Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau d'Educació Primària (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats de comunicació, lectura i escriptura

 

Grau d'Educació Primària (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA Codi 11234218
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general L’assignatura se centra en l’estudi de l’adquisició de la lectura i l’escriptura i les dificultats en el seu aprenentatge. Es proporcionen els recursos adients per a identificar i avaluar aquestes dificultats en l'etapa d'educació primària i, s'aporten propostes concretes per a la intervenció específica en aquest camp.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 MAD3 Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A2 Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A6 Analitza críticament les aprotacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
 MAD3 Analiza criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
 MAD4 Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2 Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3 Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. Competència en comunicació lingüística: fonaments conceptuals i tractament en el currículum d’educació primària. Tema 1. Competència en comunicació lingüística: una competència bàsica en educació primària.
Tema 2. Descripció, finalitats i caracterització dels components de la competència en comunicació lingüística.
Tema 3. La competència comunicativa lingüística en el currículum de primària.
MÒDUL 2. La competència comunicativa lingüística com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar. La intervenció davant les principals dificultats del seu aprenentatge . Tema 1. Practiques educatives escolars per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència en llengua oral, l’escriptura i la lectura.
Tema 2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita.
Tema 3. El sentit de la intervenció psicoeducativa en les principals dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística en l’àmbit escolar.
MÒDUL 3. Detecció i intervenció en les dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística. Tema 1. Dificultats d’aprenentatge de la competència en comunicació oral i la seva intervenció .
Tema 2. Dificultats d’aprenentatge de la competència lectora i la seva intervenció.
Tema 3. Dificultats d’aprenentatge de la composició escrita i la seva intervenció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
A2
A6
MAD3
MAD4
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A2
A6
MAD3
MAD4
18 10 28
Estudis previs
B1
C3
10 35 45
Supòsits pràctics/ estudi de casos
MAD4
B2
B3
B4
B5
B6
C2
C3
C4
C6
10 35 45
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
A6
MAD3
MAD4
4 22 26
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentarà la guia docent, el funcionament de l'assignatura i, el sistema i instruments d'avaluació.

Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Estudis previs Treball d'estudi i aprofundiment de les lectures recomanades per a cada mòdul.
Supòsits pràctics/ estudi de casos El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
MAD4
B2
B3
B4
B5
B6
C2
C3
C4
C6
En la qualificació es tindrà en compte:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de la situació problema.
- Correcció lingüística.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
40%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A6
MAD3
MAD4
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i referenciats en documents i materials de treball. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, elscontinguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura serà continua i exigirà la implicació personal i permanent de l'estudiant en lesactivitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatgeindividual i col·lectiu. L'assistència regular a les sessions presencials, tant teòriques com pràctiques, es considera un requisit imprescindible per aquestamodalitat d'avaluació i, en qualsevol cas, haurà de ser igual o superior a un 80%d'aquestes sessions.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els dos instrumentsd'avaluació, d'acord amb el percentatge assignat, sempre i quan tinguin cadascun d'ells una qualificació mínima de 5. Com que una de les competències que desenvolupa l'assignatura és expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV en la prova i treballs s'haurà de demostrar un bon domini de la llengua.

Podran optar a una segona convocatòriaecuperació els alumnes que no hagin superat l'assignatura. La segona convocatòriaecuperació se centrarà en la realització d'una prova escrita i/o en la millora dels sipòsits pràctics suspesos.

D'acordamb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures queconsideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives.Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença dedispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de lesproves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica CASSANY, D. , Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, Barcelona: ICE UB i Graó., 1993
CASSANY, D., Para ser letrados : voces y miradas sobre la lectura, Barcelona: Paidós, 2009
CASSANY, D. , En_línia Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona: Graó. , 2011
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó., 2000
CUETOS,F., Psicologia de la escritura. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura, Madrid: Wolters -Kluwer. , 2008
CUETOS, F. , Psicología de la lectura, Madrid: Wolters Kluwer, 2010
CUETOS, F.; RAMOS, J.L. Y RUANO, E, PROESC. Evaluación de los Procesos de Escritura., Madrid: TEA., 2002
CUETOS, F., RODRÍGUEZ, B,., RUANO, E. y RIVAS, D, Batería de Evaluación de los procesos lectores (revisada) PROLEC-R. , Madrid: TEA., 2014
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. , Barcelona: Generalitat de Catalunya., 2003
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , L’ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació., 2004
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita., Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. , 2010
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT , Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana). Identificació i desplegament a l’educació primària., Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT , La lectura en un centre educatiu. Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. El pla de lectura de centre, Barcelona: Generalitat de Catalunya , 2013
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992
SÁNCHEZ, E. (coord.), La Lectura en el aula : qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer ., Barcelona : Graó, 2010
ANDREU, Ll (Coord.), L'adquisició de la lectura i les seves dificultats., Barcelona:UOC, 2013
ANDREU, Ll (Coord.), Les dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura i de les maemàtiques., Barcelona:UOC, 2013
LÓPEZ, A. (Coord.), Dislexia. un enfoque teórico-práctico, Barcelona: Horsori, 2013
SELLÉ, Mª A.; SENDRÓS, M., Llegim!Propostes pràctiques per apropar la lectura a tothom., Barcelona: Horsori, 2015

Complementària BLOOM, H. , Com llegir i per què, 2000, Barcelona: Empúries-Anagrama
PÉREZ, P., ZAYAS, F, Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007
PENNAC, D. , Com una novel·la, 1993, Barcelona: Empúries
ALVAREZ, T. (coord.) , La escritura de textos expositivos en las aulas de primària. A A.Camps (coord) Diálogo e investigación en las aulas : investigaciones en didáctica de la lengua. (pp. 99-107) , Barcelona:Graó, 2006
CAMPS, A, Hablar en clase. Aprender lengua. A C. Barragán i alt. Hablar en clase: cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar.(pp. 37-44) , Barcelona:Graó, 2005
CASTELLS, N. , Avaluació de la lectura en el context de l’àrea de llengua: reflexió conceptual amb implicacions pràctiques. , Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, n. 41, p. 59-70 , 2007

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.

las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.

Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.

Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix.

Elements d'acció educativa

Núm.363. Març 2010.

Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT/11234104
RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA/11234206
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili