Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de la salut

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA SALUT Codi 11204265
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Adreça electrònica ester.sole@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
catarina.deoliveiratome@urv.cat
Professors/es
SOLE PIJUAN, ESTER
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
OLIVEIRA TOMÉ LOPES PIRES, CATARINA DE
Web
Descripció general OBJECTIUS GENERALS Declaratius: - Familiaritzar a l'alumne amb els conceptes i la terminologia bàsica pròpia d'aquest àmbit d'especialització, de manera que pugui manejar sense dificultat la bibliografia especialitzada de la matèria. - Iniciar a l'estudiant en el coneixement dels models teòrics i els resultats empírics dels desenvolupaments de la psicologia en l'àmbit dels processos de salut-malaltia que es manifesten predominantment a nivell orgànic. - Donar a conèixer les principals aplicacions de la intervenció des de la psicologia de la salut en els diversos contextos en què aquesta pot complir una funció. - Propiciar una integració dels diversos coneixements d'intervenció en psicologia de la salut amb la resta dominis de la psicologia científica i, en particular, amb els àmbits d'especialització o subdisciplines més relacionats. - Familiaritzar els estudiants amb les línies de recerca que es duen a terme en el grup de recerca ALGOS i que afecten a qüestions relacionades amb els processos de salut-malaltia. Procedimentals: - Iniciar l'alumne en l'adquisició de destreses i coneixements tecnològics de la metodologia de recerca, l’avaluació i la intervenció en l'àmbit de la intervenció psicològica en problemes de la salut. - Ús correcte del llenguatge, terminologia i expressió escrita relatius a continguts propis de l'àmbit de la psicologia de la salut. Actitudinals: - Motivar l'alumnat, encoratjant el seu interès en la matèria, mitjançant el desenvolupament d'expectatives adequades amb relació a les funcions que aquesta pot complir en la professió de psicòleg. - Afavorir l'adopció d'una perspectiva biopsicosocial a l'hora d'estudiar, abordar i investigar els processos de salut-malaltia. - Propiciar actituds positives cap a la col·laboració interdisciplinària i interprofessional necessàries en l'àmbit de la salut. Per a aconseguir tots aquests objectius, l’assignatura es fonamenta en una metodologia didàctica bàsicament activa.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Descriure i mediar variables psicológiques ( personalitat, intel·ligència, aptituds,..), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A5 Mesurar variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la Psicologia
 A7 Ser capaç de presentar de forma efectiva ( oral i escrita) els resultats d'un investigació
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
 A8 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia Clínica.
Ser capaç de presentar de forma efectiva (oral i escrita) els resultats d'una investigació.
Saber organitzar i seleccionar la informació pertinent.
Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstics i intervenció psicològica propis de la Psicologia Clínica.
 A10 Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la Psicologia de la Salut: aproximació histórica, conceptual i aplicaciones


Aproximació històrica, conceptual i aplicacions (e.g. model biomèdic vs model biopsicosocial)
Tema 2. Estrès i malaltia Estrès i la seva relació amb la malaltia
Tema 3. Tabaquisme Tabaquisme i la seva relació amb la malaltia
Tema 4. Trastorns cardiovasculars Trastorns cardiovasculars i la seva relació amb la malaltia
Tema 5. Problemes de son Conèixer, mesurar el somni i tècniques de tractament de problemes de son
Tema 6. Dolor Definir dolor, fisiologia del dolor, principals teories del dolor, intervenció psicològica en el dolor
Tema 7. Intervencions quirúrgiques (i hospitalització) Intervencions cirurgicas, predictors de la recuperació emocional i física
Tema 8. Càncer Cancer i tècniques d'intervenció psicològica
Tema 9. Cures pal•liatives Cures pal•liatives, les seves principals característiques i intervenció psicològica
Tema 10. Infecció per VIH-SIDA Infecció per VIH / SIDA, principals característiques clíniques i tècniques d'intervenció psicològica
Tema 11. Alimentació i salut Alimentació i la seva relació amb la salut-malaltia
Tema 12. Activitat física i salut Activitat física i la seva relació amb la salut-malaltia

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A6
B4
10 2 12
Treballs
A6
20 25 45
Sessió Magistral
A6
B4
20 10 30
Estudis previs
A6
A7
B4
10 20 30
Resolució de problemes, exercicis
A6
B4
16 15 31
Atenció personalitzada
A6
B4
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Treballs Treballs que realitza l'alumne (tant del contingut teòric com més apicat)
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar per part de l'alumne, segons la planificació de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi i resolució de casos pràctics relacionats amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Atenció personalitzada Temps que els professors tenen reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
Informes de pràctiques 40%
Estudis previs
A6
A7
B4
Treball de reflexió i debat (individual) 10%
Altres  

1 examen tipus test de resposta múltiple

50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

1. Treball de reflexió i debat (individual): 10%

2. Informes de pràctiques: 40%

3. Un examen tipus test de resposta múltiple: 50%

Per tal d’aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de treure una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10) tant als informes de pràctiques com a l’examen. Això vol dirque és necessari aprovar la part pràctica i la part teòrica (l’examen) per separat per tal de que pugui efectuar-se el càlcul de la mitjana i poder així superar l’assignatura. Una puntuació inferior a 5 en qualsevol d’aquestes parts suposarà el suspens de l’assignatura. A més a més d’aprovar les dues parts, és necessari que la mitjana ponderada de tots els elements de l’avaluació sigui superior a 5 sobre 10.

1) Treball de reflexió i debat:

Aquesta activitat noés obligatòria per poder aprovar l'assignatura. Al llarg del quadrimestre, es duran a terme 3 debats presencials durant l'horari de teoria. Per a obtenir la puntuació d'aquesta activitat (10%) l'alumne haurà de assistir i participar en, com a mínim, 2 dels 3 debats i presentar per escrit, al final de la classe, una reflexió sobre aquell debat. 

2) Informes de pràctiques:

Aquesta activitat és obligatòria per poder aprovar l'assignatura. L’assistència a pràctiques no és obligatòria però si ho serà la entrega de, com a mínim, 4 dels 5 informes de pràctiques que es plantejaran durant el curs. El/la professor/a  encarregat/da de les  sessions  de pràctiques, donarà les indicacions pertinents sobre com s’han de realitzar aquests treballs (format, via de presentació, data màxima de lliurament, extensió permesa...etc.). Per tal de superar la part dels informes de pràctiques, la mitjana ponderada de les cinc pràctiques (si es decideix no entregar una pràctica aquesta comptabilitzarà com un 0) haurà de ser, com a mínim, de 5 punts sobre 10.

Per les característiques de les sessions de laboratoris no hi haurà recuperació de la part pràctica, és a dir, si la mitjana de pràctiques és inferior a 5 sobre 10, la part pràctica de l’assignatura constarà com a suspensa.

3) Examen tipus test de resposta múltiple:

Aquesta activitat és obligatòria per poder aprovar l'assignatura. Es realitzarà un examen objectiu tipus test a final del quadrimestre. Per tal de superar aquest examen, els alumnes han d’obtenir  una puntuació de 5 (sobre 10) o superior. Per aquells alumnes que no superin l’assignatura en aquesta convocatòria, es planteja la possibilitat fer un examen de recuperació. Per tal de superar aquest examen de recuperació la puntuació mínima també haurà de ser de 5 (sobre 10).

En totes les activitats, l'originalitat en les aportacions personals és fonamental. Així, doncs, el plagi dels treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. A més a més, no s’acceptarà cap treball lliurat fora de termini o mitjançant una via que no sigui la especificada pel professor responsable de l’activitat.

Els professors donaran les orientacions necessàries per a la realització dels diferents treballs i regularan, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que donen a l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i de treball personal (veure apartat d'avaluació). Igualment, es resoldran els dubtes individuals i concrets que puguin sorgir, tant en l’horari de classe com en horari d’atenció.

Inici de les sessions

Per tal de donar temps a que tothom arribi a l'hora i que es pugui gaudir d'uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minuts després de l'hora en punt.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Amigo, I., Fernández, C. y Pérez-Álvarez, M., Manual de psicología de la salud, (3a Edición), 2009, Madrid
Ortigosa, J. M., Quiles, M.J. y Méndez, F.X. , Manual de Psicología de la salud con niños, adolescentes y familia, , 2003, Madrid
Brannon, L. y Feist, J., Psicologia de la Salud , , 2001, Madrid
Simón, M.A., Manual de psicología de la salud. Fundamentos, metodología y aplicaciones, , 1999, Madrid
León, J.M., Psicología de la salud y de la calidad de vida, , 2004, UOC
Remor, E., Arranz, P. y Ulla, S., El psicólogo en el ámbito hospitalario, , 2003, Bilbao
Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I, Guía de tratamientos psicológicos eficaces II. Psicología de la Salud, , 2003, Madrid
Morrison, V. y Bennet, P., Psicologia de la Salud , , 2008, Madrid
Gil Roales-Nieto, J., Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones, , 2004, Madrid

Complementària Arranz, P., Barbero, J., Barreto, P. y Bayés, R., Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y Protocolos, , 2003, Barcelona
Berry, D. , Health communication: theory and practice., , 2007, Maidenhead
Burton, M. y Watson, M., Counselling people with cancer, , 1998, Chichester
Davy, J. y Ellis, S., Counselling skills in palliative care, , 2000, Buckingham
Esteve, R. y Ramírez-Maestre, C., El desafío del dolor crónico, , 2003, Málaga
Fernández-Abascal, E. , Hipertensión. Intervención psicológica, , 1993, Madrid
Gil, F., Manual de Psico-oncología, , 2000, Madrid
Gutiérrez, T., Raich, R.M., Sánchez, D. y Deus, J., Instrumentos de evaluación en psicología de la salud, , 2003, Madrid
Haber, S., Cáncer de mama. Manual de tratamiento psicológico., , 2000, Barcelona
López, A. E., Hacer frente al cáncer, , 2003, Málaga
McLeod, J., An introduction to counselling, , 1998, Buckingham
Miró, J., Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica, , 2003, Bilbao
Morrison, V. y Bennett, P, Psicología de la salud, , 2008, Madrid
Nikcevic, A.V., Kuczmierczyk, A.R. y Bruch, M., Formulation and treatment in clinical health psychology, , 2006, Londres
Ortigosa, J.M. y Méndez, F.X., Hospitalización infantil. Repercusiones psicológicas, , 2000, Madrid
Palomo del Blanco, M.P., El niño hospitalizado. Características, evaluación y tratamiento, , 1995, Madrid
Taylor, S.E., Psicología de la salud, , 2007, Méjico

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili