Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Selecció de personal

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) SELECCIÓ DE PERSONAL Codi 11204230
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general L'assignatura pretén ensenyar l'alumne a saber com es gestiona un procès de selecció de personal, des de la demanda del treballador per part de l'empresa, fins a l'adequada valoració de tots els candidats i la corresponent presa de decisions.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans
Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analizant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia del treball, les organizacions i els recursos humans.
 A7 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A11 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicología del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analizant els resultats i la eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia del treball, les organizacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Troba la solució adequada
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
1 El Proceso de Selección de Personal: generalidades. 1.1Reclutamiento, selección e integración del personal.
1.2Sustentos teóricos de los criterios de selección.
1.3El proceso de selección típico.
2 El análisis del Puesto de Trabajo. 2.1Descripción del puesto de trabajo.
3 El Profesiograma. 3.1Características del candidato
4 La Fase de Reclutamiento en el Proceso de Selección. 4.1Fuentes internas de Reclutamiento.
4.2Fuentes externas de Reclutamiento.
4.3Técnicas de Reclutamiento.
5 Evaluación y Entrevista en el Proceso de Selección. 5.1Pruebas psicológicas
5.2Pruebas de conocimientos
5.3Pruebas de destreza o simulación
5.4Entrevista de Selección

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A7
A11
14 0 14
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7
B2
14 10 24
Treballs
A5
2 4 6
Atenció personalitzada
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Explicació, per part del professor, dels continguts de l'assignatura
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Treball per grups (es definiran en el seu moment) d'un supòsit pràctic sobre un procès de selecció hipotètic amb tots els seus pasos
Treballs Al final del procés del supòsit pràctic, elaboració d'un treball de caire professional
Atenció personalitzada Seguiment dels treballs en equip: procès de selecció

Atenció personalitzada
Descripció
Es farà a les sessions pràctiques i a les hores de tutoria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5
S’avaluarà la nota de pràctiques de la següent manera: el 75% correspondrà a un informe final del treball i el 25% restant correspondrà a l’assistència als seminaris. Això correspondrà al 50% de la nota final. 50%
Altres   S’avaluarà la part teòrica de l’assignatura amb un examen tipus test que tindrà un pes final a la nota del 50%. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Quintanilla, I. (Dir.), Selección y Evaluación de Personal (La entrevista en el proceso de Selección)., , 1992
Salgado, J. y Moscoso, S, Entrevista conductual estructurada de selección de personal, , 2001
Goodale, J, La Entrevista: Técnicas y aplicaciones para la empresa, , 1998
Guth Aguirre, A, Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos., , 1994

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili