Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Tècniques d'intervenció psicosocial

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL Codi 11204225
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GONZALEZ RECIO, SONIA
Adreça electrònica sonia.gonzalez@urv.cat
Professors/es
GONZALEZ RECIO, SONIA
Web
Descripció general L'assignatura vol ser una introducció a la psicologia del treball aplicada al comportament organitzacional, estudiat a través de les estructures organitzacionals i la seva interacció amb els individus.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
 B4 Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C6 Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
1. Marcs teòrics i conceptes fonamentals d'intervenció psicosocial.
2. Models i estratègies d'intervenció psicosocial.
3. Programació i avaluació de la intervenció psicosocial.
4. Aspectes ètics i professionals del personal intervinent.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
A7
10 15 25
Sessió Magistral
A6
13 13 26
Treballs
A6
A7
B2
B4
4 16 20
Atenció personalitzada
2 0 2
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es tracta d'una sessió on el professor/a es presenta als nou alumnat, recull informació sobre els coneixements previs d'aquests en la matèria a tractar, interessos, motivacions i expectatives respecte a l'assignatura. Es farà amb preguntes genèriques i/o dinàmica a l'aula .
A continuació, s'explicarà el contingut de l'assignatura, els objectius,la metodologia que es seguirà i els criteris d'avaluació.
I abans de finalitzar,es deixarà un temps per a preguntes i precs per al alumnat.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació de casos pràctics o dinàmiques problema, amb el posterior anàlisi de la situació i la seva resolució ,la majoria en l'aula. En algunes ocasions, aquestes activitats poden donar lloc a un debat a l'aula, molt valorable pel professor/a.
Normalment, serà una activitat que es realitzarà en petits grups i el resultat s'haurà de presentar al professor/a en el temps d'entrega establert per aquest, amb penalització en cas de no fer-ho.
Sessió Magistral Durant la sessió magistral el professor/a exposarà de manera oral els continguts teòrics de l'assignatura, relacionant-los amb les sessions anteriors i amb els tallers de pràctiques, posant ènfasi en les idees més importants i posant exemples clarificadors dels conceptes tractats.
Durant les sessions també s'aniran resolen els dubtes que els alumnes puguin presentar.
Dita exposició anirà recolzada amb presentacions de Powerpoint i altres mitjans que es considerin convenients per la correcta realització de la classe.
Treballs Podem trobar de recerca d'informaicó sobre un tema concret a treballar en l'assignatura; però també treballs que suposin el disseny i desenvolupament de projectes que hi estiguin relacionats amb les tècniques adquirides en les sessions magistrals.
Atenció personalitzada L'alumne té dret a demanar tant via e-mail com presencialment una atenció personalitzada pel part del professor/a, per tal de ressoldre els dubtes que hi vagin surtint al llarg de l'assignatura.
Aquests dubtes poden ser tant de la teoria donada com dels treballs pràctics a desenvolupar.

Atenció personalitzada
Descripció
Durant l'atenció personalitzada el professor/a estarà a disposició de l'alumne per aclarir els dubtes teòrics i pràctics de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A6
A7
L'alumne presentarà dues pràctiques realitzades grupalment a classe, en els terminis establerts pel professor/a amb penalització del 20% sobre la nota de la pràctica en el cas de no fer-ho.
L'entrega dels treballs pràctics es realitzaràn a través d'una de les vies que estipuli el professor/a. (e-mail, paper o espai obert al moodle).
Es imprescindible que totes les pràctiques proposades pel professor/a estiguin aprovades amb una qualificació mínima de 5 punts cadascuna per a ser valorables en el còmput d'avaluació de l'assignatura. Notes inferiors es comptaràn com a no superat i suposaran que l'alumne hagi de presentar-se a l'examen pràctic de segona convocatòria.
60%
Treballs
A6
A7
B2
B4
El treball de recerca es presentarà de manera col.lectiva i en el termini que s'especifiqui el professor/a al moodle,amb penalització del 20% sobre la nota del treball en el cas de no fer-ho.
L'entrega dels treball realitzarà a través d'una de les vies que estipuli el professor/a (e-mail, paper o espai obert al moodle).
El treball ha d'estar aprovat amb una qualificació mínima de 5 punts per a ser valorable en el còmput d'avaluació de l'assignatura. Notes inferiors es comptaràn com a no superat.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (Vol. 2): Aspectos Psicosociales del trabajo., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F., Tratado de Psicología del Trabajo (VOl. 1): La actividad laboral en su contexto., Madrid: Síntesis Psicología, (1996)
TOUS, J., ESCUER, J., FERRÉ, F. I ORELLANA, A., Psicología del Treball per a Relacions Laborals., Tarragona: SErvei Lingüístic., (1998)
RODRÍGUEZ, A., Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones., Madrid: Pirámide., (1998)
TRECHERA, J.L., Introducción a la Piscología del Trabajo, Bilbao: Desclée de Brouwer, (2000)
GUILLÉN, C. GUIL, R., Psicología del Trabajo para las Relaciones Laborales, Madrid: McGraw-Hill, (2000)
PEIRÓ, J.M., Psicología de las Organizaciones (Vol. 1 i 2), Madrid: UNED, (1986)
ROBBINS, S.P., Comportamiento Organizacional, México: Prentice Hall, (2006)
PALACÍN DESCALS, F.J. (coord.), Psicología de la Organización, Prentice Hall, (2005)
Alles, Martha, 200 modelos de CV, Editorial Granica, (1996)
GIL,F. DE LA HERA,C., Introducción a la psicología de los grupos.Teoría y aplicación, Síntesis, (2000)

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili