Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2016-17 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de l'educació II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2016_17
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II Codi 11204118
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BLANCO COBO, EVELIN
Adreça electrònica evelin.blanco@urv.cat
Professors/es
BLANCO COBO, EVELIN
Web
Descripció general L'assignatura aporta una mirada psicològica a l’estudi dels processos educatius escolars. Analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’ensenyament i aprenentatge dels continguts escolars.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Acreditar el coneixement dels models teòrics proposats en l’àmbit de la Psicologia de l’Educació, sent capaç d’analitzar críticament les seves aportacions i limitacions.
 A8 Identificar i analitzar problemes i necessitats individuals i grupals en contextos educatius diversos, dissenyar intervencions psicoeducatives adequades i avaluar el seu grau d’eficàcia.
 A11 Aplicar els coneixements assolits a l'anàlisi d'experiències i l'elaboració de propostes d'intervenció en diversos contextos educatius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1. Pràctiques educatives, contextos d’educació i el seu impacte en els processos d’aprenentatge i desenvolupament. 1.La configuració de les relacions entre desenvolupament, aprenentatge i educació.Tipus d’aprenentatge i diversitat de pràctiques educatives. L’estudi psicològic dels processos educatius escolars. Aprendre i ensenyar en la societat de la informació. L’aprenentatge al llarg i ample de la vida. El perfil professional i els àmbits de treball relacionats amb la Psicologia de l’Educació.

Mòdul 2. L’acció psicoeducativa en l’àmbit escolar: la concepció constructivista sociocultural de l’ensenyament i l’aprenentatge. 1.Característiques definitòries i principis bàsics de la concepció constructivista per a l’anàlisi psicològica de les pràctiques educatives escolars. Interacció entre professor, alumne i continguts escolars. Els processos de construcció de coneixement: significat i sentit en l’aprenentatge escolar. La influència educativa del professor i l’ajustament de l’ajuda en l’ensenyança.

Mòdul 3. Els continguts d'aprenentatge. 1.Tipus de continguts escolars. Característiques comunes i diferencials de l’ensenyament i l’aprenentatge de conceptes, procediments, i d’actituds, valors i normes.La relació entre aprenentatge de continguts i l'adquisició de competències.

Mòdul 4. La construcció de significats en l'aprenentatge. Els components cognitius en l'aprenentatge escolar, i l'ajuda educativa. 1.Intel·ligència, capacitat d'aprenentatge i rendiment escolar. Aprendre amb d’altres, aprendre dels altres. L’impacte de l'ús de les TIC en l'aprenentatge.

2.La naturalesa de l’aprenentatge significatiu. L’aprenentatge significatiu en relació amb altres tipus d’aprenentatge. Condicions per afavorir l’aprenentatge significatiu. Els coneixements previs: concepte, característiques i funcionalitat.

3.Aprendre a aprendre. Regulació i gestió de l’activitat d’aprenentatge personal i grupal. Les estratègies d’aprenentatge.

Mòdul 5. L'atribució de sentit en l’aprenentatge. Els components motivacionals, afectius i relacionals en l'aprenentatge escolar, i l'ajuda educativa. 1.Tipus de metes amb què un alumne s'implica en les tasques d’aprenentatge. Orientacions motivacionals de l'estudiant i enfocaments en l’aprenentatge escolar. Estratègies psicoeducatives per facilitar la motivació escolar.

2. La representació que l'alumne té de si mateix: autoconcepte, autoconcepte acadèmic, jos possibles i autoestima. La relació de l'autoconcepte i l'autoestima i el rendiment acadèmic. Els processos d’atribucions causals dels resultats d’aprenentatge: els patrons atribucionals de l’alumne.

3. La interacció professor-alumne i entre alumnes. Representacions mútues i expectatives. La configuració de les relacions entre factors motivacionals, afectius i relacionals més favorable per a realitzar aprenentatges significatius.

Mòdul 6. Ensenyar: la creació de marcs d’activitat conjunta en els quals exercir l’ajuda educativa. 1.Interacció entre professorat i alumnat i mecanismes d'influència educativa. La participació en el discurs educatiu i el traspàs del control de l’activitat a l’aula i la negociació de significat.

2. Interacció entre alumnes i organització social de les activitats escolars. Col·laborar entre iguals per aprendre. Mecanismes psicològics i factors moduladors de la construcció de coneixement en col·laboració.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1
A8
A11
27 7 34
Estudis previs
A1
A8
7 14 21
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
A8
A11
C4
16 48 64
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de desenvolupament
A1
A8
C4
7 21 28
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sessió de classe es presentarà la guia docent, el funcionament de l'assignatura i, el sistema i instruments d'avaluació.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material imprès i digital.
Estudis previs Treball d'estudi i aprofundiment de les lectures recomanades per a cada mòdul. Es facilitaran qüestions que l'alumne, de forma individual, haurà de respondre amb la finalitat d'identificar aspectes rellevants del propi aprenentatge en relació als continguts abordats en el mòdul.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics que els alumnes, en petit grup,hauran d' analitzar emprant coneixements relacionats amb els continguts tractats en cada mòdul. La situació problema que cal abordar en cada cas respon a qüestions que es plantegen en la pràctica professional del psicòleg.
Atenció personalitzada El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats pels estudiants.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitzada és promoure l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball individual i d'equip de l'estudiant i en l'oferiment d'ajuda per a l'autoregulació del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, es procurarà fer el retorn qualitatiu comentat tant del procés de treball com dels productes lliurats pels estudiants.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
A8
A11
C4
En la qualificació es tindrà en compte:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Iniciativa en la cerca d¡informació.
- Pertinència, coherència i rellevància conceptual del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de la situació problema.
- Correcció lingüística.
- Actitud responsable i implicació en el treball personal i d'equip.
40%
Proves de desenvolupament
A1
A8
C4
Prova d'aprenentatge referida a continguts treballats a classe i referenciats en documents i materials d'estudi. 60%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D'acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l'avaluació de l'assignatura serà continua i exigirà la implicació personal i permanent de l'estudiant en les activitats programades i en el control i la regulació de l'aprenentatge individual i col·lectiu. L'assistència regular a les sessions presencials, tant les teòriques com les de seminari, es considera un requisit imprescindible per aquesta modalitat d'avaluació i, en qualsevol cas, haurà de ser igual o superior a un 80% d'aquestes sessions.

Convé advertir que per un bon aprofitament de les sessions de seminari es vetllarà per una distribució equitativa dels estudiants en dos grups.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en la resolució de casos i la prova escrita, d'acord amb el percentatge assignat, sempre i quan hagin tinguin cadascun d'ells una qualificació mínima de 5. Els treballs de seminari s'han de lliurar puntualment i en les dates estipulades. Com que una de les competències que desenvolupa l'assignatura és expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV en la prova i treballs s'haurà de demostrar un bon domini de la llengua.

Podran optar a una segona convocatòria els alumnes que no hagin superat l'assignatura. La segona convocatòria només se centra en la recuperació de la prova escrita ja que els treballs de resolució de casos suspesos es recuperarà durant el desenvolupament de l'assignatura.

Podran optar a una reavaluació els alumnes que no hagin superat l'assignatura. La reavaluació consistirà en una prova escrita.

-->


Fonts d'informació

Bàsica Badía, A. Mauri, T. i Monereo, C. (coord.), La práctica psicopedagógica en educación formal., 2004, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Badía, A. Mauri, T. i Monereo, C. (coord.), La práctica psicopedagógica en educación no formal, 2006, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Coll, C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (comps.), Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar., 2001. 2ª ed., Madrid:Alianza
Coll,C. i alt., El constructivismo en el aula., 2006. 16a ed., Barcelona: Graó
Coll, C. (coord.), Psicologia de la instrucció , 2008, Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Coll, C. (coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria , 2010. 1ª ed., Barcelona : Graó
Coll, C. (coord.), Psicologia de l'educació, 2010. 2ª ed., Barcelona : UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mayer, R.E, Psicología de la educación : enseñar para un aprendizaje significativo , 2004, Madrid: Prentice Hall
Martín, E.; Solé, I. (Coords), Orientación educativa: Modelos y estrategias de intervención., 2011, Barcelona: Grao
Rodrigo, M.J i alt., Preservación familiar : un enfoque positivo para la intervención con familias, 2008, Madrid: Pirámide
, , ,

Complementària Bruner, J., La educación, puerta de la cultura., 1997, Madrid: Aprendizaje/Visor
Coll, C. Monereo, C., Psicología de la educación virtual. Enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación., 2008, Madrid:Morata
Cubero, R., Perspectivas constructivistas. La intersección entr e el significado, la interacción y el discurso., 2005, Barcelona: Grao
Mercer, N, Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos /, 2001, Barcelona:Paidós
Pozo, J.I., Aprendices y maestros., 2000, Madird:Alianza
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll Dalton, S. & Yamauchi, L. A., Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, incl usión y armonía en las aulas y las escuelas., 2002, Barcelona:Paidós

Revistes especialitzadesen Psicologia del'Educacióo que publiquen habitualment treballs i
investigacions d'interès per a la Psicologiade l'Educació:

British Journal of Educational Psychology
http://www.bps.org.uk/publications/journals/bjep/bjep_home.cfm?&redirectCount=0
Contemporary Educational Psychology
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622811/description
Cultura y Educación
http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home
Dialogic Pedagogy Journal
http://diaped.soe.udel.edu/dp-map/?reload=1
Educational Psychology
http://www.tandf.co.uk/journals/online/0144-3410.asp
Educational Psychology Review
http://www.springerlink.com/content/1573-336X
European Educational Research Journal
http://www.wwwords.co.uk/EERJ/index.html
Human Development
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome
Infancia y Aprendizaje
http://www.fia.es/revistas/infanciayaprendizaje/home
Instructional Science
http://www.springerlink.com/content/1573-1952
Revista de Educación
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion
Teachers College Record. The Voice of Scholarship in Education
http://www.tcrecord.org

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DIFICULTATS D'APRENENTATGE/11204204


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I/11204117
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili