Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Intervenció en psicologia clínica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA Codi 11204121
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
Adreça electrònica jordi.miro@urv.cat
elisabet.sanchez@urv.cat
santiago.galan@urv.cat
Professors/es
MIRÓ MARTÍNEZ, JORDI
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ELISABET
GALAN ORTEGA, SANTIAGO JESÚS
Web
Descripció general OBJECTIUS GENERALS 1. Conèixer els diferents models d’intervenció en Psicologia clínica i de la salut, així com les característiques comuns i diferencials d’aquests. 2. Conèixer la eficàcia i utilitat clínica de la teràpia psicològica. 3. Conèixer el procés d’intervenció, des del primer contacte amb el client fins que s’acaba. 4. Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de tenir per a establir una bona relació terapèutica, per a comunicar-se satisfactòriament i per a resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció. 5. Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació. 6. Iniciar-se en l’aplicació dels coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic. 7. Potenciar la participació activa dels alumnes a l’assignatura. 8. Potenciar el treball en grups petits i col•laboratius.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Conèixer els diferents models d'intervenció en Psicologia Clínica i de la Salud, així com les caractarístiques comunes i diferencials d'aquests.
Conèixer el procés d’intervenció des del primer contacte amb el client fins que finalitza.
Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Conèixer les tècniques d’intervenció més eficaces i les seves àrees d’aplicació.
Iniciar-se en l’aplicació de coneixements i en la pràctica de les habilitats pròpies del psicòleg clínic.
Participar activament a l’assignatura.
Treballar en grup de forma col•laborativa.
 A7 Conèixer l’eficàcia i la utilitat clínica de la teràpia psicològica.
 A11 Conèixer les habilitats terapèutiques que un terapeuta ha de posseir per establir una bona relació terapèutica, per comunicar-se satisfactòriament i per resoldre adequadament les situacions difícils i els problemes de resistència que poden sorgir durant la intervenció.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La intervenció en Psicologia clínica: aspectes bàsics

Tema 2. La intervenció en Psicologia clínica: una perspectiva històrica
Tema 3. La intervenció psicològica avui: el moviment dels tractaments psicològics amb suport empíric
Tema 4. El procés d’intervenció
Tema 5. Habilitats terapèutiques
Tema 6. Tècniques de control de l’activació: relaxació i respiració
Tema 7. Tècniques d’exposició
Tema 8. Tècniques operants dirigides a crear, mantenir o incrementar conductes
Tema 9. Tècniques operants per a eliminar o reduir conductes
Tema 10. Sistemes d’organització de contingències
Tema 11. Entrenament en habilitats socials i modelat
Tema 12. Tècniques de solució de problemes
Tema 13. Tècniques d’autocontrol
Tema 14. Tècniques de reestructuració cognitiva
Tema 15. La inoculació contra l’estrès

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A6
A11
2 0 2
Sessió Magistral
A6
A11
45 0 45
Treballs
A6
A7
0 15 15
Resolució de problemes, exercicis
A6
A11
C4
0 15 15
Estudis previs
A6
A7
A11
0 60 60
Atenció personalitzada
A6
A11
C4
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
A6
A7
A11
4 0 4
Proves pràctiques
A6
A7
A11
C4
10 10 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'assignatura. Presentació dels continguts i dels objectius. Relació d'aquesta programació amb la formació del psicòleg.
Sessió Magistral Presentació i reflexió sobre els continguts de l'assignatura
Treballs Activitat relacionada amb la lectura obligatòria d'una de les tres alternatives que es proposen. Aquest treball ha de respondre a les preguntes "què he aprés, i com m'ajuden aquests aprenentatges per a la meva activitat professional futura?"
Resolució de problemes, exercicis Donar resposta als exercicis pràctics, elaborar informes de les pràctiques.
Estudis previs Treball personal (individual o en grup) per a preparar els continguts i estudia'ls
Atenció personalitzada Tutories individuals i/o en grups petits

Atenció personalitzada
Descripció
Les tutories faciliten l'orientació, el consell, el suport i l'ajuda a l'alumne. Són el complement, l'atenció personalitzada, la necessària individualització del procés d'ensenyament-aprenentatge, i amb les que d'una forma més ràpida i directa l'alumne pot veure satisfetes les seves necessitats. L’horari de tutories dels professors de l’assignatura es pot consultar a la pàgina web del Departament de Psicologia. Tret de la/les tutoria/es relacionades amb un treball específic a fer en grup, és el mateix alumne el què s'encarrega d'identificar quan necessita aquesta ajuda, i es preocupa d'aconseguir aquesta atenció personalitzada de part dels professors de l'assignatura.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A6
A7
Informes de pràctiques (sessions de seminaris)

Lectura obligatòria
35%


15%
Altres   <p>Proves objectives tipus test</p> 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

L'avaluació del grau d'adquisició deconeixements i de la qualitat en l'execució dels coneixements i habilitats,pròpies de l'assignatura, es farà a través de la feina feta per l’alumne duranttot l’any. Específicament, l’alumne haurà de: (1) Realitzar i entregar informes de pràctiques.  Treballs relacionats amb les sessions de seminari. (2) Contestar a dos exàmens tipus test o a un examenfinal. (3) Realitzar el treball relacionat amb la lectura obligatòria. Per tal d’aprovar l’assignatura, l’alumne haurà de treure una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10) tant als informes de pràctiques com a l’examen. Això vol dir que és necessari aprovar tant la part pràctica com la part teòrica (examen/s) de forma independent per tal de poder-se fer el càlcul de la mitjana i així superar l’assignatura. Una puntuació inferior a 5 en qualsevol d’aquestes parts implica el suspens de l’assignatura. A més a més d’aprovar les dues parts, és necessari que la mitjana ponderada de tots els elements de l’avaluació sigui superiora 5 sobre 10. A continuació es detallen cadascun dels requisits: 

(1) Informes de pràctiques (sessions de seminari): 

Aquesta activitat és obligatòria per a poder aprovar l’assignatura. En aquesta assignatura es proposa un model d'adquisició dels coneixements a partir de la realització d'una sèrie d'activitats al llarg del curs. És a través de la resolució d'aquestes activitats que l'estudiant demostra el grau d'adquisició de coneixements, així com el nivell assolit en l'ús d'aquests coneixements. Tal com ho entenen els responsables de l’assignatura, el seguiment de l'avaluació continuada és clau en l'aprenentatge d'aquests (nous) coneixements. Tanmateix, però, l’assistència a pràctiques no és obligatòria. El professor encarregat de les sessions de seminari, donarà les indicacions pertinents sobre com s’han de realitzar aquests treballs (format grupal/individual, via (Moodle/format paper), data màxima de lliurament, extensió permesa...etc).

Per tal de superar aquest requisit, la nota mitjana dels informes haurà de ser com a mínim de 5.

Per les característiques de les sessions pràctiques no hi haurà recuperació d’aquesta part, és a dir, si la mitjana de pràctiques és inferior a 5 sobre 10, la part pràctica de l’assignatura comptarà com a suspesa i no es podrà aprovar l’assignatura. 

(2) Exàmens 

Per a superar la part teòrica de l’assignatura hom pot optar per realitzar un examen de tota la matèria al final del període lectiu, o bé seguir l’alternativa de dos parcials, també en la forma d’exàmens tipus test, en els que es distribueix el contingut de l’assignatura. Els alumnes que obtinguin una puntuació de 5 o superior en el primer examen (examen alliberador de matèria ) evitaran haver de tornar a avaluar-se d’aquesta part del temari en la convocatòria final. Per a aquells alumnes que no superin l’assignatura en la convocatòria final, es planteja la possibilitat de fer un examen de recuperació.

Per tal de superar aquest requisit la puntuació mínima en cadascun dels exàmens haurà de ser de 5 (sobre 10).

(3) Lectura obligatòria 

La lectura obligatòria correspon a un dels tres treballs que es mostren a la bibliografia. En un espai de 10 fulles (màxim), escrites a doble espai i per una sola cara, cal contestar a la pregunta “què he après amb aquesta lectura? ” No es tracta de copiar, reproduir o sintetitzar les idees dels autors, sinó de reflexar allò que heu après vosaltres de forma  significativa, i que té valor per a la vostra futura tasca professional com aterapeutes. El treball quedarà invalidat si no es segueixen les instruccions que aquí es donen per a la seva realització i entrega. Data de presentació (màxim): 19 de maig de 2017 (a l’espai moodle creat a l’efecte). Tots els treballs es presentaran en format electrònic i paper. Els treballs han de ser personals i inèdits. Els alumnes han de saber que els treballs presentats seran analitzats informàticament per a identificar possibles plagis. 

En totes les activitats, l 'originalitat en les aportacions personals és fonamental . Així, doncs, el plagi dels treballs comportarà la qualificació de suspens en la prova. En darrer terme, en cas de còpia, frau, plagi o qualsevol altra conducta inapropiada en un entorn acadèmic, l’alumne/s implicat/s suspendrà el treball i/o l’assignatura.

Els professors donaran les orientacions necessàries per ala realització dels diferents treballs i regularan, segons el seu criteri acadèmic, el tipus de suport que donen a l'alumne per tal de facilitar al màxim el seu procés d'aprenentatge i de treball personal (veure apartat d'avaluació). Igualment, es resoldran els dubtes individuals i concrets que puguin sorgir.

ALTRES QÜESTIONS:

· Inici de les sessions (classes)

Per tal de donar temps a que tothom arribi a l’hora i que es pugui gaudir d’uns minuts de descans respecte de classes anteriors, les sessions començaran 10 minuts després de l’hora en punt. Passats aquests deus minuts de cortesia, es tancaran les portes de l'aula i no es permetrà l'entrada.

· Responsabilitat 

Cada alumne és responsable del control de la seva situació personal a l’assignatura, tant de presentar els treballs de forma i manera adequada com de les condicions que cal complir en cada opció. 

· Vies de comunicació professor-alumne 

A part de les sessions presencialsi les tutories, altres vies de comunicació professors-alumnes són l’espai virtual Moodle i el correu electrònic. Per tant, és imprescindible que consulteu amb regularitat aquestes dues eines comunicatives.


Fonts d'informació

Bàsica Rodríguez-Villarino, R., Otero-López, J.M. & Rodríguez-Castro, R., Adicción a la compra. , , Madrid: Pirámide
González-Méndez, R. & Santana-Hernández, J.D., Violencia en parejas jóvenes. Análisis y prevención., , Madrid: Pirámide.
Miró, J., Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica, 2a edició , Bilbao: Desclée de Brower

Del Río, C. (2005). Guía de ética profesional enpsicología clínica. Madrid: Pirámide

Froján, M.X. y Santacreu, J. (1999). Qué es un tratamiento psicológico.Madrid: Biblioteca Nueva.

Gavino, A(Coor.) (1997). Técnicasde terapia de conducta. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (2004). Tratamientos psicológicos y trastornos clínicos. Madrid: Pirámide.

Guy, J.D. (1987/1995) La vida personal delpsicoterapeuta. Barcelona: Piados.

Labrador,F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2aedició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. iPear, J. (1999). Modificación deconducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de1996).

Olivares, J.i Méndez, F.X. (2001). Técnicas demodificación de conducta (tercera edició). Madrid: Biblioteca Nueva.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili