Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Formació de personal

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) FORMACIÓ DE PERSONAL Codi 11204231
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa AN
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BONASA JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Aquesta assignatura forma part de le menció de Tècnic/a de relacions laborals. Per obtenir-la cal superar 18 crèdits de les assignatures de la menció. La resta de crèdits optatius, fins a 30, poden ser de tota l'oferta d'assignatures optatives activades del Grau. A l'assignatura QVL es vol apostar per la "qualitat total" vol dir complir un seguit d’aspectes reflexats en les normes establertes per directrius ISO, l’EFQM, ... Sovint, en auditar qualitat, l’empresa coneix i avalua processos, llocs de treball, gestió de persones, capitals, ... que potser n’eren desconegudes. Un treballador pot jutjar si la satisfacció i la qualitat de vida representen o no dificultats psicosocials per realitzar be la feina. A l'assignatura farem l’anàlisi de les característiques de l’entorn, analitzant situacions on l’estrès es manifesta i l'apendrem a enregistrar. Tot plegat per assolir els objectius de formar per potenciar una salut laboral i la qualitat de vida laboral dins un entorn d’organitzacions saludables que cobreixin amb escreix els nivells de qualitat de servei que se’ls exigeix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
 B8 Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
Estableix objectius clars pel projecte
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i en la seva orientació a un rendiment elevat
Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que té a la seva disposició
Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Formació: aspectes i conceptes introductoris 1.1 Aproximació històrica a la Formació de Personal
1.2 Formació i desenvolupament.
1.3 Formació i aprenentatge
2. Formació a l'empresa: evolució i realitat 2.1 Gestió del procès de la formació
2.2 Inversió o despesa?
3. Tècniques individualitzades 3.1 Mètodes individualitzats i estandaritzats orientats a l’ensenyament i a l’aprenentatge
3.2 Coaching
3.3 Mentoring
4. Tècniques semiestandaritzades 4.1 Noves tecnologies
4.2 Ensenyament a distància
5. Tècniques situacionals 5.1 Outdoor training
5.2 Indoor training
5.3 Simuladors
6. Formació i estructura organitzativa 6.1 Disseny, aplicació i avaluació del Pla de Formació
7. Presentacions orals 7.1 Recomanacions bàsiques
7.2 Sessions formatives

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A8
A14
2 1 3
Sessió Magistral
A8
A12
A14
10 10 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5
12 15 27
Treballs
A8
A12
A14
B5
8 15 23
Atenció personalitzada
A8
A14
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de la dinàmica de l'assignatura, sondeig dels coneixements previs, habilitats i expectatives de l'alumnat. La Formació de Personal com a sortida professional.
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics de l’assignatura. idees importants i exemples. L’exposició anirà recolzada amb presentacions fetes amb el programa informàtic Powerpoint i altres mitjans tradicionals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Assistència i participació activa a un mínim del 80% de les sessions. Anàlisi, discussió i resolució d'activitats plantejades a classe ja sigui presencial o virtual. Implica l'entrega dins dels plaços establerts per la professora. El no fer-ho en temps i forma implica una no puntuació.

Treballs Elaboració en grup d'un pla de formació realista, novedós i aplicat (seguint els criteris marcats a l'assignatura) que s'haurà d'exposar oralment davant de la classe utilitzant els medis que es considerin adients.
Atenció personalitzada Atenció als dubtes respecte l'assignatura així com la preparació del Pla de Formació abans de la seva exposició.

Atenció personalitzada
Descripció
Personalment al despatx en horari d'atenció i prèvia petició o bé virtualment mitjaçant e-mail o moodle

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A8
A14
B5

Assistència mínima obligatòria del 80%, participació i resolució de les activitats i casos pràctics que es vagin plantejant durant l'assignatura dins del termini fixat per la professora. La no entrega en data o forma implica qüalificació de no apte. convocatòria.
Aquesta part tindrà un valor del 50%
Treballs
A8
A12
A14
B5
En grup, elaboració i exposició davant de la classe d'un pla de formació realista, novedós i aplicat Aquesta part tindrà un valor del 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assistència a les classes és obligatòria. En cas de no ser possible s'ha de comunicar com a màxim una setmana desprès de començar el quadrimestre de cara a establir programa específic d'activitat. De no complir-se aquest tràmit no es podrà superar l'assignatura.

La realització i superació de les pràctiques (presencials o compensatòries) és obligatòria per tal d'aprovar l'assignatura a l'igual que el treball i presentació grupal. Superar l'assignatura requereix d'una puntuació mínima de 5 en examen i activitats.

No es pot aprovar l'assignatura sense participar de manera activa i fer les exposicions pertinents que es vagin demanant. No s'acceptarà cap excusa per tal de no fer-ho.

L'avaluació en segona convocatòria es realitzarà mitjançant un examen en forma de preguntes curtes i l'elaboració d'un Pla de Formació (escrit i presentació) que s'haurà de lliurar el dia de l'examen en paper, powerpoint i gravació en format DVD.

Durant les activitats d'avaluació no es podrà fer servir cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades, sent motiu directe de desqualificació. Així mateix no està permès l'ús de telèfons mòbils durant les classes.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats d'avaluació. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiant/a.


Fonts d'informació

Bàsica Luis R. Gómez-Mejía, David B. Balkin, Robert L. Cardy , Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 3ª Edición, 2004
Alfonso C. Morales Gutiérrez, J. Antonio Ariza Montes, Emilio Morales Fernández, Gestión Integrada de Personas. Una perspectiva de organización., 2ª Edición, 2000
Buckley,R.; Caple, J., La formación.Teoría y práctica, ,
Castanyer Figueras, F., La formación permanente en la empresa, , 1988
Ives, W., Evaluación de destrezas y análisis de necesidades para el profesional de la formación., , 1991
Maclelland, D.C., Human Motivation, , 1987
Mitrani A.; Dalziel M. y Suarez De Puga, I. , Las competencias: clave para una gestión integrada de los recursos humanos, , 1992
Randell, G.; Packard, P. Y Slater, J. , La valoración y formación del personal, , 1988
, , ,
Guía para la formación de la Comunidad de Madrid. , Técnicas de Formación, S.A., , 1995

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Les característiques de l'assignatura fan imprescindible presentacions orals individuals i grupals davant del grup-classe. És quelcom a tenir en compte a l'hora de valorar la matrícula a la mateixa. En tot cas es recomana que, d'haver-hi algun problema en aquest sentit, es comuniqui a la docent a la major brevetat per tal d'evitar complicacions posteriors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili