Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Paquets informàtics en l'anàlisi de dades

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Codi 11204215
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Anglès
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Web
Descripció general The main purpose of this subject is to acquire the basic skills and techniques to analyse data in informatic programmes, using Excel and specially SPSS. The specific objectives are: 1. Acquire and/or increase the knowledge about how to convert raw data from questionnaires, interviews, etc. into numbers and how to organize them before to start a statistical analysis. 2. Acquire knowledge and skills about statistical measures with one variable and with two variables using SPSS. 3. Acquire and/or consolidate skills about how to write a scientific report of the results following APA guide.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Mesurar variables psicològiques, processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7 Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A8 Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
 B3 Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
 B4 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B6 Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Unit 1. Data encoding 1.1. General introduction
- Definition of a research
- Definition of variable and types of variables
- Basic aspects of a questionnaire
1.2 Basic aspects of data encoding
- Data encoding
- Data entry in Excel and SPSS
- Data importation between programs
1.3. Manipulation and data labelling
- Selection of cases or groups
- How to create, transform and calculate variables
- Syntax window
Unit 2. Analysis with one variable 2.1. Explorer analysis
- Visual analysis
- Graphs and plots
2.2. Frequencies and measures of dispersion and central tendency
Unit 3. Analysis with two variables 3.1. Statistical inference
- Crosstabs. Chi square test
- Means comparison. T test, One-Way Anova
- Non parametric tests
3.2. Correlation and lilnear prediction
- Pearson, ordinal and partial correlation
- Linear prediction

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A5
A6
A7
A8
A9
A10
20 20 40
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B2
C2
24 40 64
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B6
C2
C3
C4
8 35 43
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries General introduction of the subject
Sessió Magistral Explanation of contents: codification data, explore analysis, frequencies and measures of dispersion and central tendency, plots, analysis with two variables: t test, Anova, crosstabs, non parametric tests, Pearson, ordinal, partial correlation and linear prediction.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Daily will be practical sessions using Excel and /or SPSS
Atenció personalitzada All the students will be attended personally in the Apqua Room at the timetable specified and also at any time by electronic mail at the following address: montserrat.domenech@urv.cat

Atenció personalitzada
Descripció
All the students will be attended personally in the Apqua Room at the timetable specified and also at any time by electronic mail at the following address: montserrat.domenech@urv.cat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Contents will be evaluated in classroom reports and also in a final report
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B2
C2
Continuous evaluation using classroom reports that students will upload to the Moodle at the end of each class. Teacher will propose seven practice works, each of one will obtain maximum one point. The best six reports will count for the final mark (60% of the final mark). 0,6
Proves pràctiques
A5
A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2
B3
B4
B6
C2
C3
C4
A final report. Teacher will give to the students some data to be analyzed and students will do all the analysis at home with SPSS and will explain the main results. The APA guide will be followed. This final report will be presented the official day of the exam. 0,4
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

English is the language used not only in the classroom but also in the evaluation process, and will no be accepted works written in another language.

-->


Fonts d'informació

Bàsica Navas, M.J., Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica, UNED, 2001
Solanas, A.; Salafranca, L.; Fauquet, J.; Núñez, M.I., Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento., Thomson, 2005
Pérez, C., Técnicas estadísticas con SPSS 12. Aplicaciones al análisis de datos, Pearson Prentice Hall, 2005
Vigil, A; Lorenzo, U., Introducción al SPSS/PC 7.0. Adreça electrònica: http://psico.fcep.urv.es/spss/, URV. Document de laboratori, 1999
Steingerg, Wendy J., Statistics Alive 2n edition, SAGE, 2010
Gardner, Robert C., Estadística para psicología: usando SPSS para Windows, Pearson Educación, 2003

Complementària Camacho, J., Estadística con SPSS para Windows., RAMA, 2000
Amón, J., Estadística para psicólogos. Vols. I y II., Pirámide, 1991

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II/11204110
 
Altres comentaris
English is the language of this subject and students need to use English during all the time, so a minimum level of the language is necessary.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili