Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Infantil (2009) | Infància, salut i alimentació

 

Grau d'Educació Infantil (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INFÀNCIA, SALUT I ALIMENTACIÓ Codi 11254007
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
12 Formació bàsica Segon AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CALVO MONNE, MIREIA
Adreça electrònica diana.ribes@urv.cat
mireia.calvo@urv.cat
Professors/es
RIBES FORTANET, DIANA
CALVO MONNE, MIREIA
Web
Descripció general Conèixer les bases biològiques per entendre l'aprenentatge i la conducta en relació a la maduració del sistema nerviós en l'etapa de 0-6 anys. Conèixer el desenvolupament físic, dels hàbits alimentaris i fisiològics en EI. Educació per la salut en el camp de l'alimentació, i de riscos i malalties que poden afectar la salut del nen d'EI

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A8 Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils. Conèixer Fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància.
 A10 Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6 i dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de les famílies.
 A12 Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació a la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col•legis d'educació infantil i als seus professionals. Conèixer models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
 A8 Coneix els principis bàsics del desenvolupament fisològic en el periode 0-6.
Coneix la relació entre el desenvolupament del sistema nerviós amb l'aprenentatge i la conducta.
Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
Sap educar per la salut i desenvolupa accions promotores de la salut.
 A10 Coneix el desenvolupament dels hàbits de salut, fisilògics i els seus problemes.
 A12 Identifica i col·labora amb professionals especialitzats per la millora de l'estat de salut del nen.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B5 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1- El creixement i el desenvolupament des del periode prenatal -El desenvolupament físic en les diferents etapes evolutives

-Factors genètics i ambientals
2- Bases biològiques de la conducta i de l'aprenentatge -Estructura i funcions del SN
-Plasticitat i capacitat d'adaptació del Sistema Nerviòs
-Diferències entre sexes
3- Alimentació i nutrició - Impacte de l'alimentació en la Salut Infantil
- Aliments i nutrients. Dieta equilibrada
- Desenvolupament dels hàbits alimentaris
- Problemes de la conducta alimentària en el nen de 0-6 anys
- Condicions alimentàries específiques: celiaquia...
- Els profesionals de l'educació com a promotors de la salut alimentaria
4. Desenvolupament del hàbits fisiològics - La son. Fisiologia i problemes
- Els esfínters: Fisiologia i problemes
5- Problemes mèdics més freqüents en el nen de 0 a 6 anys - Coneixement dels problemes mèdics més freqüents
- Actuacions de l'escola devant de les situacions mèdiques. Marc legislatiu.
6- Aspectes de prevenció -Prevenció d'accidents
-Prevenció del maltractament i l'abus en la infancia
- Les vacunes
7- Promoció de la Salut
-Els mestres com a agents promotors de la Salut

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A8
A10
A12
B3
C5
58 145 203
Seminaris
A2
A8
A12
B3
B5
B6
C3
30 45 75
Presentacions / exposicions
A8
A10
A12
B3
B5
B6
C3
C4
3 15 18
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
A2
A8
A10
A12
B3
B5
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar programa de l'assignatura: objectius, continguts, pla de treball i avaluacio
Sessió Magistral Descripció de continguts bàsics en relació a la guia docent
Seminaris Discussió de materials presentats
Presentacions / exposicions El.laboració d'un treball en grup i presentació del mateix de forma oral
Atenció personalitzada Atenció al despatx o per mail sempre que sigui necessari.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual i/ o en grup Si algun alumne/a presenta alguna necessitat educativa pot parlar amb el professor/a per tal de fer les adaptacions que calguin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
A8
A10
A12
B3
C5
Examen mixte
60
Seminaris
A2
A8
A12
B3
B5
B6
C3
Treballs 20


Presentacions / exposicions
A8
A10
A12
B3
B5
B6
C3
C4
Qualitat i innovació 20
Altres  

Assistència

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal d'aprovar l'assignatura caldrà tenir un 5 o més de nota final.
Amb menys d'un 40% obtingut a cada part, no es farà mitja i per tant se suspendrà l'assignatura.

Si l'assignatura queda globalment aprovada però en alguna de les parts es té menys d'un 50% superat, la nota final es modificarà a la baixa.

La nota que s'obtindrà en cas d'aprovar en 2na convocatòria serà d'un 5

Excepcionalment en el cas de la doble titulació: La realització de les activitats encomanades durant l'estada de pràctiques representarà un 5% de la nota i el pes de l'examen serà d'un 45%

Assistència: els alumnes amb dificultats per assistir a les classes de l'assignatura hauran de comunicar-ho al professor durant les dues primeres setmanes

Tota la documentació lliurada per part de l'alumnat al professorat ha de reunir els requisits mínims aprovats pel consell de mestres amb la finalitat de ser avaluat positivament.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Cameron Noël, Human growth and development, San Diego, California. Academic Press, 2002
Tomás Ortiz, Neurociencia y educación , Madrid : Alianza,, 2009
Mazur James E, Learning and behavior, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/ Prentice Hall, 2006

Carlson B. (2001). Embriología humana y biología del desarrollo. Madrid: Harcourt.

Cobos P (1999). El desarrollo psicmotor y sus alteraciones. Madrid: Pirámide.

CESNID (2001). L'alimentació de la mare i els nens petits. Barcelona: CESNID

CESNID (2001). L'alimentació infantil. Barcelona: CESNID

Nelson (1999). Compendio de Pediatria (3a edición). New York: McGraw-Hill.

Zuluaga J A (2001) Neurodesarrollo y estimulación. Madrid: Panamericana

Complementària

CEAC. (1997). Prevención y tratamiento de enfermedades infantiles. Barcelona: Editorial CEAC.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo. Barcelona: Ariel Neurociencia

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1997). Consell de Puericultura. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social (1992). Guia per a la prevenció dels accidents infantils. Barcelona: Autor

Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social (1989). Orientacions i programes. Educació infantil per a la salut a l'escola. Barcelona: Autor

Luján A, Santos M. (2005). El niño en el entorno escolar: como prevenir y afrontar problemas y trastornos. Madrid: Síntesis

Mazur, James E. (2006). Learning and behavior. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson/ Prentice Hall.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili