Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicogerontologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOGERONTOLOGIA Codi 11204203
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa 1Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén oferir una àmplia perspectiva del desenvolupament a la vellesa i de la promoció de l’envelliment actiu, considerant el context històric i social actual i les implicacions pels professionals de l’àmbit de la Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,...), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació.
 A7 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció 1.1. Noció de vellesa i envelliment

1.2. Teories i models psicològics en relació a l'envelliment
2. Desenvolupament a la vellesa 2.1. Canvis físics a la vellesa i implicacions psicològiques

2.2. Desenvolupament cognitiu en la vellesa

2.3. Desenvolupament psicosocial en la vellesa
3. Envelliment actiu 3.1. L'envelliment amb èxit en contraposició a l'envelliment patològic

3.2. Determinants psicològics de l'envelliment actiu

3.3. Intervenció i avaluació en l'àmbit de la psicogerontologia

3.4. Estimulació cognitiva a la vellesa

3.5. L'educació a la tercera edat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A6
2 1 3
Sessió Magistral
A6
A7
20 22 42
Treballs
A7
B4
28 59 87
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A6
A7
5 8 13
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals de la psicogerontologia.
Treballs Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge. Alguns grups faran una activitat d'Aprenentatge-Servei en centres geriàtrics.
Atenció personalitzada Seguiment del treball de l'alumne i resolució de dubtes tant a l'aula com en sessions de tutoria.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A7
B4
Resolució de problemes de forma individual i cooperativa, realització d’activitats pràctiques i activitat d'Aprenentatge-Servei (o treball alternatiu en alguns grups). 40%
Proves objectives de tipus test
A6
A7
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals.

Cal superar el 50% de la prova.
60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- Hi haurà un examen de recuperació pels alumnes que suspenguin les proves objectives tipus test, però no hi haurà una recuperació pels treballs ni per les exposicions.

D'acord amb la normativa vigent el professor podrà establir aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat.


Fonts d'informació

Bàsica Santrock, J.W., Psicología del desarrollo: el ciclo vital, 10ª, Mc Graw Hill
Fernandez-Ballesteros, R., Envejecimiento activo. Contribuciones de la Psicología, 1ª, Pirámide
Triadó, C. & Villar, F., Psicología de la vejez, 1ª, Alianza

Complementària Delgado, B., Psicología del desarrollo. VOL. II, 1ª, Mc Graw Hill
Yanguas, J., Intervención psicosocial en gerontología: manual práctico, 2ª, Caritas Española
Sáez, J., Educación y aprendizaje en las personas mayores, 1ª, Dykinson, S.L.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili