mèdol. Tarragona.

CUMMINS, J. (2002). Lenguaje, poder y pedagogía: niños y niñas bilingües entre dos fuegos. Madrid: Morata.

DEL CARMEN, i altres: La escuela inclusiva. Prácticasi reflexiones. Ed. Graó. Barcelona.

ESSOMBA,M.A.: Liderar escuelas interculturales einclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y lainmigración. Ed. Graó. Barcelona.

FREIXA,M.(1993): Familia y deficiencia mental.Amarú ediciones. Salamanca.

GALLIFA,J. (1990): Feurstein. Perspectiva teòrica,Programa d’enriquiment instrumental i sistema per a l’avaluació pel potenciald’aprenentatge. Raima. Moià.

GIMENO, J i altres: Atención a la diversidad. Ed.Graó. Barcelona.

GRAU,C (1998). Educación de la deficiencia mental. Promolibro.Valencia.

HURTADO,F.(1993): Estimulación temprana y Síndrome deDown. Promolibro. Valencia.

LADSON-BILLINGS, G. (2009). The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children. Jossey-Bass.

LÓPEZ MELERO, M.(2004): Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar enel aula con proyectos de investigación. Aljibe. Málaga.

LÓPEZ RODRÍGUEZ; ONRUBIA, J.: Atención a ladiversidad. Ed. Graó. Barcelona

MORIÑA, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Málaga: Aljibe.

PUIGDELLÍVOL, I. : La educación especial en la escuelaintegrada. Ed. Graó. Barcelona.

RIART,J (Coord)(2007) : Manual de tutoría yorientación en la diversidad. Ediciones Pirámide. Madrid.

SÁNCHEZ; TORRES (coord.) (1998): Educación Especial I.Pirámide. Madrid.

SÁNCHEZ; TORRES (coord.) (1998): Educación Especial II. Pirámide. Madrid.

SLEE, R. (2012). La escuela extraordinaria. Madrid: Morata.

TOMLINSON,C.(2005): Estrategias para trabajar con ladiversidad en el aula. Paidos. Buenos Aires.

VLACHOU, A.D. (1999). Caminando hacia una educación inclusiva. Madrid: La Muralla.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili