Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Neuropsicologia II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) NEUROPSICOLOGIA II Codi 11204239
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Web
Descripció general Proporcionar a l'alumne coneixements teòrics i pràctics per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, en relació a diferents patologies cerebrals, envelliment i demències i introduir-los a la neuropsicologia de la infància

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Patologia cerebral
2. Envelliment, demències i altres processos neurodegeneratius
3. Introducció a la neuropsicologia infantil

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A6
15 30 45
Pràctiques clíniques
A6
B4
9 15 24
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A6
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i explicació del planing i funcionament
Sessió Magistral Exposició teòrica dels continguts
Pràctiques clíniques A les pràctiques de l'assignatura s'explicarà com dur a terme una avaluació, que hauran de dur a terme i entregar un treball sobre l'aplicació i interpretació dels resultats
Atenció personalitzada Els alumnes podran tenir una atenció personalitzada durant les pràctiques i a l'horari d'atenció del professor

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes podran tenir una atenció personalitzada durant les pràctiques i a l'horari d'atenció del professor

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques clíniques
A6
B4
S'aplicarà una avaluació que s'haurà de recollir en un treball els resultats i la interpretació 40
Proves mixtes
A6
Prova mixta on s'ha avaluaràn els continguts de l'assignatura 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per les característiques de les pràctiques no hi haurà una segona convocatòria.

S'haurà de treure un mínim de 4.5 de nota en cadascun dels apartats per a fer la mitjana de l'assignatura. Per sota de 4.5 en algun dels apartats no es farà la mitjana i es considerarà suspesa l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.

 


Fonts d'informació

Bàsica Junqué i Barroso, Manual de Neuropsicologia, , 2009

Complementària Tirapu i cols, Neuropsicologia, , 2011
Alberca i López-Pousa, Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ,
Artigas-Pallarés i Narvona, Trastornos del neurodesarrollo, , 2011
Lerín MJ, Día a día con la Enfermedad de alzheimer, , 2013

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
NEUROPSICOLOGIA I/11204105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili