Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia comercial i del consum

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Codi 11204226
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Web
Descripció general ntroducció al comportament del consumidor i al Marketing. Comprensió de terminologia específica Coneixement dels diferents models per a la comprensió i estudi del comportament del consumidor. Reflexionar sobre la formació i canvi de les actituds del consumidor, les necessitats bàsiques del seu comportament Comprensió de la influència de la cultura en la regulació del comportament del consumidor: Valors, costums, ...

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.Conceptes i dimensions psicològiques i econòmiques del consum.
1.1. Qüestions elementals
1.2. Conceptes de consum i Màrqueting
1.3. Referències històriques: arrels interdisciplinàries. Dimensions Psicològiques i econòmiques de la Psicologia econòmica i del consumidor a Espanya.
1.4. Qüestions per a reflexionar i debatre

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“Delimitando los conceptos: psicologia aplicada al marketing”. Ismael Quintanilla. 2002. Psicologia del consumidor. Prentice Hall. (pàg. 14-33)
Tema 2. Teories i models del comportament del consumidor.
2.1. Teoria i avaluació de Models
2.2. Tècniques d’investigació de la conducta del consumidor. La segmentació de mercats.

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“Modelos explicativos de la conducta del consumidor” Pàg 40-52 Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall

“Segmentación del mercados” Pàg 33-52. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001

“El comportament del consumidor i l’estratègia de màrqueting” Alejandro Molla. Comportament del consumidor UOC. (pàg 21-28)

Tema 3. Dimensions psicològiques del consumidor.
3.1. Conceptes bàsics sobre motivació del consumidor
3.2. Personalitat i comportament del consumidor
3.3. Percepció i aprenentatge del consumidor
3.4. Formació i canvi de les actituds del consumidor

Articles d’ampliació per treballar a classe:
”Motivación del consumidor”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001. (pàg 78-91)

“Personalidad de marca. Identidad propia e imagen de si mismo”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg. 109-117)

“Imagen de marca y posicionamiento: la estructura de las percepciones” Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg 59-65)

“Estrategias del cambio de actitudes” . Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg 212-223)
Tema 4. Dimensions socials del consumidor.
4.1. Grups de referència e influència social
4.2. La cultura
4.3. Els valors
4.4. La família
4.5. Processos decisoris del consumidor

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“La cultura i el marketing mix: el producto, el precio, la comercialización y la comunicación”. Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg. 188-193)

“Del constructor de imagenes a la cultura de la instantaneidad” Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall (pàg. 126-129)
Tema 5. Psicologia i Marketing Social.
5.1. Comprensió i fonaments del Marketing social
5.2. Desenvolupament de programes de Marketing social
5.3. Gestió de Marketing social
5.4. Publicitat i Marketing social

Articles d’ampliació per treballar a classe: (els articles estan disponibles a la fotocopiadora)
“La convergencia del management y del marketing en el ámbito de las causas sociales. Una referencia al caso español. (pàg 52-62) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“La acción social de las empresas según el ciudadano”. (pàg 25-28) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“Acción social en Telecinco”. (pàg 45-47) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Presentacions / exposicions
6 8 14
Sessió Magistral
15 18 33
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
11 15 26
Atenció personalitzada
0 0 0
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà el programa i els objectius de l'assiganatura i es respondrà a un Qüestionari personal que servirà per conèixer quin és el punt de partida respecte els coneixements sobre els temes del curs, reflexió sobre quins son els "prejudicis" sobre el consum i el consumidor i com es defineix cadescú com a tal. Aquest Qüestionari serà desenpolsa al final de l'assignatura per contrastar el canvi d'actitud respecte els coneixements inicials i respecte a la definició pròpia com a consumidor.
Presentacions / exposicions alguns dels temes aniran il.lustrats d'exposicions de casos pràctics reals o simul.lats per part de professor.
Alguns dels treballs dels alumnes requeriran d'una exposició a classe.
Les exposicions podran contemplar l'ús dels aparells tecnològics a l'abast a les aules i de l'aplicació de programes informatics que facilitin les mateixes.
Sessió Magistral A partir d’una primera aproximació al tema a través de l'exposició dels plantejaments teòrics fonamentals a modus introductori per part del professor, s'exposaran en línies generals cada un dels temes, acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Seguidament a cada tema, es procedirà a aprofundir en cada un a partir de la lectura i reflexió d’uns articles per a cada subtema tractat. Es complementarà amb el treball pràctic ja sigui individual o en grup (composició 4-6 persones). Cada article haurà de ser llegit individualment i prèviament a al tema corresponent. Basant-se en aquest i en els continguts tractats a les classes magistrals, es respondrà a qüestions concretes o es realitzaran diferents exercicis o activitats. El treball sobre cada pràctica feta a classe, serà penjat per l'alumne a l'espai de moodle corresponent i comptarà per avaluar l’assignatura.
En alguns temes caldrà la recerca de dades i fer treball de camp per la pràctica, fora del recinte universitari.
Les classes pràctiques son obligatòries
Atenció personalitzada Els alumnes disposaran de l'horari d'atenció del professor per resoldre dubtes i aprofundir en els temes que calgui.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran de l'horari d'atenció del professor per resoldre dubtes i aprofundir en els temes que calgui. Al despatx 5.1 de la Planta 5 Edifici Ventura i Gasol.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
La part teòrica de l'assignatura, serà avaluada a partir d’un examen, que combinarà preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test i resolució de casos pràctics.
Comptarà el 60% de la nota final. Cal aprovar la prova teòrica per que se li pugui promitjar la prova pràctica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
La part pràctica de l'assignatura serà avaluada a partir de les pràctiques realitzades a classe, on es comptaran: la qualitat dels treballs, de la participació a classe, exposició a classe d’alguns treballs (s’indicarà en cada cas). Aquesta part comptarà el 40% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica

·         Quintanilla, I. (2002). Psicologia del Consumidor.. Madrid. Pearson Educación S.A.

·         Rovira Celma, A. (2000, 2a reimpressió)  Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. Madrid Pearson Educación S. A.

·         Tellis, G.J. i Redondo I. (2002) Estrategia de publicidad y promoción. Madrid. Pearson Educación S. A:

·         León J. L, Yolabarria, E. (1991). Conducta del consumidor y Marketing. Bilbao Deusto

·         Quintanilla Pardo, I. (1994). Marketing y psicologia. Concepto y aplicaciones. Valencia: Promolibro.

·         Schiffman, L.G. i Lazar Kanuk, L. (2001) Comportamiento del consumidor. Mèxico Prentice Hall

·         London Davis, L. i otros. (1995). Comportamiento del consumidor y aplicaciones. 2a edicion Mc Graw Hill.

·         Hawkins, del y otros. (2004). Comportamiento del consumidor. Construyendo estrategias de marketing. 2a ed. Mèxico Mc Graw Hill.

·         Hugo Schake Ayechu. (1990). El comportamiento del consumidor. 2ª ed. México Trillas.

·         Roger D. Blackwell y otros. (2002). Comportamiento del consumidor. México Thomson Cop.

·         Meter, J. Paul. (2006). Comportamiento del consumidor y estrategias de marketing. México Mc Graw Hill

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11204003
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11204112
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili