Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicofarmacologia i drogodependències

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOFARMACOLOGIA I DROGODEPENDÈNCIES Codi 11204240
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Adreça electrònica diana.ribes@urv.cat
jesus.frutos@urv.cat
Professors/es
RIBES FORTANET, DIANA
FRUTOS GONZÁLEZ, JESÚS
Web
Descripció general Coneixements sobre els mecanismes neurobiològics implicats en els efectes de les principals substàncies psicoactive, les bases neuroanatòmiques i neuroquímiques de les conductas addictives, i el tractamet psicofarmacològic de les prinicpals psicopatologies

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
 A6 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,...), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- CONCEPTES BÀSICS EN PSICOFARMACOLOGIA
TEMA 2.- TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA DEPRESSIÓ I EL TRASTORN BIPOLAR: ANTIDEPRESSIUS I ESTABILITZADORS DE L’ÀNIM
TEMA 3.- TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE L’ANSIETAT: ANSIOLÍTICS
I HIPNÒTICS
TEMA 4.- TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DEL TOC I TRASTORNS FÒBICS
TEMA 5.- TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE L’ESQUIZOFRÈNIA: ELS
ANTIPSICÒTICS
TEMA 6.- CONCEPTES BÀSICS EN DROGODEPENDÈNCIES
TEMA 7.- TRASTORN PER ALCOHOLISME
TEMA 8.- TRASTORN PER OPIÀCIS
TEMA 9.- TRASTORN PER COCAÏNA
TEMA 10.- TRASTORN PER DROGUES DE SÍNTESI
TEMA 11.- TRASTORN PER CANNABIS
TEMA 12.- TRASTORN ADDICTIU PER POLICONSUM

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A4
29 52.2 81.2
Seminaris
B6
15 18 33
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B6
15 16.5 31.5
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
A4
A6
B6
0.5 0.5 1
Proves mixtes
A4
A6
1 1 2
Proves pràctiques
A6
B6
0.5 0.5 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del programa i el funcionament de l'assigantura
Sessió Magistral Explicacions magistrals sobre els continguts de la matèria, visualitzacions de videos, lectures, i debats sobre els materials emprats
Seminaris Seminaris sobre temes concrets de l'assigantura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Estudi i resolució de casos practics i reals, lectures, etc
Atenció personalitzada Per tal d'acabar d'entendre tots els conceptes i processos que s'expliquen a l'assignatura així com per tal de realitzar adecuadament la presentació oral a la resta de companys és necessària la utilització de l'atenció personalitzada. L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenciò del professorat que romandrà penxat a la porta dels seus despatxos.
Es recomana concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Atenció personalitzada
Descripció
Per tal d'acabar d'entendre tots els conceptes i processos que s'expliquen a l'assignatura així com per tal de realitzar adecuadament la presentació oral a la resta de companys és necessària la utilització de l'atenció personalitzada. L'alumnat podrà comptar amb atenció personalitzada dins l'horari d'atenciò del professorat que romandrà penxat a la porta dels seus despatxos. Es recomana concertar cita prèvia via el correu electrònic de la universitat. No es contestarà cap correu que no sigui enviat des del correu corporatiu.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A6
B6
Es tracta de la resolució de problemes, casos i exercicis, així com debats, etc durant les sessions pràctiques 30
Proves de desenvolupament
A4
A6
B6
Es tracta de resums o qüestions a resoldre a l'aula durant les classes magistrals arrel de la bibliografia facilitada al Moodle o a copisteria. 10
Proves mixtes
A4
A6
Es tracta d'un o varis examens amb preguntes objectives tious test i preguntes curtes 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Salazar, M., Peralta, C., Pastor, F.J. , Manual de Psicofarmacología., Médica Panamericana., 2011
Lorenzo, P., Ladero, J.M., Leza, J.C., Lizasoain, I., Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación., Médica Panamericana, 2009

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili