Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Aspectes educatius i programes d'intervenció per l'alumnat amb discapacitat sensorial i motòrica

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) ASPECTES EDUCATIUS I PROGRAMES D'INTERVENCIÓ PER L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT SENSORIAL I MOTÒRICA Codi 11254217
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
MOLINA ROLDAN, SILVIA
Adreça electrònica silvia.molina@urv.cat
jordi.prieto@urv.cat
Professors/es
MOLINA ROLDAN, SILVIA
PRIETO BORRÀS, JORDI
Web
Descripció general S'analitzaran les necessitats específiques de l'alumnat amb discapacitats sensorials i motòriques a l'etapa d'infantil i s'aportaran programes, recursos i materials per a la intervenció educativa

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 A2 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
 A3 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació Infantil.
 A4 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A5 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A10 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyança-aprenetatge.
 A11 Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD1 Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 MAD2 Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 MAD3 Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2 Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Troba nous mètodes per fer les coses
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4 Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Identifica possibles riscos inherents al projecte
Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
Bloc I - MARC CONCEPTUAL
1. Concepte actual de discapacitat
2. Barreres que impedeixen la qualitat de vida als infants amb discapacitat
Bloc II - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT VISUAL

1. Concepte de ceguesa i ambliopia
2. Signes d'alerta
3. Detecció de necessitats específiques.
4. Intervenció educativa en l'etapa d'infantil:


3.1 Necessitats específiques en l'àmbit personal, curricular i metodològic de l'alumnat amb discapacitat visual a l'educació infantil.

4.1.1 Estimulació/ entrenament visual
4.1.2 Estimulació multisensorial
4.1.3 Preparació per a la lectoescriptura Braille
4.1.4 Orientació i mobilitat
4.1.5 Habilitats de vida diària
Bloc III - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT AUDITIVA.

1. Concepte d'hipoacúsia i sordesa
2. Signes d'alerta
3. Detecció de necessitats específiques
4. Intervenció educativa en l'etapa d'infantil
5. Elements personals, materials i recursos

3.1 Necessitats específiques en l'àmbit personal, curricular i metodològic de l'alumnat amb discapacitat auditiva a l'educació infantil.

4.1.1 Llenguatge de signes, labiolectura i paraula complementada
4.1.2 Estimulació auditiva


5.1 Audífon, implant coclear, bucle magnètic, equip de freqüència modulada...
Bloc IV - INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB DISCAPACITAT MOTÒRICA.
1. Discapacitat física. Paràlisi cerebral.
2. Signes d'alerta
3. Detecció de necessitats específiques
4. Intervenció educativa
4.1 Comunicació i llenguatge
4.2 Aspectes psicomotors
5. Elements personals, materials específics i recursos


3.1 Necessitats específiques en l'àmbit personal, curricular i metodològic de l'alumnat amb discapacitat motòrica a l'educació infantil.

4.1.1 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
4.1.2 Ajudes tècniques a la comunicació.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
A4
MAD1
MAD2
MAD3
MAD4
20 40 60
Debats
B2
B3
B6
6 6 12
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B5
20 10 30
Treballs
A4
MAD4
B4
B5
B6
C3
C4
12 12 24
Atenció personalitzada
6 6 12
 
Proves mixtes
MAD1
MAD2
MAD3
MAD4
B2
B3
C4
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i organització de l'assignatura
Sessió Magistral Presentació i desenvolupament dels continguts teòrics
Debats Debat col·lectiu a partir de la lectura de diferents articles o del visionat de documents visuals relacionats amb la temàtica de la matèria.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Resolució de casos pràctics i anàlisi i valoració de diferents situacions reals.
Treballs Elaboració de treballs relacionats amb el contingut teòric de la matèria individualment o en parelles.
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada a través de les hores d'atenció als alumnes al despatx i a través del moodle.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
B2
B4
B5
Realització de les pràctiques de forma individual i grupal. 30%
Treballs
A4
MAD4
B4
B5
B6
C3
C4
Realització de 3 treballs relacionats amb la temàtica de la matèria (discapacitat visual, auditiva i motòrica) 20%
Proves mixtes
MAD1
MAD2
MAD3
MAD4
B2
B3
C4
Prova escrita on es valoraran els continguts treballats a la matèria. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

Per aprovar l'assignatura cal que totes les parts de l'avaluació estiguin aprovades amb un mínim de 5.

Les parts suspeses tindran opció de recuperació. En cas de recuperació de les proves escrites i treballs/supòsists pràctics la nota màxima serà un 5.


Fonts d'informació

Bàsica Alvarez, M.F, Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual., 2000, ONCE
Bueno, M., Niños y niñas con ceguera, 2000, Aljibe. Málaga
COMES, G., Lectura y libros para alumnos con necesidades especiales, 2003, CEAC. Barcelona
Levitt, S, Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso motor, 2000, Médica Panamericana
Torres, S, Sistemas alternativos de comunicación, 2001, Aljibe. Málaga
Sánchez, J. i Llorca, M., Atención educativa al alumnado con parálisis cerebral, 2004, Aljibe. Málaga
FIAPAS, Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva, 2004, FIAPAS
Latorre, A. i Bisetto, D., Trastornos del desarrollo motor. Programas de intervención y casos pràcticos., 2009, Pirámide
Martín Caro, L., Sistemas de comunicación y parálisis cerebral, 2001, ICCE
Cumellas, M. i Estrany, C., Discapacidades motoras y sensoriales, 2006, INDE
Albertí, M. i Romero, L., Alumnado con discapacidad visual, 2010, Graó
Basil,C.; Rosell, C. i Soro, E., Alumnado con discapacidad motriz, 2010, Graó
Cardona, C. i altres, Alumnado con pérdida auditiva, 2010, Graó
Gajic, K., Sordera y comunicación, 2010, Aljibe
Varis autors, Sordera infantil: del diagnóstico precoz a la inclusión educativa: guía práctica para el abordaje interdisciplinar, 2011, Confederación Española de Familias de Personas Sor
Rodríguez, A., ¿Cómo leen los niños con ceguera y baja visión?, Aljibe, 2005
Lewis, V., Desarrollo y déficit, Paidós, 1991
Sacks, O., Veo una voz : viaje al mundo de los sordos, Anagrama, 2003

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili