Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Emoció, ansietat i estrès

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Codi 11204248
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
 A4 Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
EMOCIÓ 1.-Antecedents.

2.-Definicions d'emoció.

3.-Diferències i semblances de l'emoció, l'ansietat i l'estrès

4.-Filogènesi de la resposta emocional. Instint, emoció i sentiment..

5.-Suport i procés fisiològic de la resposta emocional

6.-Plasticitat neuronal i plasticitat emocional. La qüestió de la tendència a la repetició

-------------------------------------------------------------

L'ANSIETAT i LA POR 1.-Fenomenologia i suport fisiòlogic de l’ansietat.

2.-L'Ansietat i la Por, les dos cares de la mateixa moneda.

3.-Relacions i interaccions entre diverses estructures psicopatològiques, l'ansietat i la por.

4.-La por i el desenvolupament emocional: l'afecció i el procés de separació.

5.-Ansietat i rendiment

--------------------------------------------------------------
L'ESTRÈS

1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.

2.-Antecedentes històrics: la sindrome general d'adaptació.

3.-Definicions de l'estrès

4.-L'estrès com a procés: els mediadors biològic, cognitiu i social i els mecanismes inconscients.

5.-L'afrontament.

6.-L'estrès i l'Organització.

7.-El burn-out

8.-Registres i questionaris.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
30 60 90
Seminaris
B2
28 28 56
Atenció personalitzada
1 1 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisis reflexió.
Seminaris Desplegament, anàlisi, debat i resolució del material presentat als seminaris.La naturalesa d'aquest material consisteix en un desplegament amb suport audiovisual de l'emoció de la por, en diferents vessants i matisos.
Atenció personalitzada A petició de l'alumne de dubtes no resolts a l'aula.

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne sobre dubtes no resolts a l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
Dues proves objectives tipus test. La primera dels dos temes, Emoció i Ansietat a la finalització de la exposició magistral dels continguts. La segona del tercer tema, Estrès. Cada prova es durà a terme la setmana següent de la finalització de cada unitat.Total dues proves.Cada una constarà de aproximadament 25 items amb tres possibilitats de resposta. . Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final. 50% cadascuna de les proves.

S'aprova l'assignatura si la mitjana de les dues proves dona el valor de 5 o més.
Seminaris
B2
El material treballat als seminaris formaran part de les preguntes de les dues proves objectives aplicables a les sessions magistrals, de manera que l'avaluació de les sessions magistrals i dels seminaris serà conjunta i única. 50% cadascuna de les proves.

S'aprova l'assignatura si la mitjana de les dues proves dona el valor de 5 o més.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assistència a les classes magistrals i als seminaris serà obligatòria en un mimin del 80%.

El no compliment d'aquest requisit significa la no superació de l'assignatura.

  • D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluades. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.
  • Tant a les classes magistrals com durant els seminaris no es podrà fer servir cap dispositiu mòbil, això inclou tot el ventall que va des d'un telèfon mòbil fins l'ordinador. No cal insistir que durant les avaluacions, la presència d'aquests dispositius serà sancionada amb l'expulsió de l'examen.
  • La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluada d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluada. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.

SEGONA CONVOCATÒRIA: Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podran accedir a una segona convocatòria on hauran de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels continguts que no hagin estat superats. La prova serà de 10 preguntes curtes a desenvolupar sobre la part del temari no aprovada El resultat farà mitjana amb la puntuació de l'avaluació continuada..

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluada. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Bermudez, J., Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.), Manual de Psicología de la personalidad , 1996, Barcelona:Paidos.
Buendía Vidal, J., Estrés y Psicopatología, 1993, Madrid, Pirámide
.De Board, R., El psicoanálisis de las Organizaciones, 1980, Buenos Aires, Paidos
Enriquez Soriano, A., Estrés: cómo aprender en la encrucijada, 1997, Madrid, Olalla
Flórez Lozano, J.A. , Síndrome de "estar quemado". , 1994, Barcelona, Edikamed
Guilera, Ll., , Más allá de la inteligéncia emocional, 2007, Barcelona, Thomson

Barriga, S., León, J.M. (1990). Psicología de la salud: Aportaciones desde la psicología social. Sevilla: Sedal Alfar.

Bermudez, J. (1996). Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.),  Manual de Psicología de la personalidad  (Pp.177-208). Barcelona:Paidos.

Buendía Vidal, J. (Ed.). (1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide.

Campbell, D., Stanley,J. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorrortu (Edición original en inglés 1966).

Clemente, M. (1988). Evaluación de programas. En R. Reyes (Ed). Terminología científicosocial. Aproximación crítica. Barcelona: Anthropos.

Clemente, M. (1992). Psicología Social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema.

Cohen, E., Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI.

Cook, T.D., Reichardt, CH.S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata (Edición original en inglés 1982).

De Board, R. (1980). El psicoanálisis de las Organizaciones. Buenos Aires. Paidos (Edición original en inglés 1978).

Diaz de Quijano y Arana, S. (1993). La Psicología Social en las Organizaciones. Barcelona: Fundamentos.

Enriquez Soriano, A.  (1997). Estrés: cómo aprender en la encrucijada. Madrid: Olalla.

Fernandez Ballesteros, R. (Ed.) (1995). Evaluación de programas, Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.

Flórez Lozano, J.A. (1994). Síndrome de "estar quemado". Barcelona. Edikamed.

Guilera, Ll., (2007) Más allá de la inteligéncia emocional. BCN. Thomson

Haynal, A., Pasini, W. (1980), Manual de medicina psicosomática. Barcelona: Toray-Masson (Edición original en francés 1980).

Herrero Velasco, L. (et al). (1983). Trastornos de ansiedad en Medicina. Barcelona: Hoechst Ibérica.

Ibáñez, J. (1988). Cuantitativo-Cualitativo. En R. Reyes (Ed.), Terminología científico-social. Aproximación crítica (Pp.)  Barcelona: Anthropos.

Kelly, J.A. (1998). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao. Desclée de  Brouwer.

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca.

López, J.C., Gómez, G. (1998).Trastornos de pánico. Manual práctico para su tratamiento. Valencia. Promolibro.

Martin, D., Boeck, K., (1997 nteligencia emocional ¿Que es? Madrid. Edat

Martinez, F., Garcia, C. (1993). Emoción, estrés y afrontamiento. En A, Puente (Ed.), Manual de Psicología Básica (Pp  ). Madrid: Eudema.

Maslach, CH. (1982). Burnout. The cost of caring. New York: Prentice Hall Intenational.

Maslach, CH., Jackson, S.E. (1997). Inventario Burnout de Maslach. Barcelona: Tea (Traducción y adaptación del original en inglés Maslach Burnout Inventory, Manual. Palo Alto: CPP. 1986).

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento

Mills, J. (1990). Cómo superar el estrés. Bilbao: Deusto ( Edición original en inglés 1990).

Morgado Bernal,I. (2007). Emociones e inteligencia social: Las claves para una allianza entre los  sentimientos y la razón.

Peirò, J.M. et al. (1992). Estrés de rol y bienestar psicológico en el trabajo del estrés. Barcelona: Martínez Roca.. En J.L. Alvaro et al. (Eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental (Pp   ). Madrid: Siglo XXI.

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Peirò, J.M., Salvador, A. (1993). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Pokras, S. (1992). Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente. Mexico: Gei.

Popper, K. (1962). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.

Ribera, D., et al. (1993). Estrés laboral y salud en profesionales de enfermería. Estudio empírico en la provincia de Alicante. Alicante: Secretariado de publicaciones. Universidad de Alicante.

Rodriguez fernández, A. (1988). Psicología de las Organizaciones. Valencia: Promolibro.

Rodriguez Fernández, A. (Ed.)  (1994). Las Organizaciones a debate. Una perspectiva psicosociológica. Granada: Universidad de Granada.

Rof Carballo, J. (1982). Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una medicina dialógica. Madrid: Labor.

Tobeña, A. (1997).  El estrés dañino. Madrid: Aguilar.

Troch, A. (1982). El estrés y la personalidad. Barcelona. Herder.

Valdés, M., De Flores, T. (1985). Psicobiología del estrés. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ/11204007
 
Altres comentaris
Escriure correctament. Desplegar un mínim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets mínims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrrec tant dels encerts com dels errors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili