Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats de comunicació i llenguatge

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE Codi 11254224
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general L’assignatura se centra en l’estudi de l’adquisició inicial de la lectura i l’escriptura i les dificultats en el seu aprenentatge. Es proporcionen els recursos adients per a identificar i avaluar aquestes dificultats en l'etapa d'educació infantil i, s'aporten propostes concretes per a la intervenció específica en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
 A2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. Competència en comunicació lingüística: fonaments conceptuals i tractament en el currículum d’educació infantil i primària. Tema 1. Trets rellevants de l’enfocament curricular per capacitats i competències.
Tema 2. Descripció, finalitats i caracterització dels components de la competència en comunicació lingüística.
Tema 3. La competència comunicativa lingüística en el currículum d’infantil i primària.
MÒDUL 2. Aprenentatge i ensenyança de la competència comunicativa lingüística en l’Educació Infantil. Tema 1. Models explicatius del desenvolupament i l’aprenentatge de la llengua oral.
Tema 2. Models explicatius dels primers aprenentatges de la lectura.
Tema 3. Models explicatius dels primers aprenentatges de l’escriptura.
Tema 4. Practiques educatives escolars i propostes didàctiques actuals en l’Educació Infantil per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral i escrita.

MÒDUL3. Detecció, anàlisi i intervenció davant les principals dificultats associades a l’aprenentatge de la llengua oral i escrita en l’Educació Infantil. Tema 1. El sentit de la intervenció psicoeducativa davant les dificultats de l'aprenentatge de la llengua en l’àmbit de l’escola infantil.
Tema 2. Dificultats en l’aprenentatge de la comunicació oral i la seva intervenció.
Tema 3. Dificultats en l’aprenentatge inicial de la lectura i la seva intervenció.
Tema 4. Dificultats en l’aprenentatge inicial de l’escriptura i la seva intervenció.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
MAD2
MAD4
18 10 28
Estudis previs
B1
C3
10 35 45
Supòsits pràctics/ estudi de casos
MAD2
MAD4
B1
B2
B4
B5
B6
B8
C2
C3
C4
10 35 45
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
MAD2
C4
4 22 26
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentarà la guia docent, el funcionament de l'assignatura i, el sistema i instruments d'avaluació.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Estudis previs Treball d'estudi i aprofundiment de les lectures recomanades per a cada mòdul.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics que els alumnes, en petit grup,hauran d' analitzar emprant coneixements relacionats amb els continguts tractats en cada mòdul. Aprofitament del Pràcticum realitzat en els centres educatius.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
MAD2
MAD4
B1
B2
B4
B5
B6
B8
C2
C3
C4
En la qualificació es tindrà en compte:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de la situació problema.
- Correcció lingüística.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
40%
Proves de desenvolupament
A1
A2
MAD2
C4
Superació de proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i refernciats en documents i materials de treball. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura serà continua i exigirà la implicació personal i permanent de l'estudiant en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu. L'assistència regular a les sessions presencials, tant teòriques com pràctiques, es considera un requisit imprescindible per aquesta modalitat d'avaluació i, en qualsevol cas, haurà de ser igual o superior a un 80% d'aquestes sessions.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els dos instruments d'avaluació, d'acord amb el percentatge assignat, sempre i quan tinguin cadascun d'ells una qualificació mínima de 5. Com que una de les competències que desenvolupa l'assignatura és expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV en la prova i treballs s'haurà de demostrar un bon domini de la llengua.

Podran optar a una segona convocatòria ecuperació els alumnes que no hagin superat l'assignatura. La segona convocatòriaecuperació se centrarà en la realització d'una prova escrita i/o en la millora dels treballs suspesos.


Fonts d'informació

Bàsica BIGAS, M.; CORREIG, M. , Didáctica de la lengua en la educación infantil. , Madrid: Síntesis, 2000
CASSANY, D, En_línia. Llegir i escriure a la xarxa., Barcelona: Graó, 2011
CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G. , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó, 1993
CUETOS, F. , Psicologia de la lectura. , Madrid: Wolters Kluwer. , 2010
Departament d’Educació, Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i l'escriptura., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010
Departament d’Educació, Lús del llenguatge a l'escola. Propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2004
Departament d’Educació , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita. , Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre, Barcelona: Generalitat de Catalunya , 2013
FONS,M., Llegir i escriure per viure:: alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l'aula,, Barcelona:La Galera, 1999
MATA, J. , Animación a la lectura : 10 ideas claves : hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable, Barcelona: Graó., 2008
PEREZ, P.; ZAYAS, F. , Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007
QUERALT, E., Llegir més enllà de les lletres. Interioritats de didàctica de lectura ., Lleida: Pagès Editors., 2012
SÁNCHEZ, E (coord.), La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer , Barcelona: Graó, 2010
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura., Barcelona: Graó, 2001
ANDREU, Ll (Coord.), Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les maemàtiques., Barcelona:UOC, 2013
ANDREU, Ll (Coord.), L'adquisició de la lectura i les seves dificultats., Barcelona:UOC, 2013

Complementària CASAS, L.; GONZÁLEZ, J, Llegim? Pares i fills: una invitació al plaer de la lectura, Barcelona:Cercle de lectors., 2005
COLOMER, T. , Andar entre libros: la lectura literaria en la escuela., Mèxic: Fondo de Cultura Econòmica., 2005
COLOMER, T., Introducción a la literatura infantil y juvenil actual, Madrid: Síntesis., 2010
Departament de Cultura, Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003
DURAN, T. , Àlbums i altres lectures. Anàlisi dels llibres per a infants. , Barcelona: Rosa Sensat, 2007
DURAN, T.; ROS, R., Primeres literatures, llegir abans de saber llegir. , Barcelona:La Galera, 1998
GIRBÉS , J.C. , Llegir per a crèixer. Guia pràctica per a fer fills lectors. , Alzira: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura., 2006
GASOL, A.; ARÀNEGA, M, Descubrir el placer de la lectura. Lectura y motivación lectora., Barcelona:Edebé, 2000
PORTELL, J., M'agrada llegir. Com fer els teus fills lectors, Barcelona: Ara llibres, 2004
SÁNCHEZ CANO, M., Aprenent i ensenyant a parlar: ajuda a la comunicació i al llenguatge a l'escola., Lleida: Pagès Editors., 1999
SÁNCHEZ CANO, M, La conversa en petits grups a l'aula., Barcelona: Graó, 2009
TEIXIDOR, E , La lectura i la vida. Com incitar els nens i els adolescents a la lectura. Una guia per a pares i mestres, Barcelona:Columna, 2007

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PRÀCTICUM I/11254401
PRÀCTICUM II/11254402
 
Altres comentaris
Per treure el màxim profit de l'assignatura es recomana haver cursat el Pràcticum I i II.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili